L42n met NRW spoedig vlottrekken

De Limburgse VVD-fractie roept het provinciebestuur met kracht op om het vastgelopen overleg met Nordrhein-Westfalen over de aanleg van de Landesweg L42n tussen Geilenkirchen en Landgraaf vlot te trekken. Daarover dient de VVD bij de Statenvergadering van 15 november a.s. een motie in.

Het Land Nordrhein-Westfalen, verantwoordelijkheid voor de aanleg van deze weg, is hier niet toe bereid, terwijl daarmee een grote verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Scherpenseel (D) en Landgraaf kan worden gerealiseerd. Nordrhein-Westfalen heeft tot op heden zelfs niet willen overleggen met betrokken gemeenten en provincie over de L42n en stelt zich daardoor niet op, zoals het in het kader van gute Nachbarschaft betaamt, aldus de VVD. Daarom doet de VVD-fractie een dringende oproep aan de Landtag van Nordrhein-Westfalen om serieus overleg te voeren en de realisatie van de L42n mogelijk te maken.

Fractievoorzitter Joost van den Akker: “In feite is het een signaal van Parlement tot Parlement tot gute Nachbarschaft over de L42n. Die aanleg kan grote problemen aan beide zijden van de grens voorkomen en we hebben er dus beide belang bij dat hier de schop de grond in gaat – op basis van de juiste verkeersgegevens.”

Stand van zaken tot nu toe:

Landgraaf, Übach-Palenberg en provincie Limburg spannen zich al jaren gezamenlijk in om de L42n te laten realiseren door het Land. Zij hebben vastgesteld dat de prioritering, de zgn. Einstufung, van de L42n in de Zweite Stufe is gebaseerd op onjuiste verkeersgegevens. Als gevolg daarvan is de L42n niet bij de prioritering van Landeswege betrokken.

Gemeenten en provincie hebben inmiddels diverse voorstellen aan het NRW gedaan, waarbij ook een voorstel om de L42n gefaseerd aan te leggen en om de L42n op Duits grondgebied tijdelijk voor te financieren. Op alle voorstellen is echter afwijzend gereageerd. NRW wil de weg alleen aanleggen wanneer deze door Nederland wordt betaald. Zover willen gemeenten en provincie echter niet gaan.

De gemeenteraad van Landgraaf heeft enkele jaren geleden financiële middelen gereserveerd voor de aanleg van de Randweg Abdissenbosch, die ervoor moet zorgen dat het verkeer op de L42n straks via de Randweg om Landgraaf heen wordt geleid naar de Buitenring Parkstad Limburg.

Kijk verder op L1 en Dagblad de Limburger.

Oplossing voor leegstaande monumenten

De Limburgse VVD-fractie heeft €5 miljoen vrijgemaakt op de provinciale begroting voor 2014-15 om leegstaande monumentale gebouwen te helpen herbestemmen. De VVD rekent monumenten en zorg voor het culturele erfgoed tot de belangrijke taken van de provincie. Er bestaat de komend jaren een grote opgave in het monumentale erfgoed.
Veel mensen blijven zich betrokken voelen bij een leegstaand monument. Het is een fraai monument, het is het middelpunt van het dorp of de wijk en mensen zien niet graag een groot leegstaand gebouw in hun woonomgeving, met verloedering en kans op vandalisme. Voor sommigen is het ook een gebouw met herinneringen aan doop, huwelijk of uitvaart.
Uit een inventarisatie bij alle Limburgse gemeenten blijkt hoe zeer men op lokaal niveau bezig is met deze bijzondere gebouwen. Zo zijn gedurende de laatste jaren in Limburg bijvoorbeeld 50 monumentale gebouwen al gesloopt of herbestemd. Momenteel staan ruim 30 gebouwen leeg, voor 17 van deze gebouwen bestaat een herbestemmingplan en ze hebben een monumentale status.
De VVD wil deze monumenten een nieuw leven bieden door provinciale middelen in te zetten en zo de onrendabele top van de herbestemming weg te nemen. Want een monument dat leeft is een beter leven beschoren!
Zie ook het bericht met interview van Statenlid Anton Kirkels op L1.

Europa 2016

Verschenen in Dagblad De Limburger, 30 oktober 2013
In het jaar 2016 is Nederland weer EU-voorzitter. Het belooft een spannende tijd te worden. Der Spiegel berichtte onlangs dat bondskanselier Merkel vol gaat inzetten op een nieuwe verdragswijziging om de EU met meer macht voor begrotingsdiscipline uit te rusten. Haar Große Koalition zal ongetwijfeld richting het Frans-georiënteerde Zuid-Europa opschuiven. Deze verzwakking van Nederlands belangrijkste bondgenoot en handelspartner zet de stabiliteit van de Eurozone verder onder druk. De stelling dat de verkiezingswinst van Merkel ‘goed voor de regio’ is, valt dus te betwijfelen. Als het zover komt, zal Merkel een verdragswijziging vóór de volgende Bondsdagverkiezingenin 2017 willen doorvoeren. Ook de Britse premier Cameron heeft zijn referendum over een nieuw EU-verdrag voor 2017 aangekondigd.
De kans is daarom dat Nederland in 2016, evenals in Maastricht destijds, als brugland tussen Berlijn en Londen moet schipperen om de Britten binnenboord te houden. Maar ook Nederland kan zijn wensenlijstje op tafel leggen: zo kan het EU-comité van de Regio’s worden opgeheven. Het werd op Duits verzoek in 1993 opgericht om de belangen van de Duitse deelstaten te waarborgen. Het is echter vooral een papieren tijger gebleken. De Duitse Länder lobbyen effectiever via hun eigen kantoren in Brussel, evenals vele andere regio’s. Ook Limburg heeft in het comité weinig te zoeken. Een verdragswijziging biedt ook een kans om Straatsburg te schrappen als geldverspillende vergaderplaats van het Europees Parlement. Het is dus de hoogste tijd dat we met minister Timmermans vol op het jaar 2016 koersen om alles uit het EU-voorzitterschap te halen.

Vraag naar impact over de grens

De VVD in het Limburgs Parlement wil dat bij provinciale plannen ook wordt bekeken wat de gevolgen zijn voor de gebieden aan de andere kant van de grens, in Duitsland en België.
De VVD kwam daarmee in een statencommissie waarin werd gesproken over het internationale beleid van de provincie. Gouverneur Theo Bovens gaat het idee nu uitwerken.

Landelijke toets
De provincie Limburg pleit in Den Haag al jarenlang voor een landelijke grenslandtoets bij voorstellen van de regering. Daarbij wordt gekeken naar de effecten daarvan in Limburg en andere grensprovincies, bijvoorbeeld als het gaat om accijnsverhogingen. Die toets is er nog steeds niet.

Eigen toets
Maar wat belet Limburg om alvast zelf met een soortgelijke toets te komen voor het omringende buitenland, aldus de VVD. Volgens VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker is het goed om ook de vraag te stellen wat de gevolgen van een besluit in Nederlands-Limburg zijn voor dat aangrenzende buitenland. En niet alleen maar te bekijken wat het kost of hoe het bestuurlijk geregeld is.

Luister naar het L1-Radiointerview met Joost van den Akker

VVD wil ‘Europaplein’ in Maastricht

Europa VDV Limburg Maastricht  EuropapleinEr moet een zogeheten Europaplein komen in Maastricht. Dat vindt de VVD in het Limburgs Parlement.

Het Europaplein moet een trefpunt worden voor ondernemers, studenten en kennisinstellingen uit de Euregio. Ook toeristen moeten er terecht kunnen. Verder moet er informatie te krijgen zijn over de mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking. VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker stelde het idee voor tijdens de behandeling van de voorjaarsnota. Volgens hem is Europa in Maastricht te veel verstopt. De motie werd met 32-12 stemmen aangenomen en afgelopen najaar voortvarend door het provinciebestuur opgepakt. Luister maar:

op L1, ook over de provinciale grenseffectentoets.

Helderheid uitbuiting A2-tunnel

De Limburgse VVD-fractie wil opheldering over de vermeende uitbuiting van arbeidsmigranten bij de bouw van de A2-tunnel en zal daarom de kwestie aan de orde stellen in de Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Financiën op vrijdag 11 oktober a.s. De fractie zegt geschokt te zijn door verhalen van arbeidsmigranten in de Limburgse media. Volgens de liberalen moet ook de provincie als medeopdrachtgever zorgdragen voor eerlijke arbeidsomstandigheden en eerlijke concurrentie.” De geschetste situatie is onacceptabel. Het ontduiken van de Nederlandse arbeidswetgeving en Cao-afspraken leveren oneerlijke concurrentie op voor Nederlandse bouwbedrijven en werknemers. Het zorgt voor verdringing op de Limburgse arbeidsmarkt. Maar bovenal levert het een schrijnende uitbuiting van de arbeidsmigranten op” aldus vice-fractievoorzitter Martin de Beer.

De VVD-fractie vindt het daarom zeer terecht dat de provincie een onderzoek heeft aangekondigd. De Beer: “We willen echter niet wachten tot de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn, maar nu al de gang van zaken en het voorgestelde onderzoek kunnen bespreken met het provinciebestuur. In een onlangs vastgestelde nota over arbeidsmigratie staat immers dat het provinciebestuur concrete maatregelen neemt om misstanden aan te pakken. Daar is nu zeker aanleiding toe.”

Het A2-tunnelproject is op dit moment het grootste bouwproject van Limburg. Het is een prestigeproject dat veel werk oplevert voor Nederlandse en buitenlandse aannemers, bouwvakkers en leerlingen. In de media komt echter een beeld naar voren van schimmige bedrijfsconstructies met buitenlandse onderaannemers. Buitenlandse werknemers uit met name Polen en Portugal zouden worden misbruikt. Op hun loon zou de helft worden ingehouden voor vage onkosten aan een Ierse uitzendbureau. Zo betalen ze meer dan 900 euro per maand voor huisvesting in de oude sloopflats langs het tunneltraject. Feitelijk krijgen deze werknemers daardoor veel minder betaald dan het Cao-loon.

Zie de berichtgeving op NU.nl en L1.

Op campagne met Westerwelle

De Limburgse VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker sprak 20 september op de Großveranstaltung zur Bundestagswahl van de FDP op de Markt in Aken om de Duitse liberalen een hart onder de riem te steken. Hoofdgastsprekers zijn minister van Buitenlandse Zaken, Guido Westerwelle en FDP-fractievoorzitter in Nordrhein-Westfalen, Christian Lindner. Ook enkele andere VVD’ers gaan mee op campagne.
“Limburg grenst meer aan Duitsland dan aan Nederland of België: als de industrie groeit in Duitsland, leidt dat direct tot hogere export, meer investeringen, meer consumentenvertrouwen en uiteindelijk tot meer banen in Nederland”
Hij pleit voor meer samenwerking op het gebied van economie en infrastructuur om de vrijheid van de Duitse en Limburgse grensinwoners te vergroten: “Dus geen PKW-Maut, maar snellere ICE-verbindingen tussen Aken en Eindhoven, en Venlo en Düsseldorf.” De gezamenlijke Duits-Nederlandse ministerraad in Kleef in mei was hiertoe al een goede eerste stap.
Een voortzetting van de rechts-liberale coalitie in Duitsland is onontbeerlijk om de schuldencrisis te boven te komen zonder de burger meer te belasten. Met een Große Koalition van CDU-SPD of Rot-Rot-Grün van SPD-Linke-Grünen verliest Nederland aan Duitsland een bondgenoot om het strikte begrotingsbeleid te blijven volgen.
“Samen kunnen liberalen Eurobonds verhinderen, de nieuwe stabiliteitsregels van de euro en de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank handhaven. Deze weg kan alleen met een liberaler Duitsland succesvol afgelegd worden. Dat is ook essentieel voor economisch herstel van de grensregio’s” aldus Van den Akker.

Mikwe moet ogen openen

De discussie die rond de ‘Mikwe’ te Venlo is ontstaan beperkt zich niet tot de echtheid van het museumstuk. Anton Kirkels, Statenlid namens de VVD in Limburg, heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten welke consequenties dit voor de gedane en aankomende investeringen heeft in het Limburgs Museum. Tevens vraagt de VVD zich af hoe dit de educatieve waarde en de algehele reputatie van het museum aantast.

Om de ‘Mikwe’ ten toon te kunnen stellen is er een nieuwe vleugel gerealiseerd aan het Limburgs Museum te Venlo. Nu de echtheid ter discussie staat vraagt de VVD zich af welke consequenties dit heeft voor de aantrekkingskracht van het Museum en daarmee de exploitatie.

De VVD is voorstander van het investeren in cultuurbehoud in Limburg. De discussie die rond de ‘Mikwe’ is ontstaan moet de ogen openen bij de provincie. “De provincie is ervoor om de Limburgse cultuur en historie te waarborgen, maar er moet wel weloverwogen met de middelen hiervoor om worden gegaan”, Aldus Statenlid Kirkels. Volgens de VVD moet deze discussie dan ook tot gevolg hebben dat een dergelijk situatie in de toekomst niet meer kan ontstaan.

Klik hier voor de berichtgeving op L1.

MCH gemiste buitenkans

De VVD heeft de Maastrichtse kandidatuur tot Culturele Hoofdstad van Europa altijd als een buitenkans gezien. Nu deze kans gemist is, moeten we ons herbezinnen. Dat doen we 20 september in de vergadering statencommissie Cultuur. Zo’n €20 miljoen provinciaal geld valt vrij in de algemene reserve om op een andere manier aan Limburg terug te geven. Een valkuil is, om met de gereserveerde middelen een eigen cultuurfeestje te gaan organiseren met Maastricht als “reserve culturele hoofdstad”. In deze valkuil gaat de VVD niet in trappen!
Vooreerst de gelukwens Leeuwarden om in 2018 de Friese cultuur in Europa uit te dragen. Bekijk ook de reactie van VVD-fractievoorzitterJoost van den Akker op L1 (vanaf 14´20).

Schaliegas: een nieuwe kans

De provincie Noord-Brabant zal zich op korte termijn schaliegasvrij verklaren. Uit een rondgang blijkt dat een initiatief van coalitiepartij CDA om de provincie helemaal als boorvrije zone aan te merken, steun krijgt van een meerderheid in Provinciale Staten. De VVD in Brabant doet daar niet aan mee en meent dat er proefboringen moeten komen als dat veilig kan, om het potentieel van schaliegas te kunnen bepalen.

Eerder verklaarden ongeveer vijftig gemeenten zich al schaliegasvrij. Het gaat onder andere om de drie gemeenten die zijn uitgekozen voor proefboringen: Boxtel, Haaren en Noordoostpolder. In Nederland verwacht men een voorraad gas tussen de 50 en 150 procent van de hoeveelheid gas in Slochteren. De prognoses zijn dus veelbelovend, maar hoeveel daarvan economisch winbaar zal zijn is alleen aan te tonen met proefboringen.

Schaliegas biedt nieuwe kansen voor de industrie in onze provincie en voor de nergieopwekking. Het gas zit nu eenmaal in de grond en kan er dus ook uit, zoals minister Kamp al aangaf. Schaliegas is veel milieuvriendelijker dan de kolengestookte centrales. Nog niet zo vriendelijk als kernenergie of zonne-energie, maar in ieder geval effectiever dan windmolens. Productie van windmolens in China en het plaatsen van deze windmolens is allesbehalve milieuvriendelijk.

De grootste economische kansen van het gebruik van schaliegas liggen bij de chemische industrie in Limburg. Denk aan de naftakrakers van Sabic in Geleen. In de Verenigde Staten heeft Sabic juist het afgelopen jaar besloten uit te breiden aangezien de schaliegaswinning
goedkopere en schonere grondstoffen voor de krakers levert dan de oude olie.

Een tweede belangrijke pijler in de Limburgse economie is de tuinbouw. Energie- en loonkosten stijgen terwijl de opbrengsten gelijk blijven of zelfs dalen. Schaliegas kan een positieve invloed hebben op de gasprijs. In de VS is schaliegas een van de hoofdredenen
van het beëindigen van de crisis.

Voor Limburg is schaliegas een kans die we niet zo maar voorbij mogen laten gaan. Echter, waar God een kerk bouwt, bouwt de duivel een café. Zo ook hier. Risico’s waren er bij de exploitatie van de Limburgse mijnen en zo kent ook schaliegas risico’s. DSM-dochter Hexagon Energy heeft een vergunning voor het zoeken naar gas in De Peel, maar heeft nog geen
plannen om te boren. Het bedrijf studeert nog op de effecten en mogelijkheden.

De opsporing en de winning van schaliegas mag wat de VVD-fractie betreft geen enkel onaanvaardbaar risico opleveren. Nu blijkt uit het onderzoeksrapport in opdracht van het Rijk dat de risico’s van proefboringen met huidige wet- en regelgeving beheersbaar en
goed te ondervangen zijn, moeten we de boor in de bodem durven steken. Ook de potentiële koopkrachtwinst via de export van schaliegas is een enorme herstelkans voor de economie.

We zullen moeten durven veranderen, dus ook vernieuwen naar het soms nog onbekende, om onze energievoorziening in de toekomst te behouden.

Klik hier voor het artikel in Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad van woensdag 28 augustus.
Klik hier voor de berichtgeving op L1.
Klik hier voor “De Stemming” van L1 met Perry van der Steen over Schaliegas.