Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdlimburg.nl

Schriftelijke vragen VVD-Bloi inzake berichtgeving omtrent verkeersslachtoffers in Limburg

30-01-2024
Veiligheid op en rond onze wegen heeft voor de Limburgse VVD prioriteit. De VVD zet in op een veilige inrichting van onze provinciale wegen, met toegankelijke oversteekplaatsen en overzichtelijke kruisingen. Vooral op routes waar onze scholieren fietsen. Vandaar dat het belangrijk is dat de Provincie blijft investeren in goed onderhoud van de provinciale wegen.
 

De Limburgse VVD is daarom ook geschrokken van een toename van verkeersslachtoffers in Limburg met maar liefst 38 procent zoals genoemd in het artikel “Forse stijging verkeersletsel Limburg: fietsers vaak de dupe” verschenen op 13 december 2023 op het nieuwsportaal 1Limburg. 

Daarom stelde Statenlid Jacques Michél de onderstaande schriftelijke vragen aan het College:
1. Is het College bekend met het artikel “Forse stijging verkeersletsel Limburg: fietsers vaak de dupe”, verschenen op 13 december 2023 op het nieuwsportaal 1Limburg?
2.
Het artikel verwijst naar data van het Wetenschappelijk Instituut Verkeersveiligheid (SWOV).
3.
Is het college in bezit van de specifieke data voor de provincie Limburg? Zo ja, kan Provinciale Staten deze ontvangen?
4.
Op welk type infrastructuur (weg, fiets- of voetpad, spoor) en op welke wegtypen (gemeentelijk, provinciaal en nationaal) zijn de (dodelijke) slachtoffers gevallen in 2023? 

In het coalitieakkoord 2023-2027 ‘Elke Limburger telt’ hebben we meer aandacht voor verkeersveiligheid (p. 90): “Verkeersveiligheid zal als aandachtspunt worden meegenomen in de herijkte mobiliteitsvisie en de uitvoering van reeds genomen besluiten over (snel)fietspaden en verlichting. We zetten tevens in op het benutten van beschikbare rijksmiddelen voor verkeersveiligheid.” De VVD kijkt uit naar de verkeersveiligheidsparagraaf in de herijkte mobiliteitsvisie.

5. Worden externe partijen (zoals de Fietsersbond en de ANWB) of medeoverheden betrokken bij de herijking? Zo ja, welke en hoe? Zo nee, waarom niet?
6.
Wanneer kan Provinciale Staten de herijking van de mobiliteitsvisie verwachten?7. Uit het artikel op 1Limburg blijkt dat de meeste slachtoffers vallen onder de groep fietsers, specifiek oudere fietsers.
8.
In de beantwoording op de schriftelijke vragen van de VVD (DOC-00482732) van 20 april jl. geeft het college aan dat in 2023 ‘Doortrappen’, gezamenlijk met gemeenten, regio’s en ouderenverenigingen, verder wordt uitgerold. Wat is hiervan de stand van zaken?

Daarnaast is het HersenStrijd-fonds, gesubsidieerd door de Provincie Limburg, gestart meteen fietshelmactie voor senioren.

9. Hoe is deze actie ingestoken?
10. Loopt deze actie nog en welke resultaten zijn er behaald?
11.
Neemt de Provincie Limburg ook deel aan andere initiatieven waarmee in het bijzonder wordt gepoogd om het gedrag van oudere (fiets)verkeersdeelnemers te beïnvloeden? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Bekijk de beantwoording van onze schriftelijke vragen hier

Scroll naar boven