Schriftelijke vragen vervuiling Maas water

De VVD-fractie heeft vorig jaar met grote zorg kennisgenomen van de ontwikkelingen rondom de vervuiling van het Maaswater met de chemische stof Pyrazool. Wij hebben hier dan ook op 20 oktober 2015 vragen over gesteld.

Op 14 juni dit jaar heeft het Waterschap Roer en Overmaas wederom bekend gemaakt dat er vanaf het Chemelotterrein een hogere concentratie pyrazool is geloosd dan is toegestaan. Ook zijn er recentelijk hoge concentraties melamine in het gezuiverde afvalwater van Sitech aangetroffen.

Er is inmiddels één jaar verstreken na onze laatste vragen hierover maar toch lijkt de problematiek nog lang niet opgelost. Wij vragen ons dan ook het volgende af:

1. Is het College bekend dat de Waterleiding Maatschappij Limburg, Dunea en Evides het Waterschap Roer en Overmaas voor de rechter gaat slepen?

Antwoord. Ja, dat is ons college bekend. Het Waterschap Roer en Overmaas (WRO) heeft bij besluit van  17 mei 2016 een nieuwe Watervergunning aan Sitech Services B.V. verleend voor het lozen van diverse stoffen (waaronder pyrazool) vanuit de IAZI. De drinkwaterbedrijven (WML, Dunea en Evides) alsmede Sitech Services B.V. en AnQore B.V. hebben hiertegen beroep aangetekend. Een datum waarop deze beroepen worden behandeld, is nog niet bekend.

2. Wat vindt het college ervan dat overheidsorganisaties elkaar voor de rechter slepen?

Antwoord. Ons college is voorstander van een goed (voor)overleg om voorafgaand aan de formeel juridische procedure zoveel mogelijk overeenstemming te bereiken over meningsverschillen in een dossier.  Dat geldt overigens niet alleen voor overheidsorganisaties onderling. Helaas is het bereiken van overeenstemming vooraf niet in alle dossiers mogelijk.

3. Wat heeft de verantwoordelijk gedeputeerde precies gedaan sinds onze vorige vragen van 20 oktober 2015?

Antwoord. Zoals bekend komen het provinciaal bestuur in het “Pyrazool-dossier” geen directe formele  bevoegdheden toe maar wij hebben ons als middenbestuur ingezet om een goede communicatie en “korte lijnen” tussen alle betrokkenen te faciliteren. Daartoe heeft de verantwoordelijk portefeuillehouder veelvuldig overleggen gevoerd met WML, WRO, de drinkwaterbedrijven Dunea en Evides,  Rijkswaterstaat, Sitech B.V. en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Over de resultaten die zijn bereikt naar aanleiding van de afspraken die de gedeputeerde heeft gemaakt met de Minister van I&M en haar ambtelijke top, bent u al geïnformeerd middels de bovengenoemde ‘mededeling portefeuillehouder’.

4. Heeft de Provincie met de Waterleiding Maatschappij Limburg, het Waterschap en Sitech rond de rafel gezeten om tot een oplossing te komen?

Antwoord. Ja, wij hebben in onze rol als facilitator ook rond de tafel gezeten met de WML, Sitech en het Waterschap als bevoegd gezag voor de Watervergunning.

5. Hoe vaak heeft er overleg plaatsgevonden omtrent deze problematiek?

Antwoord. Naast de nodige ambtelijke overleggen heeft de verantwoordelijk gedeputeerde sinds september 2015 ca. 20 overleggen gevoerd, variërend van bestuurlijke overleggen met diverse partijen tot bilateraal overleg en telefonisch onderhoud.

6. Hoeveel gespreksverslagen zijn aanwezig en is het college bereid deze openbaar te maken / voor PS ter inzage te leggen?

Antwoord. Door de provincie zijn geen gespreksverslagen gemaakt van de verschillende overleggen die hebben plaatsgevonden.

Klik hier voor het originele bericht

Klik hier voor de antwoorden

Scroll naar boven