Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdlimburg.nl

Duurzame financiering natuuropgaven

Vrijdag 8 april: Statenvoorstel duurzame financiering natuuropgaven vaststellen

Tijdens de Statenvergadering van 8 april 2022 is het Statenvoorstel duurzame financiering natuuropgaven, natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer & externe organisatiekosten door de Staten aanvaard. Met dit besluit wordt de financiering voor het natuurbeheer, agrarisch, natuurbeheer en de kosten voor uitvoering daarvan door externe organisaties structureel in de begroting verankerd.

Statenlid Sabine Koopman zei er, namens de Limburgse VVD, het volgende over:

Door recente ontwikkelingen binnen dit huis, doelend op de vaststelling van de nieuwe financiële strategie in GS van 11 januari en een eerste bespreking hiervan in de Commissie FEB van 21- januari j.l., is de keuze gemaakt om structureel wettelijke verplichte opgaven ook structureel in de meerjarenraming te verankeren.

Daarnaast behoort het beheer van natuurgebieden tot de wettelijke taken van de provincie; dit is natuurlijk zo sinds dat het natuurbeleid gedecentraliseerd is. De natuur buiten de Natura2000 gebieden beslaat zo’n 25000 hectare en dat wordt naar onze mening nauwelijks onderkend. Versteviging Natura2000 is dan ook kijken of je rondom die gebieden vanuit de 25000 hectare kunt opplussen; niet in hectares maar in kwaliteit. Misschien zelfs herbestemming.

Hier natuur weg om daar natuur erbij te leggen om zo de N2000 meer kans te geven. De VVD is benieuwd of de gedeputeerde kansen in het opplussen in kwaliteit ziet.

Daarbij komen nu ook de door Minister voor Natuur en Stikstof, van der Wal, op 1 april gepresenteerde hoofdlijnen van de gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied en van het bredere stikstofbeleid. In deze aanpak zijn 4 doelen opgenomen en een van deze doelen is natuurherstel en verbetering. In overeenstemming met de vereisten van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn (VHR) is het voorkomen van verslechtering en het realiseren van een gunstige staat van instandhouding van de natuur een continue verplichting; het tegengaan van verslechtering moet te alle tijden geborgd zijn. Met de door de minister voorgestelde integrale aanpak worden daarnaast richting 2030 onvermijdelijke stappen gezet naar het op termijn bereiken van instandhoudingsdoelen. Vooralsnog is er geen verplichtend tijdpad gekoppeld aan VHR doelbereik. Verder volgt op korte termijn een voorstel van de Europese Commissie naar aanleiding van de Europese biodiversiteitsstrategie met daarin mogelijk ook wettelijk bindende tussendoelen voor 2030 en 2040 geformuleerd.

Naast nakomen wat er vanuit de wet verwacht wordt is een goede financiële begroting, een goede raming hetgeen wat ons betreft tot een onderdeel van behoorlijk bestuur behoort. Kort gezegd: In feite is het zo dat je die natuuropgaven moet doen. Om dan later geconfronteerd te worden met een financieel probleem, dat is wat de VVD betreft “Natuurlijk geheel onwenselijk”.

Misschien klonk dit alles vrij links, graag sluit ik dan af met een “rechtse directe”: Immers, om de economie te laten floreren en maatschappelijke initiatieven te kunnen laten groeien en bloeien, moet de natuur in ieder geval in de basis op orde zijn.

We willen Nederland van het slot!

Scroll naar boven