Column: Lagere lasten

Lagere Lasten  voor de Limburger met een kleine krachtige provincie.

De VVD blijft zich verzetten tegen elke vorm van lastenverzwaring voor Limburgse burgers en bedrijven.

Ons doel is een verlaging van de provinciale opcenten tot de laagste van Nederland. Op voorstel van de VVD werden de opcenten op de motorrijtuigenbelasting vorig jaar al met 10% verlaagd. De komende jaren willen we die nog verder omlaag brengen, zodat we laagste opcenten van Nederland hebben. Dat kan onder meer door de taken van de provincie niet onnodig uit te breiden, maar deze te beperken tot haar kerntaken. Voor de VVD liggen die binnen de volgende vijf kaders:

  • Economie en werkgelegenheid
  • Bereikbaarheid en Infrastructuur
  • Ruimte en Leefbaarheid
  • Cultuur en Sport
  • Bestuur en Financiën

De VVD pleit voor een kleinere, krachtige organisatie met 500 ambtenaren en een halvering van de kosten van externe inhuur door een betere samenwerking tussen overheden. Dat kan, maar vraagt een andere manier van werken.

Op initiatief van de VVD fractie zijn de provinciale bouwleges op 0 gesteld. De VVD pleit voor voortzetting van dit 0-tarief, totdat de bouwsector weer beter draait. Het verlies aan inkomsten is relatief gering, de stimulans voor de bouw des te groter.

Zo kunnen we er voor zorgen dat Limburg aantrekkelijk blijft om te werken, te wonen en te investeren.

De VVD is van mening dat regelgeving op provinciaal niveau niet strenger mag zijn dan de rijksoverheid verlangt. Haags minimum is provinciaal maximum. De VVD wil daarom dat alle provinciale beleidsdocumenten en uitvoeringsregels geactualiseerd worden of afgeschaft, zodat er geen overbodige regelgeving meer is. Zo kan er doelmatiger worden gewerkt, en ook dat kost minder geld.

Scroll naar boven