Gaan de media ‘op zwart’?

Politiek Limburg houdt zich aal een tijdje bezig met het mediabeleid. Allereerst ging het over de toekomst van onze provinciale Limburgse publieke omroep. Het Rijk wilde het allemaal anders en L1 zou wel eens in gevaar kunnen komen. Vanuit de Staten kwam de oproep gezamenlijk in actie te komen. Over alle partijgrenzen heen, ging men bij elkaar zitten en GS moest aan het werk in Den Haag met medewerking van de Limburgse politieke fracties.

Uiteindelijk wilde de Limburgse gedeputeerde het allemaal zelf doen, het actiemoment voor de Limburgse politieke partijen richting hun Haagse geestverwanten werd maar steeds vooruitgeschoven en het eind van het liedje was: “er is geen meerderheid voor het Limburgse standpunt”. Dank-je-de-koekoek.

Nu moet er opeens een krant gered worden. Opeens komen we er achter dat iedere krant financieel op apegapen zou liggen. Opeens komen we er achter dat journalisten niet meer bij raadsvergaderingen zouden zitten, wat in de praktijk best wel mee valt, er moet natuurlijk wel wat te doen zijn…. Wie goed kijkt ziet dat er eerder meer dan minder journalisten het echte nieuws volgen. Maar niet meer alleen van de krant of de radio, er zijn duidelijk meer nieuwsmedia actief geworden. Neem alleen maar eens de internetmedia. Kortom, de boel is geweldig in beweging. Dan nu de overheid laten ingrijpen en de zaken kunstmatig houden zoals ze waren, terwijl juist vernieuwing gaande is? Het lijkt ons geen goed idee!

Het actiefront wordt geopend. Authentieke reacties van verbazing en teleurstelling. Ondertussen maar hopen dat de actiegroep zich bewust blijft van de positie waarvan men gebruik maakt. Want zeg nou zelf: welke groep medewerkers van een bedrijf heeft nu de beschikking over zo’n actiemiddel voor het eigen doel als een complete krant! Natuurlijk heb je begrip voor wat er leeft bij de betrokken mensen in dit mediabedrijf. Maar onderhandelen gebeurt vaak in lagen en fases. Niet zelden zetten partijen elkaar op allerlei mogelijke manieren onder druk, liefst via de publieke opinie. Moet de politiek daar in meegaan? Dacht het niet! En een ding is zeker: als partijen ruiken dat de overheid zich er mee gaat bemoeien en er mogelijk geld te halen valt, verlopen processen alleen maar moeizamer en complexer en komt een gewenst resultaat niet sneller dichterbij. Dus politiek: handen af!

Dat er zulke zaken spelen wordt nog maar eens duidelijk als vanuit de ondernemingsraad gemeld wordt door de eigenaar of directie “onder valse voorwendselen in een reorganisatie gelokt te zijn”. Voor zulke geschillen tussen ondernemingsraad en bedrijfsbestuurder hebben we in Nederland de juridische weg naar de Ondernemerskamer te Amsterdam. Daar valt duidelijk en zakelijk vast te stellen wie een (on)behoorlijk spel speelt of niet.

Dan verschijnt de actieslogan “stop de moord op het Limburgse woord”. Alsof één medium, de krant, daarvan de enige echte drager zou zijn. De slogan maakt wel zichtbaar dat de krant heel goed in staat is zelf een hype te creëren, nota bene over zichzelf. Appelleren aan het ‘Limburg gevoel’ is gebruik maken van een gemakkelijke emotie. Altijd prijs!

Er zijn ook goede ideeën te beluisteren. Publieke omroep L1 en de krant DDL/LD bundelen hun internet medium. Dat lijkt een goed idee want nieuwszoekers zeggen nogal eens “te verdrinken in de kleine stukjes nieuws” op internet. Dus ga die concurrentie daar aan en maak je sterk. Maar zonder overheid, die moet op afstand blijven. Dat houdt de politiek zuiver en de media onafhankelijk.

De media gaan dus helemaal niet ‘op zwart’, ook niet in Limburg. De traditionele media, krant, radio en TV zullen zeker kunnen blijven voortbestaan, als ze goed inspelen op nieuwe ontwikkelingen. En natuurlijk in de gunst van de kijker, luisteraar en lezer blijven door die nieuwsvoorziening te brengen waar behoefte aan is. In al zijn kwaliteit, pluriformiteit en kwantiteit. En zo bepaalt de burger uiteindelijk de toekomst van de media en niet de politiek. Dat lijkt ons zeer gezond in 2014 !

Opheldering over voortdurende misstanden A2-tunnel

De VVD-fractie wil dat de Provincie Limburg in krachtige termen afstand neemt van de misstanden bij werkzaamheden aan de A2-tunnel en de partijen oproept om zo snel mogelijk de situatie te verbeteren. VVD-Statenlid Martin de Beer wil voorts van het provinciebestuur weten of er met de stuurgroep overlegd is, waarom huisvestingslasten nog niet zijn terugbetaald, en nog steeds door Rimec in rekening worden gebracht. Tenslotte wil de VVD weten wat de provincie concreet gaat doen om aan deze situatie z.s.m. een einde te maken.

Klik hier voor de vragen.

Buurtaalonderwijs van groot belang

Veel Nederlanders verzetten zich tegen het plan van de minister van Onderwijs om het Duitse onderwijs op het MBO te beperken of eventueel af te schaffen. Vooral in steden in het Duits-Nederlandse grensgebied hebben hier problemen mee, een ding is zeker: Het plan verslechtert kansen op werk voor jongeren.

Joost van den Akker, fractievoorzitter van de VVD Limburg, is tegen de plannen van de minister van Onderwijs:

“Duitsland is onze belangrijkste bondgenoot en de belangrijkste handelspartner van Nederland. Het zijn deze grensprovincies en hun bewoners die moeten werken over de grenzen, omdat hier niet voldoende banen zijn, is het nodig dat zij de taal leren.”

“Daarom mobiliseert de politiek zich tegen de plannen om het onderwijs Duits beperken. In de provincie Limburg, moet de Duitse taal worden onderwezen, in de toekomst ook op alle basisscholen” aldus Joost van den Akker. “In het jaar 2014 wordt er € 500.000 ter beschikking gesteld ter ondersteuning van projecten voor buurtaalonderwijs.”

klik hier om het radio-interview te downloaden en te  beluisteren.

Aan het werk met lagere lasten

De Limburgse VVD-fractie diende bij de begrotingsbehandeling in Provinciale Staten vier voorstellen in om werk te maken van Limburg en de lasten te verlagen.

1. De jeugdwerkloosheid is gestegen tot meer dan 5000 werkzoekenden. Daarom roept de VVD het provinciebestuur op om een Startersbeurs in Limburg in het leven te roepen. Daarmee krijgen bedrijven een stimulans om pas afgestudeerden van MBO tot WO met een bijdrage van pakweg €250 per maand door zowel gemeente als provincie en €100 opleidingskosten door de stageverlener voor een half jaar werkervaring te laten opdoen. Op termijn moet dit tot 1000 startersbeurzen leiden. Lees verderop L1. Bekijk ook de bijdrage in L1NWS en de reacties van jongeren op straat.


2. Daarnaast roept de VVD op de externe inhuur van de Provincie Limburg structureel  tot € 2 miljoen te beperken (tot €20 miljoen per jaar) en in plaats daarvan het Limburg Traineeprogramma uit te breiden met 10 trainees per jaar tot maximaal 50 trainees. Lees verder in Dagblad de Limburger.

3. De VVD wil de extra €5 miljoen inkomsten uit de opcenten op de motorrijtuigen-belasting niet innen maar teruggeven aan de Limburger. Dit leidt tot een verlaging van zo’n €10 per jaar per automobilist in 2014 en 2015. De Limburger heeft zo de vrijheid zelf te beslissen hoe hij zijn geld besteedt. De extra inkomsten zijn een gevolg van de vervallen belastingvrijstelling voor energiezuinige auto’s. Lees verder op L1 en in Dagblad de Limburger.

4. De VVD komt met een oplossing om leegstaande monumentale gebouwen te herbestemmen en wil hiervoor €5 miljoen vrijmaken op de provinciale begroting. De afgelopen jaren in Limburg ongeveer 50 kerkgebouwen al gesloopt of herbestemd. Momenteel staan ruim 30 voormalige kerkgebouwen leeg, voor 17 bestaat een herbestemmingsplan en ze hebben een monumentale status. De VVD wil deze monumenten een nieuw leven bieden door provinciale middelen in te zetten en zo de onrendabele top van de herbestemming weg te nemen. Lees verder in Dagblad de Limburger en op L1.

Startersbeurs voor jongeren

VVD-Statenlid Martin de Beer vindt dat er een startersbeurs moet komen voor afgestudeerde jongeren zonder werk.

Met die beurs kunnen jongeren stage lopen bij een bedrijf en hun kans op permanent werk vergroten, zo denkt de VVD. Gemeente en provincie zouden ieder maandelijks 250 euro moeten bijdragen aan de startersbeurs;een bedrijf zou maandelijks 100 euro opleidingskosten voor haar rekening moeten nemen. Volgens de VVD is de beurs een effectief middel om de hoge jeugdwerkeloosheid te bestrijden. Landelijk bestaat de startersbeurs al in 65 gemeenten maar nog nergens in Limburg.

In eerste instantie wil de VVD een paar honderd jongeren in Limburg aan een startersbeurs helpen,op termijn zo’n duizend. 8 november diende de VVD het voorstel in tijdens de begrotingsbehandeling.

Gedeputeerde Kersten gaat met de gemeenten en uitkeringsinstantie UWV overleggen of ze bereid zijn mee te doen. Het voorstel voor de startersbeurs werd tijdens de begrotingsbehandeling ingediend door de VVD. Die wil daarmee de hoge jeugdwerkeloosheid helpen bestrijden. Alleen SP en PVV stemden tegen.

Uitbreiding Limburgs traineeprogramma

Daarnaast namen Provinciale Staten met ruime meerderheid een VVD-motie aan om de externe inhuur van de provincie te beperken en i.p.v. daarvan het Limburgs traineeprogramma uit te breiden van 10 tot 50 trainees om ook in het provinciehuis jongeren met een diploma van MBO tot WO werkervaring te laten opdoen in het provinciehuis.

Bron: L1

L42n met NRW spoedig vlottrekken

De Limburgse VVD-fractie roept het provinciebestuur met kracht op om het vastgelopen overleg met Nordrhein-Westfalen over de aanleg van de Landesweg L42n tussen Geilenkirchen en Landgraaf vlot te trekken. Daarover dient de VVD bij de Statenvergadering van 15 november a.s. een motie in.

Het Land Nordrhein-Westfalen, verantwoordelijkheid voor de aanleg van deze weg, is hier niet toe bereid, terwijl daarmee een grote verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Scherpenseel (D) en Landgraaf kan worden gerealiseerd. Nordrhein-Westfalen heeft tot op heden zelfs niet willen overleggen met betrokken gemeenten en provincie over de L42n en stelt zich daardoor niet op, zoals het in het kader van gute Nachbarschaft betaamt, aldus de VVD. Daarom doet de VVD-fractie een dringende oproep aan de Landtag van Nordrhein-Westfalen om serieus overleg te voeren en de realisatie van de L42n mogelijk te maken.

Fractievoorzitter Joost van den Akker: “In feite is het een signaal van Parlement tot Parlement tot gute Nachbarschaft over de L42n. Die aanleg kan grote problemen aan beide zijden van de grens voorkomen en we hebben er dus beide belang bij dat hier de schop de grond in gaat – op basis van de juiste verkeersgegevens.”

Stand van zaken tot nu toe:

Landgraaf, Übach-Palenberg en provincie Limburg spannen zich al jaren gezamenlijk in om de L42n te laten realiseren door het Land. Zij hebben vastgesteld dat de prioritering, de zgn. Einstufung, van de L42n in de Zweite Stufe is gebaseerd op onjuiste verkeersgegevens. Als gevolg daarvan is de L42n niet bij de prioritering van Landeswege betrokken.

Gemeenten en provincie hebben inmiddels diverse voorstellen aan het NRW gedaan, waarbij ook een voorstel om de L42n gefaseerd aan te leggen en om de L42n op Duits grondgebied tijdelijk voor te financieren. Op alle voorstellen is echter afwijzend gereageerd. NRW wil de weg alleen aanleggen wanneer deze door Nederland wordt betaald. Zover willen gemeenten en provincie echter niet gaan.

De gemeenteraad van Landgraaf heeft enkele jaren geleden financiële middelen gereserveerd voor de aanleg van de Randweg Abdissenbosch, die ervoor moet zorgen dat het verkeer op de L42n straks via de Randweg om Landgraaf heen wordt geleid naar de Buitenring Parkstad Limburg.

Kijk verder op L1 en Dagblad de Limburger.

Oplossing voor leegstaande monumenten

De Limburgse VVD-fractie heeft €5 miljoen vrijgemaakt op de provinciale begroting voor 2014-15 om leegstaande monumentale gebouwen te helpen herbestemmen. De VVD rekent monumenten en zorg voor het culturele erfgoed tot de belangrijke taken van de provincie. Er bestaat de komend jaren een grote opgave in het monumentale erfgoed.
Veel mensen blijven zich betrokken voelen bij een leegstaand monument. Het is een fraai monument, het is het middelpunt van het dorp of de wijk en mensen zien niet graag een groot leegstaand gebouw in hun woonomgeving, met verloedering en kans op vandalisme. Voor sommigen is het ook een gebouw met herinneringen aan doop, huwelijk of uitvaart.
Uit een inventarisatie bij alle Limburgse gemeenten blijkt hoe zeer men op lokaal niveau bezig is met deze bijzondere gebouwen. Zo zijn gedurende de laatste jaren in Limburg bijvoorbeeld 50 monumentale gebouwen al gesloopt of herbestemd. Momenteel staan ruim 30 gebouwen leeg, voor 17 van deze gebouwen bestaat een herbestemmingplan en ze hebben een monumentale status.
De VVD wil deze monumenten een nieuw leven bieden door provinciale middelen in te zetten en zo de onrendabele top van de herbestemming weg te nemen. Want een monument dat leeft is een beter leven beschoren!
Zie ook het bericht met interview van Statenlid Anton Kirkels op L1.

Europa 2016

Verschenen in Dagblad De Limburger, 30 oktober 2013
In het jaar 2016 is Nederland weer EU-voorzitter. Het belooft een spannende tijd te worden. Der Spiegel berichtte onlangs dat bondskanselier Merkel vol gaat inzetten op een nieuwe verdragswijziging om de EU met meer macht voor begrotingsdiscipline uit te rusten. Haar Große Koalition zal ongetwijfeld richting het Frans-georiënteerde Zuid-Europa opschuiven. Deze verzwakking van Nederlands belangrijkste bondgenoot en handelspartner zet de stabiliteit van de Eurozone verder onder druk. De stelling dat de verkiezingswinst van Merkel ‘goed voor de regio’ is, valt dus te betwijfelen. Als het zover komt, zal Merkel een verdragswijziging vóór de volgende Bondsdagverkiezingenin 2017 willen doorvoeren. Ook de Britse premier Cameron heeft zijn referendum over een nieuw EU-verdrag voor 2017 aangekondigd.
De kans is daarom dat Nederland in 2016, evenals in Maastricht destijds, als brugland tussen Berlijn en Londen moet schipperen om de Britten binnenboord te houden. Maar ook Nederland kan zijn wensenlijstje op tafel leggen: zo kan het EU-comité van de Regio’s worden opgeheven. Het werd op Duits verzoek in 1993 opgericht om de belangen van de Duitse deelstaten te waarborgen. Het is echter vooral een papieren tijger gebleken. De Duitse Länder lobbyen effectiever via hun eigen kantoren in Brussel, evenals vele andere regio’s. Ook Limburg heeft in het comité weinig te zoeken. Een verdragswijziging biedt ook een kans om Straatsburg te schrappen als geldverspillende vergaderplaats van het Europees Parlement. Het is dus de hoogste tijd dat we met minister Timmermans vol op het jaar 2016 koersen om alles uit het EU-voorzitterschap te halen.

Vraag naar impact over de grens

De VVD in het Limburgs Parlement wil dat bij provinciale plannen ook wordt bekeken wat de gevolgen zijn voor de gebieden aan de andere kant van de grens, in Duitsland en België.
De VVD kwam daarmee in een statencommissie waarin werd gesproken over het internationale beleid van de provincie. Gouverneur Theo Bovens gaat het idee nu uitwerken.

Landelijke toets
De provincie Limburg pleit in Den Haag al jarenlang voor een landelijke grenslandtoets bij voorstellen van de regering. Daarbij wordt gekeken naar de effecten daarvan in Limburg en andere grensprovincies, bijvoorbeeld als het gaat om accijnsverhogingen. Die toets is er nog steeds niet.

Eigen toets
Maar wat belet Limburg om alvast zelf met een soortgelijke toets te komen voor het omringende buitenland, aldus de VVD. Volgens VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker is het goed om ook de vraag te stellen wat de gevolgen van een besluit in Nederlands-Limburg zijn voor dat aangrenzende buitenland. En niet alleen maar te bekijken wat het kost of hoe het bestuurlijk geregeld is.

Luister naar het L1-Radiointerview met Joost van den Akker