VVD blij met schrappen vignet België

De VVD is erg blij met het schrappen van het wegenvignet in België. In het voorjaar van 2013 heeft Provinciale Staten, op initietief van de VVD en de PvdA, een motie aangenomen om Gedeputeerde Staten opdracht te geven te lobbyen tegen de voorgenomen plannen. 

“We willen in een grensregio als Limburg natuurlijk de grenzen openhouden, met een vignet van 90 euro houden grensoverschrijdende activiteiten gewoon op”, aldus Joost van den Akker in een interview met L1. De VVD is dan ook erg blij dat grensoverschrijdende activiteiten nu gewoon door kunnen gaan. Zie hieronder de reactie van Joost van den Akker bij L1:

Binnenvaart op de kaart

24/7 sluisbediening Maasroute

De Limburgse VVD-fractie wil dat de ambities uit de Havennetwerkvisie 2030 versneld opgepakt worden. Daartoe diende de VVD bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 een motie in die met ruime meerderheid werd aangenomen. Met name de gemeentelijke investeringen in Limburgse binnenhavens en de gewenste 24/7 sluisbediening op de Maasroute staan onder bezuinigingsdruk.

Het kabinet is echter bereid om de Maasroute in Limburg een aparte status te geven die daarmee gevrijwaard kan worden van de bezuiniging van 17,5% die Rijkswaterstaat treft, mits de provincie hier een structurele financiële bijdrage aan kan leveren.

“De VVD roept het provinciebestuur op om vaart te zetten achter het mede mogelijk maken van de 24/7 sluisbediening op de Maasroute. De beperkte sluisbediening vormt een groot knelpunt voor de containervaart. Limburg is van groot belang voor de haven van Rotterdam om de verwachte groei in containervervoer via water én spoor te kunnen faciliteren.” aldus VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker.

Jaarlijks wordt zo’n 33 mln. ton vervoerd over de Maasroute. De Limburgse binnenhavens genereren 5.300 directe arbeidsplaatsen. De verwachte groei van de Rotterdamse haven de komende decennia leidt tot een prognose van de groei van containeroverslag in Limburg van 470.000 in 2011 naar 800.000 TFE in 2030.

Lees verder:
l1

Blij met aanzet reddingsplan MAA

De VVD Limburg is blij dat het provinciebestuur actief aan de slag is gegaan met een reddingsplan voor Maastricht Aachen Airport. De luchthaven verkeert al een tijdje in financieel zwaar weer. De aandeelhouders hebben aangegeven geen geld meer in de luchthaven te kunnen en willen steken. De provincie wil de luchthaven op korte termijn helpen met 4,5 miljoen euro. Op lange termijn moet er een goed plan worden ontwikkeld om de luchthaven duurzaam voor Limburg te behouden.

Die aanpak noemt VVD-statenlid Martin de Beer verstandig. “Het gaat om de werkgelegenheid, het economisch vestigingsklimaat en de bereikbaarheid van Limburg. Daarbij zien we zeker nog perspectief voor de luchthaven.

Ook de adviseurs van het provinciebestuur zien voldoende kansen. Daarom is het belangrijk dat we nu tijd kopen om een goed plan uit te werken. Wat de VVD betreft is de rol van de provincie daarbij zo klein mogelijk. De exploitatie moet zeker aan de markt worden overgelaten. Wellicht met nieuwe aandeelhouders. Maar het financieren van niet economische activiteiten, zoals de beveiliging als douane en brandweer is voor de VVD acceptabel. Ook andere overheden betalen veelal deze diensten op andere regionale luchthavens. Hoewel een financieel gezonde luchthaven in principe volledig zijn eigen broek moet kunnen ophouden. We steunen dus de ingezette koers en wachten de lange termijn plannen met veel belangstelling af”.

Lees verder op de website van L1.

Zwarte lijst voor verdampte subsidies

De VVD-fractie in het Limburgs Parlement wil een zwarte lijst voor bedrijven en organisaties die subsidievoorwaarden niet nakomen. De partij reageert daarmee op het door Maastricht Airlines zelf aangevraagde faillissement. Hierdoor verdwijnt waarschijnlijk bijna drie ton aan provinciaal subsidiegeld in een zwart gat. Onacceptabel vindt de VVD.

Maastricht Airlines kreeg bij de opstart een provinciale subsidie voor het opleiden van onder meer het cabinepersoneel. Van vliegen is het door allerlei omstandigheden nooit gekomen. Donderdag 30 mei maakte de aandeelhouder bekend zijn financiering te staken. Het gevolg was een zelf aangevraagd faillissement. Statenlid Martin de Beer noemt de gang van zaken onverteerbaar. “Het bedrijf kreeg duidelijk zijn zaken niet op orde en gooit nu zelf de handdoek in de ring. Het resultaat is een strop voor de provinciale overheid. De VVD wil dat de provincie er alles aan doet om het subsidiebedrag terug te eisen”.

De VVD vindt ook dat de eigenaren van Maastricht Airlines niet meer voor subsidie in aanmerking mogen komen. “Het kan niet zo zijn dat dezelfde ondernemers binnenkort weer aan de deur staan voor geld. Dan moet het antwoord van het provinciaal bestuur klip en klaar ‘nee’ zijn. Wat ons betreft komt hiervoor een zwarte lijst”.

Lees verder in de Nederlandse media op L1Dagblad de Limburger en BNR Nieuwsradio deel 1 en deel 2.

Het publieke belang van Limburg

Limburg is een financieel gezonde provincie. Het jaarresultaat over 2012 was 62 miljoen euro positief. Bovendien zijn de reserves rijkelijk gevuld met Essent-gelden. Dat is zowel een zegen als een vloek. De provincie wordt steeds meer gezien als ‘lender of last resort’: een geldverstrekkerals niemand anders er meer in gelooft. Organisaties, bedrijven en gemeenten staan inmiddels in de rij voor het provinciehuis. Het redactioneelcommentaar van woensdag was dan ook terecht: de provincie moet beter uitleggen waarom ze bepaalde zaken financiert.

Komende maand buigen Provinciale Staten zich over een aantal nijpende dossiers. Op de eerste plaats: Maastricht
Aachen Airport. De luchthaven die in 2002 werd geprivatiseerd en inmiddels op omkiepen staat. Financiële hulp van de provincie is echter nog geen uitgemaakte zaak. Een tweede dossier betreft hulp aan het Limburgse stoomtijdperk: de ZLSM die met 12 miljoen euro op het spoor gehouden zou moeten worden. Maar gelukkig is het niet alleen kommer en kwel. Ook nieuwe initiatieven hebben zich aangediend, zoals de Kennis-As Limburg: een mega-investeringsagenda van de Limburgse hoger onderwijsinstellingen.

Maar wat rechtvaardigt nu een provinciale bijdrage? Het antwoord vinden we in het nieuwe financieel uitvoeringskader van de provincie. Deze wordt ook wel de ‘menukaart’ genoemd. De provincie geeft daarin aan welke projecten ze wel en niet ‘lust’. Cruciaal daarin is het begrip ‘publiek belang’. De provincie toetst of een project voldoet aan een publiek belang. Is dat het geval, dan zoekt ze daarbij een passend provinciaal instrument, zoals een lening, subsidie of deelneming als aandeelhouder. Maar wanneer is er sprake van een publiek belang? De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid stelt dat ‘alles wat de politiek als publiek belang aanwijst een publiek belang is’. Een ongrijpbaar begrip met een cirkelredenering, zo lijkt het. Zo kan men alles tot publiek belang verklaren: ‘the sky is the limit’.

Wij prefereren een andere definitie van publiek belang. ‘Publieke belangen doen zich voor bij projecten met omvangrijke en complexe externe effecten die burgers zelf niet kunnen oplossen. Bijvoorbeeld omdat sommige belanghebbenden weigeren om vrijwillig mee te doen’. Lukt het niet om het probleem op te lossen, dan is de overheid pas aan zet. Deze definitie zet de eigen verantwoordelijkheid voorop. Dat is belangrijk om meeliftgedrag en moreel risico te voorkomen, vanuit het idee: de overheid betaalt toch wel.Waarbij overheidsingrijpen zelf ook weer nadelen kan opleveren. De provincie moet dus overtuigend aantonen dat investeringen worden beloond die anders niet tot stand waren gekomen en die grote uitstralingseffecten hebben. Ook moet het toezicht hierop scherp en transparant worden georganiseerd.

Bij het dossier Kennis-As is het duidelijk: onderwijs- en wetenschapsontwikkeling heeft grote positieve externe effecten. Het versterkt de campusontwikkeling en biedt kans op een structurele verlaging van de oplopende werkloosheid. Bedrijven en burgers kunnen dat niet allemaal zelf organiseren. Hoewel de Kennis-As-instellingen zeker niet achteroverleunen. Er is sprake van cofinanciering en een financieel rendement. En dus is het verstandig om hiervoor de provinciale beurs te trekken. Bij andere dossiers is dat nog geen uitgemaakte zaak. Daarvoor geldt: ‘bezint eer ge begint’.

‘Limburg blijft zelfstandig’

Fractievoorzitter Joost van den Akker van de VVD in het Limburgs Parlement denkt dat de bedreiging van de zelfstandigheid van Limburg in deze kabinetsperiode van de baan is. De Limburgse VVD-voorman verwijst daarvoor naar uitspraken van minister Ronald Plasterk. Die zei vorige week in een tv-uitzending dat hij in ieder geval een fusie van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland wil realiseren. Fusies van andere provincies is een zaak van een volgend kabinet, aldus Plasterk. Fractievoorzitter Van den Akker denkt dat daarmee de kans erg klein wordt dat er iets verandert. Limburg heeft zeer duidelijk een eigen identiteit en dat is heel anders dan in de Randstad. Bovendien blijkt de financiële winst van de fusies van provincies heel gering, aldus Van den Akker.

Lees verder:
l1

Pleidooi voor kenniseconomie

VVD Statenlid Joost van den Akker is een warm pleitbezorger van de kenniseconomie in Maastricht en de Euregio. “Het is een nieuwe industrie die Maastricht internationaal op de kaart heeft gezet. Bovendien is het een aanjager van economische ontwikkelingen in deze stad en de omgeving. De uitstraling van Maastricht als internationale studentenstad is heel aantrekkelijk.”

Maastrichtenaar van den Akker voert sinds juli 2012 de VVD-fractie aan in de Provinciale Staten. In het dagelijks leven is hij docent/onderzoeker Europees recht en EU-politiek aan de Hogeschool Zuyd in Maastricht. Behalve dat hij doordrongen is van belang van kennis voor Maastricht en de regio, is hij ook warm voorstander van innige euregionale samenwerking op dat gebied.  “De uitdaging is een Universitaire Euregionale gemeenschap te creëren, waarbij Maastricht op gebied van gezondheid top is en Aken op het terrein van technologie.” Met de bevolkingskrimp in het achterhoofd spreekt Van den Akker zelfs van een noodzakelijke samenwerking.

“Er zal over de grens moeten worden samengewerkt. Er wordt nu nog te weinig gebruik gemaakt van het euregionale bewustzijn. De mobiliteit van studenten moeten we zien te vergroten.”

Belangrijke factor in het tegengaan van de krimp is in de ogen van Van den Akker de studentenpopulatie. “Zij kunnen mede een impuls geven aan de economie in deze regio.”

Om studenten meer aan Maastricht en deze regio te binden heeft de Provincie een plan aangenomen uit de koker van de VVD fractieleider in de Provinciale Staten. De provincie trekt 15 miljoen euro uit voor een zogenaamd ‘Limburg Traineeship’. De provincie koppelt deze subsidie aan de voorwaarde dat studenten na hun studie hun eerste werkervaring in deze contreien opdoen. Van den Akker: “Het is een financiële prikkel om hen te binden. Als ze hier blijven betekent dat een enorme impuls en verdient de investering zich terug.”

Het plan wordt de komende jaren uitgerold, onder andere bij de Health Campus in Maastricht. Volgens Van den Akker werkt deze stimulans ook door richting HBO en MBO. Dat met de financiële impuls de overheid bedrijvigheid steunt, druist volgens Van den Akker niet in tegen het gedachtegoed van zijn partij. “Ook als liberalen mag je investeerders, bijvoorbeeld in NedCar, best een duwtje in de rug geven. Ik hanteer daarbij alstijd drie a’s: aanjagen, activeren, acquireren.”

Het ‘spoor’ bijster

De Limburgse VVD-fractie pleit richting de nieuwe concessieverlening in 2016 voor een Euregionale OV-chipkaart en draadloos Internet in bus en trein van Veolia: “Wi-Fi maakt reizen in het OV aantrekkelijk en een nuttige werktijd in bus of trein voor de reiziger. Dit gebeurt al in enkele intercity’s en bussen in het buitenland” aldus VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker bij de behandeling van het initiatiefvoorstel over Limburgs treinverkeer. Daarnaast diende de VVD een motie in voor de treinverbinding Weert-Antwerpen en het behoud van de intercitystatus van Limburgse stations met overgrote meerderheid (31 vs. 4 stemmen) werd aangenomen.

“We roepen het provinciebestuur op om de totstandkoming van de personenspoorverbinding Weert – Hamont – Antwerpen voortvarend ter hand te nemen door op korte termijn in overleg te treden met de provincie Noord-Brabant en de relevante Vlaamse overheden. Zo gaat Limburg op alle fronten voortvarend en grensverleggend te werk!”

Lees verder:
Dagblad de Limburger - Limburgs Dagblad l1 (Weert – Antwerpen) l1 (Euregionale OV-chipkaart)

Welkom? JA! Drugs? NEE!

De VVD Limburg startte 23 april een internationale campagne over de wietpas. De poster van de VVD met als tekst ‘Welkom? Ja! Drugs? Nee!’ informeert buitenlandse toeristen in vier talen dat zij van harte welkom zijn in Limburg, maar niet om drugs te kopen. VVD-vicefractievoorzitter Joost van den Akker: “Wij gaan niet alleen posteren en flyeren in Limburg, maar ook adverteren in o.a. Belgische en Duitse media: je bent welkom voor vlaai en koffie, maar niet in de coffeeshop”.

Luister hier het radio-interview op L1, lees de berichtgeving in De Maaspost/Trompetter en in De Limburger (1) (2) en (3) en bekijk de reportage van TVL Limburg Vandaag van 2 mei. Ook de Belgische krant Het Belang van Limburg en de Duitse tv-zender N24 stonden wij te woord en maakten melding van de campagne. Naast Maastricht voert de VVD ook campagne in Heerlen, Sittard-Geleen, Meerssen en Stein.

Op 2 maart 2012 hebben Provinciale Staten van Limburg een VVD-motie aangenomen die o.a. stelt dat de provincie de gemeenten moet ondersteunen bij het invoeren van de wietpas. “Limburg is een grensprovincie, dus wij vinden het logisch om de wietpas in de Euregio wat bekender te maken,” aldus Van den Akker. De VVD acht toerisme voor de Limburgse economie enorm van belang, maar wil drugstoerisme en daarmee aanzuigende werking van onveiligheid en overlast met drugsrunners bestrijden. De VVD is dan ook blij dat België in de grensstreek extra controles heeft aangekondigd om drugshandel en -toerisme tegen te gaan.

De eerste poster wordt maandagavond aan VVD-Europarlementariër Hans van Baalen aangeboden op de Algemene Ledenvergadering van de VVD Limburg in Roermond. Van Baalen lanceerde in 2009 het idee voor de wietpas. Het is de bedoeling dat de wietpas vanaf 1 mei a.s. het drugstoerisme uit het buitenland tegengaat. Alleen inwoners van een Nederlandse gemeente komen voor de pas in aanmerking.