Nieuw elan voor de woningmarkt

Ruimte voor particulier initiatief gevraagd!

Provinciale Staten in debat over ontwikkeling van de woningmarkt. De VVD fractie uitte de eerdere roep om meer maatwerk en flexibiliteit binnen regio’s en voor gemeenten. Dat besef dringt nu door bij het provinciaal bestuur. Het is tijd voor een nieuwe, echt andere aanpak in beleid en sturing. Limburg geeft een afwisselend beeld van krimp en groei en per saldo zijn er toch te weinig woningen; of ze staan op de verkeerde plek of zijn in kwaliteit niet op de toekomst voorbereid. Tijd om het particulier initiatief te mobiliseren en echt de ruimte te geven.

Provinciale Staten van Limburg, VVD en CDA voorop, gaven het provinciaal bestuur opdracht een goede update te leveren over de ontwikkelingen binnen de Limburgse woningmarkt. Deze werd opgeleverd op 30 januari 2018 en kon op 23 maart binnen de vakcommissie van Provinciale Staten besproken worden. We kijken even terug en vooral ook vooruit naar wat er allemaal speelt en te doen staat.

Ondertussen verscheen een interessant bericht in Dagblad De Limburg die in haar kop aankondigde “Provincie haalt rem van de woningmarkt”. De gedeputeerden Prevoo en Teunissen lieten optekenen “overtuigd (te zijn) dat het eigen, starre beleid knelpunten juist in de hand heeft gewerkt. Het was een leerproces.” en voegden daar aan toe: “We zijn ingehaald door de werkelijkheid.” VVD fractie woordvoerder Anton Kirkels complimenteerde de beide bestuurders met het gewonnen inzicht: “Hulde voor de bereidheid dat te erkennen”, wetende dat dit door de VVD al een jaar geleden voorspeld naar aanleiding van de vorige rapportage. De VVD fractie dringt al langer aan op meer flexibiliteit en maatwerk in beleid en de uitwerking van maatregelen. De rapportage van begin 2018 bevestigd dit.

Ook nu raast de realiteit weer sneller voort dan de bestuurlijke werkelijkheid. Met maatwerk voor de onderscheidenlijke woonregio’s komen we er al niet meer. “Bij gemeenten met een stedelijke of centrumfunctie tref je groei (de hoofdkern) en krimp (de dorpen) binnen één gemeente aan”, aldus de fractiewoordvoerder. Wat speelt er?

Limburg staat voor een stevige volkshuisvestelijke opgave. De groeiende steden bedienen met ruimere bouwmogelijkheden en krimpende dorpen in hun leefbaarheid niet in de steek laten. Tegelijkertijd een kwantitatieve en een kwalitatieve opgave dus; waar de woningvoorraad te ruim is en blijft, geldt het restrictief beleid. En over de hele linie de verduurzaming van de woonvoorraad. Met alléén generiek beleid komt dat niet goed, maar dat had u al begrepen.

Wie zorgt er voor dat het wel goed komt? Daar waar schaarste heerst en een kwalitatief (goede en de juiste woningen) passend aanbod aan woningen aangeboden wordt pakt de markt het op en komen vraag-en-aanbod tot elkaar. De woningbouwcorporaties hebben hun handen vol aan de verduurzaming van de sociale woningbouw en bouwen maar mondjesmaat bij.

Rest het minder passend aanbod aan woningen én de panden die van functie moeten verschieten als sloop niet de gewenste oplossing is. Dáár ziet de VVD kansen voor het creëren en verbeteren van het aanbod voor starters en huurders in de vrije/middeldure sector, die nu niet aan bod komen.

De VVD neemt een voorbeeld aan de nieuwe vormen van particulier initiatief: mensen die van een vraagstuk een oplossing maken en zich aaneen sluiten en samen tot actie willen overgaan; vergelijkbaar met de lokale energiecoöperaties willen mensen zich ook verenigen tot wooncoöperaties. Groepen toekomstige bewoners die kleine aantallen aan woningen (die de markt maar moeizaam opneemt) en panden (dat kunnen kleinschalige kantoor of winkelpanden zijn) aankopen, verduurzamen en aanpassen of splitsen naar gelang de woonbehoefte.

Kunnen woningbouwcorporaties helpen door het ter beschikking stellen van expertise? Wellicht willen de kleine corporaties samenwerking aanbieden op planning en het grootonderhoud van de toekomst?

U heeft het al begrepen: Nieuw elan voor de woningmarkt en ruimte voor het particulier initiatief. De VVD ziet graag een overheid, lokaal en provinciaal, die dat gaat steunen en belemmeringen uit de weg ruimt. Dat is innovatie en vernieuwing, ook voor de woningmarkt!

 

Anton Kirkels, VVD fractie

Provinciale Staten Limburg

Scroll naar boven