Voorraad woningen in Limburg beter matchen met vraag

Tijdens de algemene beschouwingen in het Limburgs parlement heeft de VVD gepleit voor een andere aanpak van de woningmarkt. Daarvoor heeft de VVD een motie ingediend die ook is aangenomen.

De provincie mag alleen nog ingrijpen in de woningmarkt als gemeenten elkaar oneigenlijk beconcurreren, ook moet de provincie werk maken van een andere systematiek rondom planvoorraad.

Met name kleine gemeenten met een te kleine planvoorraad gecombineerd met een getalsmatig te grote woningvoorraad zijn niet in staat de transitie van de woningvoorraad vorm te geven.

Grotere gemeenten met een gelijksoortige problematiek op wijkniveau zijn daartoe wel in staat, mits zij voldoende ruimte hebben op zowel planvoorraad als in woningbehoefte.

Door tijdelijk de gemeenten te laten werken aan woningen speciaal voor starters (huur en koop) en voor senioren komt de doorstroming op gang en komt de woningvoorraad meer in evenwicht met de gewenste woningvoorraad.

Scroll naar boven