Onderhoud van wegen en kunstwerken; van levensbelang! 

Onze woordvoerder Verkeer, Erik Koppe, heeft tijdens de Statenbehandeling een stevig geluid laten horen over het onderhoud van onze wegen en viaducten. Voor de VVD is een goede bereikbaarheid van Limburg van groot belang, mede vanwege het belang als vestigingsfactor voor bestaande en nieuwe bedrijven en dus voor banen. Daarvoor is  een goede weg-, spoor, water- en luchtinfrastructuur essentieel.  

Wij zijn de afgelopen jaren een van de meest kritische partijen als het gaat om de instandhouding en verbetering van onze provinciale wegen, inclusief bruggen, tunnels en viaducten. In de vorige bestuursperiode hebben wij een inhaalslag gemaakt, maar daar is door deze gedeputeerde blijkbaar een eind aan gemaakt.  

Wij hebben aan het begin van deze periode met unanieme steun vanuit de Staten een forse bezuiniging op de cofinanciering voor verkeersveiligheidsprojecten van de gemeenten ternauwernood kunnen voorkomen.  

Daarna kwamen diverse wegenprojecten tot stilstand of werden zelfs stopgezet. Denk aan de N271 respectievelijk de N266, de randweg bij Nederweert. Hoe is het mogelijk dat deze gedeputeerde er de afgelopen jaren niet in is geslaagd om tot een bevredigende oplossing voor de N271 te komen? Bijvoorbeeld 2 x 2 én een hulpstructuur voor het landbouw verkeer. Tijdens de laatste commissievergadering van Mobiliteit liet de gedeputeerde Geurts zich ontvallen dat als ondernemers een 2 x 2 baans N271 willen, zij daaraan zelf moeten meebetalen. Te belachelijk voor woorden.  

Deze gedeputeerde lijkt zich op geen enkele manier hard te willen maken voor goede en veilige provinciale wegen. Hij suggereert te moeten kiezen tussen onderhoud en nieuwe projecten. De VVD wil helemaal niet kiezen. Nu de economie aantrekt, moeten wij juist investeren, zowel in de bestaande wegen als nieuwe projecten om Limburg nog aantrekkelijker te maken.  

Het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer is ontluisterend. De VVD wil geen verantwoordelijkheid dragen voor onveilige bruggen, tunnels en viaducten. De VVD wil dat het College van GS orde op zaken stelt zodat de veiligheid van onze provinciale weginfrastructuur de komende decennia kan worden gegarandeerd. Dat betekent nu genoeg geld reserveren om hiermee na de komende verkiezingen mee aan de slag te gaan. Want daar gaat de gedeputeerde Geurts het komende half jaar niets meer aan doen.  

De VVD benadrukt nogmaals dat de begroting voor 2019 moet voorzien in een goed programma voor infra. Voor zover dit nog niet in de begroting is opgenomen zal de VVD met amendementen komen om het benodigde budget alsnog veilig te stellen zodat de Limburgse infrastructuur veilig en begaanbaar blijft.

Scroll naar boven