Voorraad woningen in Limburg beter matchen met vraag

Tijdens de algemene beschouwingen in het Limburgs parlement heeft de VVD gepleit voor een andere aanpak van de woningmarkt. Daarvoor heeft de VVD een motie ingediend die ook is aangenomen.

De provincie mag alleen nog ingrijpen in de woningmarkt als gemeenten elkaar oneigenlijk beconcurreren, ook moet de provincie werk maken van een andere systematiek rondom planvoorraad.

Met name kleine gemeenten met een te kleine planvoorraad gecombineerd met een getalsmatig te grote woningvoorraad zijn niet in staat de transitie van de woningvoorraad vorm te geven.

Grotere gemeenten met een gelijksoortige problematiek op wijkniveau zijn daartoe wel in staat, mits zij voldoende ruimte hebben op zowel planvoorraad als in woningbehoefte.

Door tijdelijk de gemeenten te laten werken aan woningen speciaal voor starters (huur en koop) en voor senioren komt de doorstroming op gang en komt de woningvoorraad meer in evenwicht met de gewenste woningvoorraad.

Een Limburgse arbeidsmarkt die klaar is voor de toekomst!

De toekomst van de Arbeidsmarkt staat ook op onze agenda. Tijdens het begrotingsdebat hebben we de rollen van gemeenten en provincie uit elkaar gehaald waardoor beide overheden zich kunnen focussen op hun eigen taak.

Voor de provincie zien wij als taak de werkenden aan het werk te houden. De banen van de toekomst bestaan nog niet maar ze komen er wel aan. De werkenden zullen op die nieuwe werkgelegenheid moeten worden toegerust.  Deze nieuwe banen betekenen namelijk dat Limburgers nieuwe competenties zullen moeten leren. Toenemende complexiteit van machines
en productieprocessen, grote onvoorspelbaarheid, een steeds verdergaande samenwerking binnen de keten, robotisering en automatisering, nieuwe manieren van organiseren en wijzigende businessmodellen; het stelt ons allemaal voor uitdagingen de ‘employability’ van werknemers en potentiele werknemers te faciliteren en up-to-date te houden. De provincie is de bestuurslaag die deze uitdaging ondersteunt.

Energietransitie: maatwerk per regio en draagvlak voorop

In twee moties van de VVD, die door Gedeputerde Staten en Provinciale Staten zijn aan- en overgenomen,  heeft de VVD aangegeven dat iedere regio in Limburg een uniek energietransitie DNA heeft: economisch, ruimtelijk, bestuurlijk en maatschappelijk en dat dat iedere regio een hierop afgestemde energiemix kan en mag en kan hebben. Een combinatie van bijvoorbeeld windenergie met geothermie of zonneenergie, het gebruik van restwarmte, bio-energie en of energie uit water.  Lees meer

VVD-standpunt over de motie van de voorlopige bouwstop en uitbreiding van geitenhouderijen

Doorslaggevend bij onze afweging zijn de mogelijke gezondheidsrisico’s voor mensen die in de buurt van geitenhouderijen wonen.

De gisteren genomen beslissing is in zo verre anders dat er nu sprake lijkt te zijn van een mogelijk causaal verband tussen het optreden van longontstekingen en de afstand van woningen ten opzichte van een geitenhouderij.

Juist omdat voorheen onderzoeken hier geen uitsluitsel over gaven heeft het ministerie van LNV onderzoeken opgestart die hier duidelijkheid over moeten verschaffen. Wij hebben vervolgens overwogen of het verstandig is om in de tussentijd uitbreidingen en/of nieuwvestigingen te blijven toestaan of dat je zegt we voeren een voorlopige bouwstop in. Onze discussie is uitgekomen op het tweede. Wij hebben daarbij zelf meegeschreven aan het afgezwakte dictum van de motie dat eerst van een keiharde bouwstop sprak. In de berichtgeving komt deze nuancering natuurlijk niet meer voor. Als er geen causaal verband gevonden wordt dan kan de bouwstop en verbod op uitbreiding opgeheven worden. Ik roep geitenhouders met plannen dan ook op om vooral te blijven werken aan plannen die hen als ondernemer vooruit helpen.

Statenlid Erik Koppe verlaat actieve politiek

VVD Statenlid Erik Koppe stopt na bijna 30 jaar als politicus actief te zijn geweest in verschillende rollen (Raadslid, Wethouder, Statenlid en Gedeputeerde). Erik kan zijn werk in het bedrijfsleven niet meer combineren met zijn werk als Statenlid en stopt daarom als actief politicus.

Hij was Statenlid van de provincie Limburg van maart 2003 t/m heden en vervulde het ambt van gedeputeerde van Financiën, Bedrijfsvoering, Volkshuisvesting, Provinciale Wegen en Verkeersveiligheid en Handhaving van juni 2012 t/m april 2015. Daarvoor was hij lid van de Gemeenteraad van Brunssum van 1994 t/m 2008 en was hij tevens wethouder Financiën, Belastingen, Organisatie, ICT, Bestuurlijke vernieuwing en Wegen van april 1998 t/m mei 2001).

Erik Koppe: “Het was een voorrecht om in verschillende rollen de provincie Limburg in het algemeen en de gemeente Brunssum in het bijzonder te mogen dienen en ik kijk daar met veel plezier op terug”.

Limburg leeft van de export!

Op woensdag 24 oktober 2018 werd voor de 13e maal de Limburg Export Award uitgereikt door gedeputeerde Joost van den Akker. Deze award wordt uitgereikt aan een Limburgs bedrijf dat verder kijkt dan de landsgrenzen en in het buitenland markten ziet en kansen grijpt. De gedeputeerde greep het moment aan om stil te staan bij het belang van de export voor de provincie Limburg.

Lees meer

Joost van den Akker winnaar NK Cross 10km!

Dit jaar vond tegelijkertijd met het Molenhoeks Makkie het NK (Nederlands Kampioenschap) Cross voor Bestuurders plaats, waarbij burgemeesters, wethouders, gedeputeerden, bestuurders van waterschappen e.a. uit het hele land mochten strijden om de Nederlandse titel. Uiteindelijk waren er bijna 25 bestuurders uit het hele land (van Maastricht tot Heerhugowaard), die het schitterende, glooiende parcours  durfden te trotseren.

Lees meer

Onderhoud van wegen en kunstwerken; van levensbelang! 

Onze woordvoerder Verkeer, Erik Koppe, heeft tijdens de Statenbehandeling een stevig geluid laten horen over het onderhoud van onze wegen en viaducten. Voor de VVD is een goede bereikbaarheid van Limburg van groot belang, mede vanwege het belang als vestigingsfactor voor bestaande en nieuwe bedrijven en dus voor banen. Daarvoor is  een goede weg-, spoor, water- en luchtinfrastructuur essentieel.   Lees meer