John Heuvelings

John Heuvelings

Statenlid

John Heuvelings (Venlo) is Statenlid namens de VVD. Hij is woordvoerder Financiën en Controle, Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie, Personeel en organisatie, Logistiek en distributie, Bedrijventerreinen, Toerisme en Recreatie, Grondbedrijf, Aanbestedingsbeleid, Interbestuurlijk toezicht, Handhaving, IPO bestuur, Public Affairs / Branding / Strategie, Liof en MKB fonds en Openbare orde en Veiligheid.

Email |

Berichten

De VVD is verbaasd over de verhoging van de belastingen door Waterschap Limburg. Nadat vorig jaar de twee Limburgse Waterschappen zijn gefuseerd tot één Waterschap zouden de kosten voor de Limburgers dalen omdat er hierdoor kan worden bespaard door de fusie ...
Verder Lezen
Tijdens de Statenvergadering van vrijdag 30 juni presenteerde VVD Statenlid John Heuvelings een voorstel waarmee hij de Gedeputeerde Staten oproept om infrastructurele projecten, welke door het Rijk gefinancierd moeten worden, voor te financieren. Voorbeelden van dit soort projecten zijn de verbreding van de A2/ A67 en de verdubbelen van het spoor van de Maaslijn (Roermond-Nijmegen). Heuvelings ziet de economie groeien maar ziet het gevaar dat daardoor de wegen en het spoor in onze provincie dichtslibben. ‘Den Haag wordt in deze ervaren als een hindermacht. Het Rijk heeft ogenschijnlijk meer aandacht door de Randstad en wat minder voor de periferie’, stelt Heuvelings. In het verleden werd dit vaak opgelost door gedeeltes van de Rijksinvestering te laten betalen door de provincie. ‘Dit is een hellend vlak’, aldus Heuvelings. De Rijksoverheid moet haar verantwoordelijkheid hierin nemen en investeringen in het spoor en Rijkswegen zelf te betalen. De Rijksoverheid werkt met een zogenaamd kasstelsel ...
Verder Lezen
Op 3 en 4 oktober heeft statenlid John Heuvelings vragen ingediend bij het college inzake rapport ondertunneling Vierpaardjes in Venlo. 23 maart j.l. hebben  Provinciale Staten motie 747 aangenomen met het dictum: samen met de gemeente Venlo een onderzoek te starten naar de meest kosteneffectieve tunnelvariant onder de Vierpaardjes in Venlo; voor dit onderzoek op basis van een 50/50 kostenverdeling een bedrag van €100.000,-- ter beschikking te stellen; Provinciale Staten en de gemeenteraad van Venlo uiterlijk in de maand oktober 2016 het rapport ter hand te stellen. Kunt u ons berichten of u het rapport al heeft ontvangen? Wanneer kunnen wij het rapport tegemoet zien? In aansluiting van onze vragen van gisteren, kwam vandaag het ogenschijnlijk goede bericht tot ons dat er € 110 miljoen vrij wordt gemaakt om de Brabant route stiller en veiliger te maken. Er wordt aangekondigd dat in Rijen en Deurne tunnels worden aangelegd. Tevens wordt ...
Verder Lezen
Afgelopen dinsdag bezocht een delegatie van Limburgse VVD politici de Brightlands, Campus Greenport Venlo. Daar werden de politici, de VVD Tweede Kamerleden Karin Straus en Chantal Nijkerken en Staten- en gemeenteraadslid John Heuvelings, alsmede de gemeenteraadsleden uit Venlo, Bart Kuntzelaers, Rob Pijpers, Martin Camp en het gemeenteraadslid uit Gennep, Janinne Hulsteijn, meegenomen in de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van de agro-industrie. De Greenport Campus is hiervan een goed voorbeeld waar gemeente, provincie, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven gezamenlijk werken aan innovatieve oplossingen  de voedingsindustrie en de verbinding leggen tussen verschillende sectoren zoals de voedingsindustrie, maakindustrie en logistiek. Tijdens het bezoek werd, onder andere, het Blue Innovation Centrum, Brightbox in de Innovatoren, Brightlabs in Villa Fora en De distributieplant van Nutricia bezocht, en gesproken met ondernemers die hier actief zijn.  De VVD is al jaren voorstander van meer samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid , “De ontwikkelingen op Greenport is een ...
Verder Lezen
Maastricht 13 mei, Na ons eerder bericht op 22 april heeft de VVD vandaag een motie inzake startersleningen voor winkeliers ingediend. In deze motie vraagt de VVD aandacht voor de problemen die zich momenteel voordoen in de detailhandel. De VVD roept het college van Gedeputeerde Staten dan ook op om: Snel beleid te implementeren waarin het MKB-leningenfonds zodanig wordt aangepast dat innovatieve ideeën van startende winkeliers van dit fonds gebruik kunnen maken; Gemeenten te betrekken bij de steun aan innovatieve en haalbare ideeën van startende winkeliers; Het aangepaste MKB leningenfonds, financieringspoort, ruimtelijk en volkshuisvestingsbeleid als instrumentarium te laten fungeren; De toelichting 'Startersleningen winkeliers' hierbij te betrekken. Het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt in te zetten voor onderzoek en uitvoering van wonen boven winkels alsmede het bestemmen van winkels voor wonen. Voor de volledige motie klik hier Voor de toelichting van de motie klik hier Klik hier voor het eerdere 1Limburg persbericht ...
Verder Lezen
De VVD maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in de Limburgse binnensteden en koopcentra. Om de binnensteden en koopcentra weer aantrekkelijk te maken stelt de Limburgse VVD-fractie een Starterslening voor winkeliers voor bij de behandeling van het provinciale kadernotitie gericht op versterking van het Limburgse MKB. Momenteel zit de winkeldetailhandel in een structurele crisis. De omzetten lopen terug doordat de verkoop via internet spectaculaire vormen aanneemt en ook winkelketens met bosjes omvallen dat enorme leegstand met zich meebrengt. Maar ook het verkrijgen van kredieten voor een origineel idee voor het starten van een winkel is zeer lastig. “Met een starterslening voor winkeliers kan het kernwinkelgebied krimpen maar tegelijk krachtiger worden. Originele ideeën krijgen zo een kans die bovendien winkelgebieden weer divers, onderscheidend en aantrekkelijker maken,” aldus VVD-Statenlid John Heuvelings. Startende ondernemers die een goed idee hebben kunnen zo een financiële drempel overwinnen. De gemeente en/of provincie zouden, naar analogie van ...
Verder Lezen
Foto: Laurens Eggen Op vrijdag 18 maart heeft John Heuvelings een motie ingediend inzake ondertunneling Vierpaardjes Venlo. De motie is door alle aanwezige statenleden aangenomen. Hieronder vind u de motie: Motie 747 Motie inzake ondertunneling Vierpaardjes Venlo   Constaterende dat: de Brabantroute dwars door het Centrum van Venlo loopt; reeds jaren gesproken wordt over een mogelijk ondertunneling van de Vierpaardjes in Venlo; dat ook de Tweede Kamer zoekt naar een oplossing voor de drukke overgang in het centrum van Venlo over een spoorlijn op een van de drukste spoorvervoer assen van Nederland; dat er naast de Vierpaardjes slechts één verbinding is met Venlo Zuid; dat ook de Staatssecretaris van I & M erkent dat er aan de veiligheid het nodige verbeterd dient te worden; de slagbomen bij de dubbele overgang langer gesloten dan geopend zijn; de economische effecten voor Venlo hiervan onderbelicht blijven; het oplossen van dit probleem primair bij de ...
Verder Lezen
Op 19 juni j.l. heeft John Heuvelings - namens de VVD fractie - de Jaarstukken 2014 becommentarieerd in de vergadering van Provinciale Staten (PS). Het was zijn eerste woordmelding in PS. John vervangt momenteel de wegens ziekte afwezige Lau van Bilsen. Lijvig stuk Als nieuweling viel het John op dat de geleverde verantwoordingsstukken vooral veel informatie bevatten. Met alle bijlagen en nagezonden stukken zo'n 500 pagina's. Dat werkt niet bevordelijk voor de controlerende taken uitgevoerd worden door de Statenleden. Natuurlijk dient het college van Gedeputeerde Staten, PS juist, volledig en tijdig te informeren. Dat houdt echter niet in dat de Statenleden bedolven moeten raken onder informatie. Vele Statenleden waren dit met de VVD eens. We hebben dan ook aangegeven dat wij er het komend jaar, bij de beoordeling van toekomstige documenten, op terug zullen komen. Wordt vervolgd! Ruimte voor Ruimte Wij hebben als VVD ook opmerkingen gemaakt over het dossier ...
Verder Lezen