Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdlimburg.nl

Schriftelijke vragen inzake vernattingsproblematiek

23-04-2024
Onlangs heeft de Raad van State vier boeren uit de Limburgse Peel in het gelijkgesteld en geoordeeld dat het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant als natuurbeheerder verantwoordelijk is voor de vernatting van de Peel. Het college zal alsnog op het handhavingsverzoek van de boeren met betrekking tot grondwateroverlast op hun percelen door weglekkende kwelstromen uit het
Natura 2000-gebied “Deurnsche Peel & Mariapeel” moeten besluiten.

In dit kader stelde de Limburgse VVD, bij monde van Herman Nijskens, de volgende vragen aan het College:
1. Is er overleg geweest tussen Noord-Brabant en Limburg over de vernattingsproblematiek in de gemeente Horst aan de Maas ten gevolge van maatregelen aan Brabantse zijde?
2. Zo ja, wat was de strekking van dit overleg? Zo nee, gaat Limburg het overleg alsnog aan?
3. Speelt deze problematiek ook elders in onze provincie?
4. Hoever gaat de schadeplicht in deze casus?
5. Wat betekent deze uitspraak voor burgers en bedrijven die door overheidsmaatregelen schade lijden en dan met name bij natuurherstelmaatregelen?
6. Voert Limburg binnen de Peelvenen gelijksoortige maatregelen uit als Noord-Brabant in deze beschreven casus?
7. Bent u het eens met de VVD dat een lekkende Peel-kuip enerzijds de oorzaak is van verdroging en mogelijk schade aan de hoogveen-ontwikkeling en anderzijds diezelfde lekkage leidt tot vernattingsschade in aanpalende percelen?

Zodra de beantwoording van het College is ontvangen zal deze hier worden gepubliceerd. 

Scroll naar boven