Gezondheidsrisico’s kunstgrasvelden?

In de media wordt gemeld dat er mogelijk gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan kunstgras(voetbal)velden. Na aanleiding van dit bericht heeft Statenlid Herman Nijskens de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Limburg gesteld.

1. Bent u bekend met deze berichtgeving?

Antwoord vraag 1

Ja, het college heeft kennis genomen van deze berichtgeving.

2. Is er een rol voor de provincie om onderzoek naar de veronderstelde risico’s op te starten dan wel tot een dergelijk onderzoek op te roepen?

3. Zo ja, hoe gaat u dat aanpakken?

4. Zo nee, waarom niet?

Antwoord op de vragen 2, 3 en 4

Ons college heeft begrip voor de maatschappelijk onrust die is ontstaan naar aanleiding van het toepassen van rubbergranulaatkorrels op kunstgrasvelden. Door diverse organisaties worden momenteel onderzoeken uitgevoerd: de resultaten van de diverse onderzoeken  worden met belangstelling afgewacht.

Voor algemene vragen en antwoorden inzake deze problematiek wordt  nog verwezen naar de volgende link: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Milieu_Leefomg eving/Antwoorden_nav_van_vragen_na_uitzending_Zembla

De Provincie zal zelf geen onderzoeken doen.  De Provincie is als bevoegd gezag voor het verlenen en handhaven van omgevingsvergunningen alleen verantwoordelijk voor het voorkomen dan wel beperken van eventuele milieugevolgen die kunnen ontstaan in de omgeving van een bedrijf. Als relevant bedrijf kan in dit verband genoemd worden Rumal Maalindustrie Limburg BV (Rumal) gevestigd in Nederweert. Dit bedrijf valt onder het bevoegde gezag van de Provincie. Rumal is gespecialiseerd in de verwerking van vrachtwagenbanden tot hoogwaardige rubbergranulaten- en poeders welke als grondstof dienen voor tal van industriële toepassingen. Daarbij kunnen worden genoemd de productie van frictiematerialen, automatten, banden, schoenzolen, asfalt, sportvloeren en als infill in kunstgras. Daarnaast is recent een nieuwe uitbreiding gerealiseerd, waarbij het (nagenoeg) staalvrije rubbergranulaat en/of rubberchips worden gecarboniseerd in een tweetal draaitrommelovens tot hoogwaardige carbon black, carboniseerolie en gas. Het gas wordt vervolgens in een warmtekrachtkoppeling installatie (WKK-installatie) omgezet in elektriciteit en warmte. In het kader van laatst genoemde uitbreiding  zijn onder andere door de provinciale meetdienst een groot aan onderzoeken uitgevoerd. (In de bijlage worden alle uitgevoerde onderzoeken vermeld).  Onder andere zijn onderzoeken uitgevoerd naar het voorkomen van dioxines in het vermalen rubberafval en het afgevangen rubberstof van het doekenfilter en de natwassers. Verder is er ook een emissieonderzoek uitgevoerd aan de schoorstenen van de natwassers naar stof en PAK’s. De in de bijlage genoemde onderzoeken zijn digitaal beschikbaar.

Klik hier voor de originele vragen.

Klik hier voor de originele antwoorden.

Scroll naar boven