Wordt de nieuwsbrief niet goed weergeven? klik dan hier!

Jaargang 6, Nummer 4


VVD wil vaart maken rondom Maasplassen

De Limburgse VVD wil dat provincie snel met ondernemers, verenigingen en medeoverheden aan de slag gaat om samen meer mogelijk te maken in het Maasplassengebied. Dat was de uitkomst van een varende werkconferentie die het Watersportverbond en de VVD zaterdag 25 juni samen organiseerden op de Maasplassen. Zo’n 50 ondernemers, verenigingen en politici van verschillende partijen waren aanwezig, evenals een vertegenwoordiging van Rijkswaterstaat.

“Tijdens de werkconferentie zijn tal van goede ideeën geopperd die boven de gemeentegrenzen uitstijgen”, zo vatte fractievoorzitter Joost van den Akker samen, “zoals de internationale watersportwedstrijden, fietsen langs de Maas, de aanleg van een wildwaterbaan, het uitrollen van een WiFi-netwerk en vaar-apps over het stroomgebied van de Maas en de Maasplassen”. Daarnaast riep hij de gemeenten op dubbele – disproportionele – belasting van het Gemeentelijk (voorheen Limburgs) Kwaliteits Menu buiten werking te stellen. Hij riep ten slotte op om een convenant te sluiten met Rijkswaterstaat voor een enkelvoudig stelsel van vergunningen.

Wethouder Raja Fick-Moussaoui (VVD) van de gemeente Roermond riep alle aanwezigen op de geopperde ideeën concreet te maken en aan de slag te gaan. De VVD-fractie zal samen met o.a. de fractie van D66 in Provinciale Staten concrete, bovenlokale, voorstellen doen.

Greenport Venlo in opmars

Op 21 juli bezocht een delegatie van Limburgse VVD politici de Brightlands, Campus Greenport Venlo. Daar werden de politici, de VVD Tweede Kamerleden Karin Straus en Chantal Nijkerken en Staten- en gemeenteraadslid John Heuvelings, alsmede de gemeenteraadsleden uit Venlo, Bart Kuntzelaers, Rob Pijpers, Martin Camp en het gemeenteraadslid uit Gennep, Janine van Hulsteijn, meegenomen in de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van de agro-industrie.

De Greenport Campus is hiervan een goed voorbeeld waar gemeente, provincie, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven gezamenlijk werken aan innovatieve oplossingen in de voedingsindustrie en de verbinding leggen tussen verschillende sectoren zoals de voedingsindustrie, maakindustrie en logistiek. Tijdens het bezoek werd, onder andere, het Blue Innovation Centrum, Brightbox in de Innovatoren, Brightlabs in Villa Fora en de distributieplant van Nutricia bezocht, en gesproken met ondernemers die hier actief zijn.

De VVD is al jaren voorstander van meer samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid, “De ontwikkelingen op Greenport is een schoolvoorbeeld hoe de samenwerking zou moeten zijn, de overheid schept de kaders maar het zijn de ondernemers en het onderwijs die deze invullen”, zegt VVD Statenlid John Heuvelings, “Het is toch prachtig om te zien dat oplossingen van morgen in onze eigen achtertuin ontwikkeld worden”. Of zoals Jeroen Rondeel van Blue Innovation het zo treffend zegt, ‘ideeën zijn er genoeg. Het komt echter aan op de mensen achter een goed plan. Geen ontwikkeling zonder goed Businessplan’

‘Kansen te over in onze regio, we moeten ze alleen vakkundig – in gezamenlijkheid oppakken!’


VVD wil actie tegen windmolens

De VVD in het Limburgs Parlement heeft op vrijdag 8 juli vragen over de recente ontwikkelingen met betrekking tot de bouw van windmolens langs de Limburgse grens. De VVD fractie vraagt zich verder af in hoeverre Gedeputeerde Staten betrokken is bij de besluitvorming betreffende de windmolenparken in de Duitse en Belgische grensgemeenten en in hoeverre de Limburgse grensgemeenten hierbij worden betrokken.

Daarnaast blijkt uit recente berichtgeving dat het bouwen van windparken op zee veel meer energie oplevert dan gedacht en tegelijkertijd goedkoper is dan oorspronkelijk geraamd. De VVD fractie vraagt zich dan ook af of het geen mogelijkheid is om met de 33 Limburgse windmolens mee te liften op de plannen van het Rijk en op deze wijze te voldoen aan de verplichting met betrekking tot windenergie.

Klik hier voor de schriftelijke vragen

Klik hier voor het persbericht


Softdrugs reguleren

is een waanidee

“Als het aan links Nederland ligt, ga je straks met je basisinkomen gesubsidieerd naar de coffeeshop. Hun pleidooi om softdrugs te legaliseren is onhaalbaar en zal bovendien leiden tot een nieuw illegaal drugscircuit,” aldus de VVD-Statenleden Anton Kirkels en Joost van den Akker in een opinieartikel in de Volkskrant.


VVD bezorgd over aansluiting

gemeentelijk OV

De VVD maakt zich zorgen over de wijze waarop het gemeentelijke OV aansluit op de Provinciale concessie en dienstverlening. Het uitgangspunt was immers dat de gemeenten tijdig het doelgroepenvervoer lokaal tot in de haarvaten organiseren. Daarom wil de Statenlid Erik Koppe, door middel van schriftelijke vragen, van gedeputeerde staten weten of GS de zorgen van de VVD deelt en wat de stand van zaken is met betrekking tot het doelgroepenvervoer.

   

Wateroverlast en watertekort

in de landbouw

De VVD–fractie in het Limburgs Parlement maakt zich zorgen over de wateroverlast en het watertekort die de Limburgse land- en tuinbouwsector. De VVD stelt daarom vragen aan het College van gedeputeerde staten van Limburg om samen met de Waterschappen met een goede oplossing te komen. Uitgedroogde of juist onderwater staande velden en bossen hebben de afgelopen dagen en maanden laten zien hoe belangrijk het is om met een goede oplossing te komen voor de land – en tuinbouwsector. “Er moet een oplossing komen om, aan de ene kant, te zorgen voor een snelle afvoer van regenwater en, aan de andere kant, genoeg water vast te houden om verdroging tegen te gaan”, zegt Statenlid Herman Nijskens.

  • Een oplossing om verdroging tegen te gaan komt vanuit het Waterschap Peel en Maasvallei en is het inrichten van brede stroken langs Limburgse beken om genoeg water vast te houden. Om deze stroken aan te leggen zullen Limburgse landbouwgronden verloren gaan. De VVD wil daarom ook van gedeputeerde staten weten of deze gronden worden afgetrokken van de opgave aan te ontwikkelen hectares ‘Goud-Groene-Natuur’, welke vermeld zijn in het provinciale natuurbeleid. Het beleid dat er op gericht is aaneengesloten natuurgebieden in Limburg te realiseren.
  • Op dinsdag 19 juli Statenlid Herman Nijskens vragen aan GS gesteld betreffende wateroverlast en watertekort in de landbouw.

Klik hier voor de vragen.


Over het geschreven Limburgs,

taal nog teken

Het Limburgs als streektaal staat weer eens in de belangstelling. Deze keer aan de hand van het uitvoeringsprogramma “immaterieel erfgoed” van de provincie Limburg. Provinciale Staten van Limburg bespraken het deze maand. Voor de VVD fractie aanleiding eens te kijken naar het gebruik van het Limburgs in onze samenleving, en daarmee ook naar de vitaliteit én de toekomst van onze streektaal. De sleutel ligt bij het geschreven woord, zo blijkt. Dat was nog niet in beeld. De VVD Limburg komt met een voorstel.

Dat het gebruik van het Limburgs onder de loep genomen wordt komt geregeld voor. Maar nu gaat het eens niet over het sociaal gebruik, de maatschappelijke waarde of het voor of nadeel van het spreken van Limburgs voor je taalontwikkeling; al zijn er nog altijd enkele onwetenden die vervallen in oude vooroordelen dat het een goede ontwikkeling van de kennis van het Nederlands in de weg staat. Nee, er zijn zorgen over de ontwikkeling, het gebruik en de participatie door middel van het Limburgs op langere termijn. Dat is althans op te maken uit het onderdeel “streektaal, taal als erfgoed” van het uitvoeringsprogramma.

Het provinciaal bestuur voert sinds tijden beleid via de inzet van een streektaalfunctionaris, ondergebracht bij het Huis van de Kunsten en als ondersteuning van de organisaties die zich met het Limburgs bezig houden. Daaruit komen tal van activiteiten voort die aandacht vragen voor het Limburgs. Prima. Redelijk wat Limburgers doen daar aan mee; echter nog niet het brede publiek. Nu formuleert men in het uitvoeringsprogramma het doel voor de raod veur ut Limburgs tot het “sensibiliseren van het grote publiek ten aanzien van het in levend gebruik houden van de Limburgse streektaal”.

Volgens de VVD fractie ontbreekt hier iets aan: de participatie via het geschreven woord. Gebruiken veel Limburgers hun taal, dagelijks én op bijzondere momenten als gesproken woord; voor het dagelijks gebruik van het Limburgs als geschreven woord bestaan meteen enorme barrières. De verklaring is eenvoudig: de huidige spellingsmethode. Buiten een aantal liefhebbers en taalkundigen waagt er zich bijna niemand aan om met die methode in het Limburgs te gaan schrijven. Desgevraagd hoor je dat ook van de Limburger: “veel te moeilijk…die wir-war van accenten en leestekens…dan laat je het wel.” Hoe komt dit toch? Eigenlijk is dat eenvoudig. De Limburgse taal wordt geschreven volgens de spellingsregels van een andere taal, het standaard Nederlands. Dit moet dus anders.

De VVD Limburg vindt het tijd voor een spellingshervorming. Het Limburgs én de Limburger verdienen het om laagdrempelig hun taal te kunnen gebruiken, ook in geschrift. Het provinciaal streektaalbeleid dient het aanvullende doel: het eenvoudig hanteerbaar maken van het Limburgs in geschreven vorm en het zó te bevorderen dat het Limburgs vitaal en volop in gebruik blijft. Daartoe zal op 8 juli de VVD fractie een voorstel indienen.

Anton Kirkels


Deze nieuwsbrief is samengesteld door de Statenfractie van de VVD Limburg.

Redactie: Joost van den Akker, Harry Vermeulen, Jacques-Michel Bloi
Vormgeving: Harry Vermeulen

Mogelijk ontvangt u deze nieuwsbrief een tweede maal via de secretaris van uw afdeling.

Leden van de VVD in Limburg en personen die zich hebben aangemeld via de website krijgen periodiek Limburg Liberaal toegezonden. Bent u geen lid en wenst u dit niet (meer) te ontvangen? Afmelden kan via de module op de website.© copyright VVD Limburg 2011 - 2016