Standpunt op het Coalitieakkoord

Standpunt Limburgse VVD fractie op het Coalitieakkoord 2023 – 2027

Beste Limburgse VVD’er,

Met veel enthousiasme delen we het coalitieakkoord 2023-2027 met jullie. Samen met BBB, CDA, PvdA en SP heeft de VVD intensief onderhandeld om het akkoord “Elke Limburger telt!” tot stand te brengen dat recht doet aan de belangen van onze inwoners. Hoewel er verschillende politieke achtergronden zijn, hebben we ons samen ingezet om het beleid voor de komende jaren vorm te geven. Daarbij staan stabiliteit en vertrouwen centraal. Zo kunnen wij, samen met de andere politieke partijen, zekerheden bieden waarop iedere Limburger moet kunnen rekenen.

Het coalitieakkoord benadrukt het belang van het creëren van kansen voor ondernemerschap en economische groei en heeft aandacht voor leefbaarheid en de Limburgse cultuur. Daarnaast heeft het akkoord oog voor gedegen natuurbescherming en stimulering van duurzame initiatieven van inwoners en bedrijven. Tijdens de onderhandelingen heeft de Limburgse VVD-fractie een actieve rol gespeeld en onze standpunten duidelijk naar voren gebracht. Graag belichten we de kernpunten van het coalitieakkoord en gaan we specifiek in op de visie en standpunten van de VVD-fractie over deze onderwerpen. Ook laten wij graag zien op welke manier de accenten uit ons verkiezingsprogramma ”Ruimte voor het Limburgse leven!” terugkomen in dit coalitieakkoord.

Economie en vervoer
Met dit coalitieakkoord geven wij prioriteit aan een toekomstbestendige en sterke Limburgse economie. Onze gedeputeerde Stephan Satijn maakte zich daar in de voorgaande Statenperiode al hard voor en wij zijn verheugd om aan te kondigen dat hij zijn inzet wil continueren. Het coalitieakkoord benadrukt duidelijk het belang van een innovatieve economie en de daarvoor noodzakelijke kennisuitwisseling. We hebben afgesproken dat de Provincie blijft samenwerken met de Brightlandcampussen om ondernemers, onderwijs (MBO, HBO en WO) en innovatie te verbinden. Zo kunnen wij met dwarsverbanden samenhang aanbrengen tussen de verschillende transities en uitdagingen waar wij als Limburg voor staan. In de meer letterlijke zin hebben wij ook afspraken gemaakt om verbinding te creëren met toegankelijk, veilig en betaalbaar vervoer. In het coalitieakkoord zijn onze speerpunten van de verbreding van de A2 en toegankelijk grensoverschrijdend vervoer terug te vinden. Wij intensiveren de lobby voor de verbreding van de A2, meer internationale trein- en busverbindingen en de elektrificatie van de Maaslijn. Verder zetten wij ons in voor betere verbindingen tussen Limburgse dorpen en voorzieningen. Ook dit draagt bij aan een sterke Limburgse arbeidsmarkt en economie, omdat we zo onderwijs- en kenniscentra verbinden en grensoverschrijdend werken makkelijker maken. Ook hebben wij afgesproken dat wij met gemeenten in gesprek gaan om te bekijken hoe we voor ondernemers het vergunningsverleningsproces voor nevenactiviteiten makkelijker en ruimhartiger kunnen maken.

Woningbouw, stikstof en natuur
Woningbouw is een van de grote opgaven waar wij in Limburg mee te maken hebben. Wij willen dat Limburgers in elke levensfase een huis kunnen vinden waar zij zich thuis voelen. We hebben daarom afgesproken dat onder beperkte voorwaarden ook aan de randen van bestaande woningbouw mag worden gebouwd als de leefbaarheid van kernen onder druk staat. We blijven ons er echter hard voor maken dat daar waar een aanvullende opgave ligt woningbouw buiten de kernen ook toegestaan wordt. Om de woningopgave aan te pakken is het belangrijk dat ook de stikstofproblematiek wordt aangepakt. We zien in dat stikstof gereduceerd moet worden maar werken niet mee aan gedwongen onteigening voor het behalen van de stikstofdoelen. Daarnaast erkennen we het belang van het opwaarderen en beter beheren van bestaande natuurgebieden, en het langjarig financieren van dit beheer. We willen natuurgebieden zo veel mogelijk openbaar toegankelijk maken en stimuleren ook agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Ook wordt een buffer om Natura 2000-gebieden gecreëerd, zodat Limburgers en bezoekers kunnen blijven genieten van onze mooie beleefbare natuur. Dit zal geen invloed hebben op de vergunningverlening. Verder zullen we de Limburgse land- en tuinbouw helpen met innoveren, verduurzamen of extensiveren. De coalitie erkent verder dat stikstofproblematiek grensoverschrijdend is. We gaan daarom het gesprek aan met onze buurlanden om te komen tot minder stikstofuitstoot.

Cultuur
Ruimte voor het Limburgs leven. Met dit motto zijn wij de verkiezingen in gegaan. Dit zien wij ook in het coalitieakkoord terug. Er is ruim aandacht voor de Limburgse cultuur. In ons verkiezingsprogramma hebben wij benadrukt dat ons erfgoed en de Limburgse taal behouden en beschermd moeten worden. We gaan ons inzetten om kinderen zo vroeg mogelijk in hun ontwikkeling kennis te laten maken met de Limburgse taal en ondersteunen het gebruik en de instandhouding van de Limburgse taal. Ook versterken wij de lobby richting Den Haag voor een eerlijke verdeling van cultuursubsidies. Om ons cultureel erfgoed te behouden en te koesteren is afgesproken om industrieel, kerkelijk en particulier erfgoed dat toegankelijk is voor een breder publiek te ondersteunen. Met deze afspraken zorgen wij ervoor dat de Limburgse cultuur niet alleen behouden blijft maar ook versterkt wordt. Natuurlijk willen wij ook dat onze cultuur toegankelijk blijft voor alle Limburgers, daarom hebben we afgesproken dat wij de Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Cultuur en Sport blijven ondersteunen.  Ook stellen wij op basis van de opgedane ervaringen binnen de ‘’Nationale Coalitie tegen eenzaamheid’’ een vervolgaanpak op, met in het bijzonder aandacht voor eenzaamheid onder jongeren en ouderen.

Veiligheid en handhaving
De Limburgse VVD is verheugd dat de coalitie duidelijke afspraken heeft gemaakt om de veiligheid van alle Limburgers te bevorderen. We zijn vastberaden in de strijd tegen ondermijning en drugscriminaliteit en versterken daarom de (grensoverschrijdende) samenwerking tussen overheden en instellingen om dit keihard aan te pakken. Daarbij zetten wij ook in op preventie. Onze ligging als grensregio speelt bij criminaliteit een belangrijke rol. We spreken ons naar Den Haag uit voor een eerlijke verdeling van financiële middelen, zodat we de criminaliteit in onze grensstreek beter kunnen aanpakken. Ook vergroten we de inzet en ondersteuning van de Groene Brigade in het buitengebied. Tot slot hebben we afspraken gemaakt over de waarborging van voldoende handhavingscapaciteit.

Kernenergie
De Limburgse VVD-fractie zet zich al langere tijd in voor de toevoeging van kernenergie aan de Limburgse energiemix. De coalitie heeft aandacht voor de mogelijkheden van kernenergie en zal op basis van het lopende haalbaarheidsonderzoek besluiten over vervolgstappen. We zijn blij dat onze inzet daarmee een vervolg krijgt.

We zijn ervan overtuigd dat dit akkoord een solide basis legt voor de verdere ontwikkeling en welvaart van onze provincie. Bovendien zorgt de liberale insteek ervoor dat het kansen en ruimte biedt voor alle Limburgers. Samen met onze coalitiepartners zullen we ons inzetten voor een sterker en bloeiend Limburg. Graag bedanken wij de informateurs, de ambtelijke organisatie en alle betrokkene voor hun bijdrage aan de totstandkoming van dit coalitieakkoord.

Met vriendelijke groeten,

Fractie VVD Limburg

 

 

.

Scroll naar boven