Energietransitie: maatwerk per regio en draagvlak voorop

In twee moties van de VVD, die door Gedeputerde Staten en Provinciale Staten zijn aan- en overgenomen,  heeft de VVD aangegeven dat iedere regio in Limburg een uniek energietransitie DNA heeft: economisch, ruimtelijk, bestuurlijk en maatschappelijk en dat dat iedere regio een hierop afgestemde energiemix kan en mag en kan hebben. Een combinatie van bijvoorbeeld windenergie met geothermie of zonneenergie, het gebruik van restwarmte, bio-energie en of energie uit water. 

Maatwerk per regio of sub-regio geeft namelijk de mogelijkheid de beste combinatie te kiezen.  Een combinatie waarbij het draagvlak bij bewoners, bedrijven en bestuur het grootst is. Een combinatie die daardoor sneller tot het bereiken van de CO2 reductie doelstellingen in 2030 zal leiden.

Tevens is in deze moties aangegeven dat het beleidsinstrument dat het beste ingezet kan worden om de kansen, de mogelijkheden voor en de behoefte aan duurzame energieopwekking te benutten een regionaal energietransitie convenant is.

In de  begroting 2019 wordt weliswaar  gesproken over een regionale energiestrategie maar niet over de inzet van het uitvoeringsinstrument “regionale energietransitie convenant” De  VVD heeft de tekst hierop aangevuld via een amendement. Het amendement is in de begrotingsbehandeling met ruime meerderheid aangenomen.

Dries Lodewijks

Dries Lodewijks (Heerlen) is Statenlid namens de VVD in Provinciale Staten. Dries is woordvoerder Landbouw, Plattelandsontwikkeling, Natuurbeleid, Ooijen-Wanssum, Ontgrondingen, Landgoederenzone, Sport, Subsidies, Sociale agenda, Zorg, Leefbaarheid & Sociale veiligheid en Burgerparticipatie.