Jaarstukken 2014

Op 19 juni j.l. heeft John Heuvelings – namens de VVD fractie – de Jaarstukken 2014 becommentarieerd in de vergadering van Provinciale Staten (PS). Het was zijn eerste woordmelding in PS. John vervangt momenteel de wegens ziekte afwezige Lau van Bilsen.

Lijvig stuk

Als nieuweling viel het John op dat de geleverde verantwoordingsstukken vooral veel informatie bevatten. Met alle bijlagen en nagezonden stukken zo’n 500 pagina’s. Dat werkt niet bevordelijk voor de controlerende taken uitgevoerd worden door de Statenleden. Natuurlijk dient het college van Gedeputeerde Staten, PS juist, volledig en tijdig te informeren. Dat houdt echter niet in dat de Statenleden bedolven moeten raken onder informatie. Vele Statenleden waren dit met de VVD eens. We hebben dan ook aangegeven dat wij er het komend jaar, bij de beoordeling van toekomstige documenten, op terug zullen komen. Wordt vervolgd!

Ruimte voor Ruimte

Wij hebben als VVD ook opmerkingen gemaakt over het dossier ‘Ruimte voor Ruimte’. Een dossier waar de provincie, samen met de Rabobank, agrarische grond opkocht die ingezet kon worden voor o.a. woningbouw. Hier zijn door Gedeputeerde Staten rendementstoezeggingen gedaan aan de Rabobank. Vele miljoenen zijn afgeboekt en tientallen miljoenen aan garanties waren afgegeven. Gedeputeerde Koopmans ging er helaas niet verder op in maar zegde toe er in het najaar op terug te komen. Wij houden u op de hoogte.

Werklandschap Klavertje 4 in Venlo

Momenteel lopen er onderhandelingen met de gemeenten Venlo, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venray en Gennep om te komen tot één ontwikkelbedrijf in de kop van Limburg. De VVD constateert dat op bezittingen -waarvan de provincie reeds eigenaar is in dit gebied- geen afwaarderingen plaats gaan vinden. Betekent dit dat er tijdens de onderhandelingen waarschijnlijk geen afwaarderingen bij de betreffende gemeenten hoeven plaats te vinden? Dat zou de lopende onderhandelingen wel een stuk eenvoudiger maken en waarschijnlijk tot een win-win situatie kunnen lijden. De provincie krijgt de in dit gebied zo noodzakelijke regie in handen en de gemeenten krijgen de gewenste liquiditeiten. Gedeputeerde Koopmans zegde toe dat er in het najaar op terug gekomen zou worden.

Geld zoekt projecten’

Als je van buiten naar de provincie Limburg kijkt zie je een (zeer) rijke overheid die haar geld zo goed mogelijk probeert te beleggen.

Wij zijn voorstander van een provinciale overheid die niet ‘op het geld gaat zitten’, maar het geld ’terug geeft’ aan de inwoner van Limburg.

De VVD is dan ook zeer gelukkig dat het bevriezen van de opcenten van de motorrijtuigenbelasting, de komende 4 jaren, wordt voortgezet en bepleit dat er voldoende geld wordt ingezet op kansrijke economische projecten.

Tevens zullen de domeinen sport en cultuur van onze fractie de nodige aandacht krijgen om de cohesie van de Limburgse samenleving te verstevigen.

Ondernemend provincie

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven op de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. Dat is verheugend. Gaat er dan nooit iets fout? Ja natuurlijk wel! Dat is het gevolg van de intentie van de Provincie Limburg om niet ‘op het geld te gaan zitten’, maar om juist een ondernemende provincie te willen zijn die met geld van de Limburgers zorgvuldig voor Limburg investeert in een beter en welvarender Limburg!

Scroll naar boven