Provincie, ga snel aan de slag: match en fix de Limburgse arbeidsmarkt!

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Ook in Nederland raken steeds meer mensen besmet en de regering heeft daarom – terecht – ingrijpende maatregelen genomen: alle scholen, cafés, restaurants en theaters zijn zeker tot 6 april gesloten, burgers worden opgeroepen om zoveel als mogelijk thuis te werken en om sociale contacten te vermijden. De gezondheid staat voorop, altijd, maar een en ander heeft ook grote impact op het maatschappelijke leven en onze Limburgse economie. De ene sector valt stil en andere sectoren komen juist mensen tekort. De Limburgse arbeidsmarkt verdient daarom nu een gerichte aanpak onder provinciale regie!

Meer lezen

Begroting 2020: PFAS en Stikstof

PFAS

Er is veel onduidelijkheid omtrent PFAS. Installaties om verontreinigde grond schoon te maken zijn duur, en in combinatie met de wispelturigheid van de politiek is het begrijpelijk dat ondernemers niet weten waar ze aan toe zijn. Op korte termijn zijn noodmaatregelen noodzakelijk die ervoor zorgen dat de sector niet op slot gaat. Daarnaast is meer duidelijkheid gewenst. Snelle kennisontwikkeling over deze stoffen is voor de VVD een pré. De Limburgse VVD roept het college op om kennisdeling over PFAS naar een hoger plan te brengen.

Stikstof

Bij de implementatie van de Europese richtlijnen heeft ‘Den Haag’ zichzelf te hoge ambities opgelegd. Op zich prijzenswaardig, maar wel zélf gekozen ambities. De Limburgse VVD wil daarom herbezinning. Wij denken dat wij de geformuleerde natuurdoelen moeten heroverwegen. Heroverwegen op haalbaarheid, heroverwegen op locatie en heroverwegen op de omvang.

Daarnaast willen wij naar een andere manier van denken wat betreft de natuur. Zo denken wij als VVD bijvoorbeeld dat we onze cultuurlandschappen niet per se moeten beschermen om haar natuurwaarden, maar om haar schoonheid, haar belevingswaarde. De Nederlandse landschappen, zowel de natuur als de landbouwgebieden, maar ook stedelijke gebieden zijn namelijk allemaal door mensenhanden gecreëerd. Het laatste stukje Nederlands oerbos werd in de 19e eeuw gekapt om plaats te maken voor landbouw. Daarom heeft de VVD een motie ingediend waarmee we een nieuwe categorie natuur willen introduceren, mooi-groen. Hiermee koesteren we ons prachtige cultuurlandschap, maar verstarren we niet per definitie als het woord ‘stikstof’ valt. Zo houden we Limburg in beweging.

Begroting 2020: Energie

Energie is wat de VVD betreft misschien wel de toekomstige economische motor van Limburg. Overal om ons heen is innovatie. Kijk bijvoorbeeld naar Chemelot, waar het Brightlands Centre for Sustainable Technology is opgericht met de ambitie om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Daar zijn dagelijks knappe koppen bezig om een innovatieve energietransitie te realiseren die haalbaar en betaalbaar is, en oog heeft voor onze grensligging. Bij dergelijke initiatieven moeten we als Provincie Limburg aansluiten, maar ook bij initiatieven van onze Belgische en Duitse buren. Samen bundelen we de krachten voor een ambitieuze energie-ambitie voor Limburg. Waterstof kan hierin een grote rol spelen. De VVD ziet dan ook graag specifieke aandacht voor waterstof bij een provinciale energie-ambitie.

Begroting 2020: Onderwijs- en arbeidsmarktbeleid

In 2020 komt er een nieuw strategisch kader voor het onderwijs- en arbeidsmarktbeleid. In de Sociale Innovatiemonitor (SIM, 2018) geven Limburgse ondernemers aan dat 21% van de taken volledig wordt overgenomen door nieuwe technologieën. Dat komt neer op ongeveer 100.000 banen. Natuurlijk blijven we innoveren, maar we moeten onze kennisinfrastructuur wel inrichten op deze digitale ontwikkelingen. We blijven in beweging, en zorgen ervoor dat hardwerkende Limburgers niet aan de kant komen te staan. De Limburgse VVD geeft in dat kader graag twee opdrachten mee aan Gedeputeerde Staten:

  1. Prioriteer ‘employability’ samen met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. De vaardigheden en kwalificaties van de beroepsbevolking die nu en in de toekomst nodig zijn voor een economisch vitaal Limburg verdienen veel meer aandacht, zowel in het onderwijs als bij het bedrijfsleven en het provinciebestuur. Een programmatische aanpak op dit terrein is wenselijk en noodzakelijk.
  2. Ga aan de slag met flexibel vakonderwijs, om de arbeidsparticipatie en kwaliteit van de beroepsbevolking in zijn geheel te vergroten. Onze buren in Genk zijn hier al druk mee bezig op de T2 (Talent en Technologie) Campus. Hier worden (lang- en kortdurende) cursussen aangeboden die zijn afgestemd op de vacaturevraag van werkgevers. Laten we vooral van elkaar leren, in plaats van zelf het wiel opnieuw uitvinden.

Begroting 2020: Sport

Hier komen we echt in beweging: breedtesport onder jongeren! Limburgers hebben een relatief slechte gezondheid, en de sportparticipatie van onze jeugd daalt al jaren. Die trend willen wij doorbreken: wij kiezen ervoor om fors te investeren in sport. In afwachting van het nieuwe beleidskader Sport neemt de VVD alvast een schot voor de boeg: wij horen van alle kanten dat (amateur)sportverenigingen uit financieel oogpunt grote moeite hebben om jeugdtrainers op te leiden. De Limburgse VVD trekt de komende 4 jaar daarom 1 miljoen euro uit voor sportverenigingen om jeugdtrainers op te leiden. Gedeputeerde Staten krijgen van ons de opdracht om een laagdrempelige subsidieregeling op te starten. Wij houden onze jeugd in beweging, en dat belooft wat voor de toekomst.

Begroting 2020: Cultuur

Tot slot zijn het ook onze cultuur en tradities die in beweging moeten blijven. Culturele identiteit heeft te maken met je “roots” en je manier van denken, voelen en doen. Zo wordt je persoonlijkheid mede gevormd door cultuurgebonden elementen die invloed hebben op jouw identiteit. De VVD geeft Gedeputeerde Staten op een viertal manieren opdracht om de culturele identiteit van Limburg als leidraad in beleid op te nemen:

  1. Burgerschap in Limburg. Burgerschap is sinds een paar jaar verplicht op de basisschool. Maar burgerschap in de Randstad is niet per se hetzelfde als in Limburg. Wij willen dat de Provincie Limburg scholen een handreiking doet bij het geven van Limburgs burgerschapsonderwijs.
  2. Versterking van de Limburgse identiteit expliciet als beoordelingscriterium bij het provinciale cultuurbeleid. De Limburgse VVD heeft dit onderwerp al eerder aangehaald in een commissievergadering Cultuur & Samenleving, en heeft daarop een toezegging gekregen van de gedeputeerde. Graag gaan wij met Gedeputeerde Staten aan de slag om dit mede vorm te geven, zodat ook onze identiteit in beweging blijft.
  3. Versterk de Limburgse lobby. We refereerden er al aan: Limburg is de Randstad niet en dat is prima. Wij regelen onze eigen zaken wel en bepleiten onze eigen agenda zelf. De Limburglobby wordt steeds sterker, maar gemeenten en andere Limburgse organisaties weten vaak hun weg nog niet te vinden in Den Haag. Help hen bij hun lobby, vorm een Limburgs front!
  4. Nadrukkelijke aandacht voor de Limburgse taal. In Limburg is relatief veel sprake van laaggeletterdheid. Onderzoek toont aan dat meertaligheid, inclusief een streektaal, bijdraagt aan de taalvaardigheid van kinderen en bovendien versterkt het onze identiteit. Wij roepen Gedeputeerde Staten daarom op om een plan van aanpak te ontwikkelen voor verdere stimulering van het actief gebruik van ons Limburgs dialect.

Géén zwaardere provinciale eisen voor boeren

Bouwvakkers weer aan het werk en schoppen de grond in: daar draait het om. Duizenden bouwprojecten liggen stil. En dat allemaal na de stikstofuitspraak van de Raad van State. Het is duidelijk: we moeten met elkaar een groot en ingewikkeld probleem oplossen. Een specifieke groep, in dit geval de boeren, nu slachtofferen voor een probleem van ons allemaal is daarom niet de juiste oplossing. Als Limburgse VVD begrijpen we daarom heel goed dat de boeren vandaag naar het Gouvernement komen!

Het stikstofakkoord dat door de provincies is gesloten, betreft beleidsregels van Gedeputeerde Staten die niet zijn besproken in het Limburgs Parlement. Wat de Limburgse VVD betreft worden deze regels opgeschort totdat er een fatsoenlijk debat over is geweest, met inspraak van belanghebbenden en experts. Mogelijk dat dit debat leidt tot een heel andere manier van denken. Veel van onze natuurgebieden zijn feitelijk cultuurlandschappen, ontstaan door menselijke activiteit; waarom behandelen we deze gebieden dan alsof deze door de natuur zo zijn ontstaan? Wat ons betreft moeten we toe naar een meer pragmatische aanpak als het gaat om de uitwerking van de Europese richtlijn omtrent stikstof, net zoals onze buren in Duitsland dat doen.

Het antwoord van de Limburgse VVD is dan ook helder: als het aan ons ligt komen er géén zwaardere provinciale eisen bovenop de regels van het Rijk. Nadere uitwerking van provinciaal beleid komt tot stand na overleg met betrokkenen en moet op lange termijn juridisch houdbaar zijn. Laten we daarom met meer boerenverstand kijken naar waar we nu eigenlijk mee bezig zijn. Wij staan vandaag naast onze boeren.

Collegeprogramma Vernieuwend Verbinden gepresenteerd

Onder leiding van formateurs Karin Straus (VVD) en Ger Koopmans (CDA) presenteerden de kandidaat-gedeputeerden 24 juni het Collegeprogramma Vernieuwend Verbinden. Joost van den Akker (VVD),  kandidaat-gedeputeerde Economie, Onderwijs en Sport pitchte zijn ambities voor Limburg:

“Dit extraparlementair college gaat voor een missie met lef om de innovatiefste, aantrekkelijkste en sportiefste regio van ons land te worden! Meer lezen

Uitbreiding VDL Nedcar goed voor onze provincie!

Als VDL NedCar uitbreidt, dan draagt de Provincie Limburg onder andere 24,8 miljoen euro bij aan de aanpak van het wegennetwerk rondom de fabriek. Dat is veel geld, maar we stemden gisteren vol overtuiging voor dit Statenvoorstel:

• NedCar is een hele grote werkgever voor de regio. Het gaat om onze banen en onze welvaart;

• Door uitbreiding wordt NedCar minder afhankelijk van één opdrachtgever. De VVD werkt voordat het zover is al actief mee aan de planvorming: als NedCar daadwerkelijk een deal sluit met een tweede of derde opdrachtgever, kan de uitbreiding dan relatief snel beginnen; en

• We pakken de wegen aan in een gebied dat qua verkeersintensiteit al onder druk staat. De omgeving blijft daardoor bereikbaar en dat is goed voor de leefbaarheid.

Samen verankeren we de auto-industrie in Limburg! Meer lezen