VVD: aanpassing maatregelen Dijksma

De Limburgse VVD-fractie maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van de maatregelen die staatssecretaris Dijksma oplegt aan de agrarische bedrijven in Limburg. “Haar voorstellen in het kader van het 5e Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn voor veel agrarische ondernemers rampzalig” aldus de Statenleden Lau van Bilsen en Renée Wernink. “Daarom vragen wij aan het Provinciebestuur welke mogelijkheden er zijn om deze maatregelen voor Limburg aan te passen, de agrarische sector is immers een belangrijke basis voor de Limburgse economie.”  De VVD wil verder weten welke economische effecten deze maatregelen voor Limburg kunnen hebben en of het college de problematiek met de staatssecretaris gaat bespreken.

De verscherping van de stikstof- en fosfaatnormen leidt tot een verslechtering van de bodemkwaliteit, bodemvruchtbaarheid, bindend vermogen en biodiversiteit. Gewassen krijgen onvoldoende voeding en de kwaliteit en opbrengsten gaan achteruit. De sector voorziet zelf een halvering in de inkomens in de akkerbouw. Het gaat ten koste van teelten als bloemkool, prei en sla.

De aangekondigde maatregelen zijn juist schadelijk voor de bodemkwaliteit, aangezien met de verdergaande aanscherping van de wet minder organische stof kan worden aangevoerd. Boeren op de zand- en lössgronden kunnen daardoor niet meer voldoende mest (humus) en mineralen aan de bodem toevoegen. Dat leidt tot uitmergeling van de Limburgse akkers, tuinbouwarealen en weilanden. Boeren en tuinders voorzien lagere opbrengsten, verlies aan kwaliteit van hun producten en een verslechterende conditie van de koeien. Het gras levert namelijk niet meer voldoende voedingsstoffen op, waardoor de gezondheid van de dieren achteruit loopt en extra import van bijvoorbeeld soja nodig is.

Naast het verder verscherpen van de mestnormen wil de staatssecretaris ook het stelsel van dierrechten en verplichte mestverwerking tot 2018 handhaven. Dat vergt van veehouders een dubbele investering. Verplichte mestverwerking kost veel geld en als ze daarnaast ook nog eens flinke kosten moeten maken voor dierrechten, zal dat vertraging van de verduurzaming met zich meebrengen. “Een verduurzaming waar juist in Limburg in samenwerking tussen betrokken partijen zo hard aan wordt gewerkt,” aldus de Statenleden.

Scroll naar boven