Wordt de nieuwsbrief niet goed weergeven? klik dan hier!

Jaargang 7, Nummer 1


App GrenzJobs gelanceerd door minister Kamp

Minister Henk Kamp van Economische Zaken (VVD) heeft 6 maart in het stadhuis van Venlo de tweetalige app GrenzJobs officieel gelanceerd. De app moet werken over de grens in Duitsland of Nederland gemakkelijker maken en daarmee de kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De app is op initiatief van de Limburgse en Venlose VVD en de FDP Niederrhein ontworpen door studenten van Avans Hogeschool in Breda en te downloaden in de Appstore (iOS) en Playstore (Android).

Toegankelijker

Volgens VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker moet de grens niet als hindernis maar als kans worden gezien. "We moeten in Limburg geen grenzen sluiten, maar grenzen slechten." De app is een creatieve mogelijkheid om de arbeidsmarkt voor elkaars inwoners toegankelijker te maken. Door het wegnemen van grensbarrières zijn voor Limburg en de Duitse en Belgische grensregio's honderdduizenden beschikbare banen binnen handbereik,  aldus Van den Akker. Wel is daarvoor nu van belang dat het Nederlandse UWV en de Duitse Arbeitsagentur de handen ineenslaan en databanken koppelen zodat werkzoekenden ook makkelijk over de grens aan de slag kunnen. Van den Akker deed een oproep aan het kabinet om daarvoor meer capaciteit bij het UWV beschikbaar te maken. Nu moeten grensgemeenten en het regionale UWV dit nog bekostigen uit eigen reguliere middelen.

De app, waaraan anderhalf jaar is gewerkt, bevat onder meer een actueel overzicht van vacatures in Duitsland en Nederland en tips voor het solliciteren in beide landen. Ook krijgen mensen die geïnteresseerd zijn in een baan ‘over de grens’ informatie over allerlei financiële aspecten van het werken in het buitenland, zoals de gevolgen voor huurtoeslag, kinderbijslag, vergunningen, verzekeringen,  inkomstenbelasting en - belangrijk voor veel Nederlanders - de hypotheekrenteaftrek. Voor het overzicht van de beschikbare banen maakt GrenzJobs gebruik van de internationale Indeed-vacaturedatabank. Het is de bedoeling dat Duitsers en Nederlanders in de grensregio ermee aan de slag kunnen. De app is daarom beschikbaar in de Nederlandse en de Duitse taal.

Minister Henk Kamp noemde de app  bij de lancering in Venlo een „uitstekend initiatief om drempels bij grensoverschrijdend werken weg te nemen.” Volgens de minister is het ,,ongelofelijk” dat in het Europa van 2017 nog slechts 11.000 Nederlanders in Duitsland werken. Het aantal potentiële banen, zegt Kamp, gesteund door cijfers van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek, is een veelvoud daarvan. „Onze arbeidsmarkt houdt niet bij op bij de grens.” Nederlanders, met name die in de grensstreek, zouden bij het vinden van werk vanzelfsprekend ook naar Duitsland moeten kijken, vindt Kamp. De minister ziet het daarbij als taak van Den Haag om regionale projecten voor grensarbeid te ondersteunen en in Europa aan te dringen op het wegnemen van drempels, zoals de problemen bij de erkenning van diploma’s.

Bij de aftrap waren Limburgse en Duitse politici, ondernemers en arbeidsbemiddelaars uit beide landen en de makers van de app aanwezig; onder meer Dietmar Brockes, FDP-lid van de Landtag Noordrijn-Westfalen, Nederlands VVD-Kamerlid Chantal Nijkerken en LWV-voorzitter Jan Zuidam. Gedeputeerde Twan Beurskens het belang van grensoverschrijdend werken voor Limburg, en brak ook VVD-Kamerlid Karin Straus een lans voor het leren van Duits vanaf de basisschool.

Ook de media Binnenlands BestuurL1/1Limburg, Rheinische Post, WijLimburg en Dagblad De Limburger besteedden 7 maart aandacht aan de lancering van de app:


Herindeling geen doel op zich

De VVD in het Limburgs Parlement vindt het geen vanzelfsprekendheid dat herindeling de uitkomst is van de actieve bemoeienis van het provinciebestuur met de bestuurlijke toekomst van Parkstad. Fractievoorzitter Joost van den Akker vindt herindeling geen doel op zich. “Vanuit het provinciehuis moet dan ook niet de indruk worden gewekt dat er een dictaat wordt opgelegd over hoe een nieuwe gemeente in Parkstad eruit moet zien. Het proces en de gesprekken met de betrokken gemeenten moeten open worden ingegaan, vanuit een dienstbare opstelling”, zo zei hij vrijdagmiddag 20 januari in het gouvernement.

Update:tijdens de Statenvergadering op 10 februari hebben Gedeputeerde Staten kenbaar gemaakt dat zij voornemens zijn de arhi-procedure met Voerendaal, Simpelveld en Kerkrade niet voort te zetten na een eerste ronde van open overleg. Heerlen, Landgraaf en Brunssum blijven wel onderdeel van de procedure, zij het dat Brunssum daarin een vrijblijvender positie heeft. Zie een vooruitblik en impressie van de Statenvergadering in Dagblad de Limburger van 4 resp. 13 februari.

Spaghetti

De provinciale VVD-voorman heeft er geen probleem mee dat het provinciebestuur de regie naar zich toe heeft getrokken na het afketsen van de fusie tussen Heerlen en Landgraaf. Parkstad is niet alleen wat betreft wegen maar ook wat betreft bestuur een 'drukke spaghetti' met verschillende lagen die over elkaar heen lopen. "En gemeenteraden die niet altijd meer kunnen controleren wat bovenlokaal wordt geregeld", stelt Van den Akker. Maar ambtelijke samenwerking kan ook een oplossing zijn, het hoeft niet per sé uit te draaien op een herindeling, aldus de VVD-fractievoorzitter. Daarom zal de VVD een uiteindelijk voorstel pas dan beoordelen.Het coalitieakkoord 'In Limburg bereiken we meer' stelt dat de provincie bij maatschappelijke opgaven de samenwerking zoekt met (bestuurskrachtige) gemeenten. 'Vanuit een dienstbare opstelling', niet vanuit een dicterende opstelling. En voorts: 'Voor de bestuurlijke organisatie zijn dan ook de opgaven en de slagkracht van partners leidend en niet de structuren of administratieve gemeentelijke of regionale indelingen'. Herindeling is daarmee geen doel op zich. De vraag is: wat levert het op?

"We kunnen de stap van de provincie wel volgen nu Heerlen en Landgraaf niet gaan fuseren, zoals het nu lijkt. Maar de VVD zegt daar ook bij: laat niet de indruk ontstaan dat er nu een dictaat vanuit het provinciehuis wordt opgelegd hoe die nieuwe gemeente er uit moet zien, maar ga dat proces open in en kijk uiteindelijk wat het oplevert."

De fractievoorzitter van de VVD vindt dat elke vorm van samenwerking mogelijk moet zijn en dat hoeft niet per se een herindeling te zijn.

"We begrijpen allemaal dat Parkstad niet alleen qua wegen, maar ook qua bestuur op dit moment best een drukke spaghetti is, waar verschillende lagen over elkaar heen lopen en de gemeenteraden niet altijd meer kunnen controleren wat er bovenlokaal geregeld wordt.Een aantal andere gemeenten zeggen momenteel: we prefereren ambtelijke samenwerking. Simpelveld en Voerendaal, maar ook gemeenten in het Heuvelland. En als dat op die manier kan, dan moet herindeling geen doel op zich zijn. Daarom zegt de VVD: wij beoordelen het voorstel op dát moment" dat het voorligt. Bron: 1Limburg.nl.

Hieronder de inbreng van fractievoorzitter Joost van den Akker bij de Provinciale Staten vergadering van 10 februari 2017.


Volledige benutting landingsbaan opent wereld voor Maastricht airport

Met volledige benutting van de landingsbaan ligt de rest van de wereld open voor Maastricht Aachen Airport. Dat betoogde VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker 29 januari bij het programma De Stemming op L1 Radio.

Het is nu zo dat van de volledige landingsbaan van 2750 meter slechts 2500 meter gebruikt mag worden. Daarmee kunnen volbeladen vliegtuigen (zoals B747 of B777) slechts tot Noord-Afrika en het Midden-Oosten vliegen. Voor vluchten naar China of Amerika moeten de toestellen meer brandstof meenemen en hebben ze een langere aanloop nodig om op te stijgen. De kortere baan belet dat echter, aangezien het zwaardere vliegtuig daarop onvoldoende snelheid kan maken. Momenteel is het economisch niet aantrekkelijk voor cargomaatschappijen om minder (deels leeg) beladen zo ver te vliegen. Met een langere startbaan kan dat wel. Daarmee wordt Maastricht Aachen Airport concurrerender om luchtvracht af te handelen t.o.v. andere luchthavens. Dat is van essentieel belang voor de logistieke positie van Limburg, de werkgelegenheid, bereikbaarheid, toerisme en de levensvatbaarheid van de luchthaven.

Op 2 februari ging Van den Akker hierover in debat op NPO Radio 1

Maastricht Aachen Airport vroeg in het najaar van 2016 aan het Rijk deze situatie te wijzigen. Staatssecretaris Dijksma (luchtvaart) daarop heeft in december een nieuw Luchthavenbesluit bekendgemaakt waarbij het volledig gebruik van de landingsbaan mogelijk wordt. Tegelijkertijd wordt het maximaal aantal toegestane vluchten per jaar teruggebracht van 51.000 tot 25.500, bijna net zoveel als het huidig totaal aantal vliegbewegingen. Daardoor vindt er qua milieueffecten ook geen verslechtering plaats, maar eerder een verschuiving van minder kleinere vliegtuigen naar meer grotere. Daarnaast wordt niet aan het verbod op nachtvluchten getornd: er mag alleen gevlogen worden van 6.00 uur tot 23.00 uur. Naar verwachting zullen zo'n 10 vliegtuigen per week van de volledige startbaan gebruik maken.

Het kabinet motiveert dit Luchthavenbesluit als volgt:

De luchthaven kan op termijn een rendabele operatie tot stand kan brengen. Bovendien is er sprake van positieve effecten op de (regionale) werkgelegenheid, de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en het toerisme. Verder volgt uit de vergelijking van de milieueffecten van het met dit ontwerp luchthavenbesluit vergunde gebruik en de milieueffecten van het huidig vergunde gebruik dat geen sprake is van een verslechtering. De milieueffecten zijn in dezelfde orde van grootte, soms is er sprake van een lichte verbetering. Zo worden alle geluidscontouren in oppervlakte kleiner. Het aantal woningen en ernstig gehinderden in deze contouren zijn lager. Ook is er sprake van een licht positief effect op de luchtkwaliteit. Dat heeft te maken met het feit dat het effect van het zwaardere verkeer wordt gecompenseerd door een halvering van de totale hoeveelheid verkeer (circa 25.500 vliegtuigbewegingen versus circa 51.000 vliegtuigbewegingen).


Nieuwe weg door Geuldal

van de baan

Via een succesvolle >interpellatie in de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid hebben VVD en GroenLinks bewerkstelligd dat de gevreesde verlegging van de N595/Wittemer Allee naar een nieuwe weg door het Geuldal van de baan is.  Dat schot voor de boeg gaf gedeputeerde Geurts als antwoord op de Statenvragen. Vrijwel zeker komt er nu een vrij liggend fietspad langs de Wittemer Allee, een van de weinige provinciale wegen in Nederland zonder fietspad. VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker toonde zich tevreden met dit resultaat en stelde bovendien dat "wij provinciale wegen niet moeten aanleggen als een stel technocraten maar op basis van draagvlak, veiligheid, doorstroming en betaalbaarheid."

Bewoners en Statenleden wisten van niets

De weg door het Geuldal was onderdeel van één van de varianten om de Wittemer Allee op te knappen. In die variant zou de Allee een fietsstraat worden en de auto's via de nieuwe weg vanaf Cartils naar Gulpen rijden. Tot verontwaardiging van de Statenleden en insprekers van het buurtcomité Gulpen-Oost waren zij tot voor kort amper van de plannen op de hoogte. Via verontruste signalen van omwonenden, schriftelijke vragen in de gemeenteraad, berichten in de pers en rondvragen in de Statencommissies kwamen zij achter de vergevorderde variantenstudie, zonder dat Provinciale Staten daar de afgelopen tijd over waren geraadpleegd. Provinciale Staten wisten van niets, behalve dat het project en de rotonde Wittem een jaar naar achteren waren geschoven i.v.m. een integrale studie. In november was de gemeenteraad Gulpen-Wittem nota bene in een besloten raadsconferentie bijgepraat. In antwoord op schriftelijke vragen van de SP kondigde het provinciebestuur aan pas Provinciale Staten te betrekken bij het Provinciaal Inpassingsplan. Dat vindt de VVD veel te laat, vandaar dat de VVD-fractie het onderwerp agendeerde bij de Statencommissie van 13 januari jl. Gelukkig zegde het provinciebestuur toe vanaf nu de Provinciale Staten, gemeenteraad en betrokken stakeholders (waaronder de bewoners) nauw bij het verdere proces te betrekken.

Vrij liggend fietspad meest logisch

Eerder liet de gedeputeerde al weten dat deze variant weinig kans maakt omdat het met 11 miljoen euro veel te duur is. In de Statencommissie voegde hij er aan toe ook te begrijpen dat er veel protest tegen is en draagvlak ontbreekt vanwege de gevolgen voor de omgeving. "De weg gaat dwars door een tenniscomplex dat momenteel wordt aangelegd, over een net aangelegde parkeerplaats en komt op vijftien meter van woningen", aldus Geurts. Wil je de tribune hier niet vol hebben, dan moet je dat niet doen, zo zei hij. De voorkeur van Geurts gaat uit naar een vrij liggend fietspad langs de Wittemer Allee. Hij noemt dat de meest logische variant om de veiligheid van de fietsers op de drukke weg te vergroten. De gedeputeerde sprak van een schot voor de boeg want hij gaat de komende tijd met alle betrokken partijen om de tafel zitten. In het voorjaar van 2017 wil de gedeputeerde een knoop doorhakken.

Bericht in >De Limburger, 14 januari 2017:


Logo 150 jaar Limburg bekend

Op 11 mei 2017 is het precies 150 jaar dat Limburg als elfde provincie werd toegevoegd aan Nederland.

Om dit te vieren had Fractievoorzitter Joost van den Akker op 17 juni 2016 een motie ingediend. De provincie is hiermee aan het werk gegaan en heeft hiervoor de studenten visuele communicatie gevraagd een beeldmerk te ontwerpen. Na een voorselectie zijn er 3 overgebleven waaruit gestemd kon worden. Na 2038 stemmen bleek met 52% van de stemmen het ontwerp van Aline van Thoor het populairst te zijn. Het logo zal bij activiteiten rond de viering van 150 jaar Limburg herkenbaar aanwezig zijn. Iedere vereniging of gezelschap die een activiteit rond 150 jaar Limburg organiseert mag het logo voeren.

Namens VVD Limburg willen ook wij Aline van Thoor bedanken voor haar prachtig ontwerp.


Deze nieuwsbrief is samengesteld door de Statenfractie van de VVD Limburg.

Redactie: Joost van den Akker, Harry Vermeulen
Vormgeving: Harry Vermeulen

Mogelijk ontvangt u deze nieuwsbrief een tweede maal via de secretaris van uw afdeling.

Leden van de VVD in Limburg en personen die zich hebben aangemeld via de website krijgen periodiek Limburg Liberaal toegezonden. Bent u geen lid en wenst u dit niet (meer) te ontvangen? Afmelden kan via de module op de website.
© copyright VVD Limburg 2011 - 2017