Toelichting coalitieakkoord 2023-2027 Waterschap Limburg

Toelichting coalitieakkoord 2023-2027 Waterschap Limburg

Beste Limburgse VVD’ers,

Met veel trots kan ik aangeven dat de VVD niet alleen mee gaat besturen in het Waterschap Limburg maar ook voor het eerst een dagelijks bestuurder mag leveren in de persoon van Jeroen Achten. Daarnaast heeft de VVD een belangrijke portefeuille binnengehaald namelijk hoogwaterbescherming, iets waar met name ons oud-burgerlid Frans van Montfoort zich de laatste vier jaar voor ingezet heeft.

Vier jaar geleden hebben we bewust het bestuursakkoord niet ondertekend omdat we niet genoeg konden binnenhalen voor onze kiezers. Als enige oppositiepartij hebben we toen de 28 coalitiezetels gecontroleerd. Ondanks onze kleine fractie hebben we dankzij het opbouwen van sterke relaties en het leggen van de nadruk op inhoud veel bereikt. De afgelopen vier jaar hebben we erna toegewerkt om mee te mogen besturen. En nu is het zover.

De kans voor de VVD om in de coalitie te komen met twee zetels is klein. Het Waterschap wordt namelijk gedomineerd door fusie blokken. Waterbelang, de agrariërs en de natuur. Samen met Lokaal Limburg en 50PLUS hebben wij één fractie gevormd: Lokaal Limburg VVD 50PLUS, afgekort LV50. Met een totaal van zes zetels zijn we nu ineens het op een na grootste gekozen blok. Onze programma’s waren relatief makkelijk in elkaar te schuiven waardoor we een groot gedeelte van het VVD-programma en -standpunten hebben kunnen borgen.

Waar zijn we trots op:

Kerntaken
Het Waterschap Limburg heeft enkele grote uitdagingen en gedeelten van de organisatie die niet op orde zijn en of verandering onderhevig zijn. Als VVD willen we de taken goed doen die ons toebedeeld zijn geworden. Als VVD streven we ernaar om de aan ons toegewezen taken goed uit te voeren. In het coalitieakkoord zetten we dan ook vol in op onze eigen wettelijke taken en brengen we de basis van het Waterschap op orde. De lasten zullen door autonome ontwikkelingen stijgen of wij nu in de coalitie zitten of niet. De VVD heeft zich uitgesproken deze zoveel als mogelijk te beperken door lastenstijging te koppelen aan de basis op orde en de kerntaken van ons Waterschap.

We doen dat ook door meer zeggenschap bij het Algemeen Bestuur te leggen voor grote projecten en bij meekoppelkansen komt financiering ook bij onze partners te liggen.

Water veiligheid
Voor onze droge voeten en huizen blijven we kijken naar waar we de Maas ruimte kunnen geven, waar dit niet mogelijk is zorgen we voor goede dijken. Een hele grote opgave gezien de klimaatverandering en soms sterke buien in het achterland. In 2050 zullen al onze dijken verhoogd zijn tot de wettelijke normen. Daarnaast investeren we ook in een waarschuwingssysteem voor enkele beekdalen.

Klimaat adaptatie
We zien steeds meer dat we water moeten vasthouden voor aankomende droogte en tegelijkertijd hebben we te maken met momenten van veel regenval waardoor we het water net snel moeten afvoeren. Met het programma ‘Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL)’ maken we een integrale overheidsaanpak voor de waterveiligheidsopgaven en gebiedsontwikkelingen mogelijk. Het Waterschap Limburg is een belangrijke partner in WRL, zowel in de financiering als in de planvorming en uitvoering waar we een voortrekkersrol in willen nemen. De gebouwde gebieden rond onze watergangen willen we, waar dit niet tot disproportionele kosten lijdt, naar veiligheidsnormering van maximaal één calamiteit per honderd jaar brengen.

Zuiveren
De door de VVD gewenste fusie van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en het waterschap is in de vorige periode besloten. In het coalitieakkoord zetten we dit door en kijken naar synergievoordelen voor een betere organisatie met een begroting.

Tot slot wil ik graag onze burgercommissieleden Frans van Montfoort en Paul de Lange bedanken voor hun inzet. Ook bedank ik iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan onze campagne. Zouden er nog vragen zijn stel ze dan aan mij of Jeroen, we staan ieder lid graag te woord en nemen jullie van harte mee in waar wij ons voor inzetten.

Met vriendelijke groet,

Guiseppe Noteborn

VVD Waterschap Limburg

 

 

Scroll naar boven