Nieuws uit de fractie

Brightlands draagt zorg voor bright sustainable future met Brightsite

De provincie heeft reeds in de crisis de aanzet gegeven tot een duurzame campusontwikkeling. Goed voor de bedrijvigheid en economie in Limburg, maar zeker ook een brug tussen kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt. Brightlands campus pakt nu haar rol tot verdere innovatie en duurzame ontwikkeling met Brightsite, het Sustainable Technology Center.

Joost van den Akker (Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur) is blij dat de Brightlands campus in samenwerking met TNO en andere partijen nieuwe innovaties ontwikkelt op het gebied van duurzaamheid. Met het project het Brightlands Sustainable Technology center  en techruption ontwikkelingen laat het bedrijfsleven zien actief met duurzaamheid aan de slag te willen.


Dit past prima in ons klimaatbeleid. De deelnemende partijen zorgen voor een bijdrage van 30 miljoen. De provincie draagt 1 miljoen bij en een startsubsidie van € 300.000. Dit levert economisch rendement op maar zeker ook maatschappelijk rendement. Dit maatschappelijk rendement heeft voor Limburg een grote waarde. Immers, door aanwezigheid en groei van hoogwaardige bedrijvigheid groeien onze kansen op duurzame werkgelegenheid voor de toekomst. De deelname van kennisinstellingen en het aanhaken van UM en Zuyd Hogeschool geeft aan dat dit meteen verankerd wordt in het onderwijs.

Gelet op ons economisch beleid willen wij graag deze ontwikkelingen stimuleren en faciliteren.

© Foto: Brightlands 

Verrommeling en graffiti langs de Buitenring Parkstad

De Buitenring is bijna helemaal voltooid. Een mooie stap in de bereikbaarheid van de regio Parkstad. De VVD vindt het zeer storend dat nu al op veel locaties vervuilende graffiti (vooral tags) langs de Buitenring Parkstad zichtbaar is. Daarnaast ligt er veel zwerfafval langs de Buitenring, met name op de toe- en afritten.

De Buitenring Parkstad is een van de mooiste provinciale wegen door een natuurrijk licht glooiend landschap, het zou goed zijn als deze uitstraling gehandhaafd blijft. Immers, deze Leisure Lane moet uitnodigen om te recreëren bij de talrijke attracties die dit gebied rijk is.

Graffiti makers en vervuilers moeten niet beloond worden. Daarom heeft VVD vragen gesteld aan het College van GS.

Het college van GS heeft het beleid om vervuilende graffiti meteen van wegen en kunstwerken te verwijderen. We zijn benieuwd of dit nu ook gaat gebeuren.  

Daarnaast hebben wij gevraagd of er preventieve maatregelen getroffen kunnen worden om graffiti tegen te gaan. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om schildereringen aan te brengen en zo aandacht te vestigen op Gaia Zoo, Snowworld, Mondo Verde en Schutterspark, de mooie attracties in deze regio.

Het zwerfafval, een doorn in het oog, die vaak meer afval aantrekt. Wij hebben gevraagd om het zwerfafval te verwijderen en bakken te plaatsen, zodat voorbijgangers hun afval daar kwijt kunnen om verdere verrommeling tegen te gaan. De antwoorden op onze vragen rondom de Buitenring wachten wij met spanning af.

Herprioritering mobiliteitsopgaven en – ambities 2019 en verder

In de Commissie Mobiliteit en Duurzaamheid van 18 januari jl. stond de prioritering van mobiliteitsprojecten en ambitie op de agenda.

Anton Kirkels heeft namens de VVD een helder signaal afgegeven. Mobiliteit, bereikbaarheid en infra is een kerntaak van de provincie. En Limburg is niet af. We hebben op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid nog een flinke opgave.

Vanuit de SP wordt gevraagd of er dan geen keuzes gemaakt moeten worden? Zeker, aldus Anton Kirkels, maar dat is echt een onderwerp voor de onderhandelingstafel voor de volgende coalitiepartijen.  Een prioriteitsstelling vaststellen voor 2019 e.v. is echt een mooie en belangrijke opgave voor de volgende Staten!

De VVD heeft haar standpunt al helder verwoord. Mobiliteit, bereikbaarheid en infra zijn kerntaken van de provincie. Een betere bereikbaarheid van Limburg is essentieel. Wij gaan ervoor.  

N280 (Baexem/Gemeente Leudal): Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald…

Vanochtend heeft Anton Kirkels in de commissie Mobiliteit en Duurzaamheid een gloedvol betoog gehouden over ‘Het Moment’. Nu is het ‘Het Moment’ om niet door te gaan op de ingeslagen weg, de variant 3a (de weg in het dorp) die zoals blijkt nog de nodige hobbels heeft. Immers het wordt steeds duurder, biedt minder oplossingen en wordt steeds riskanter door vertraging  en verwerpen door de rechter.

Ook het moment pakken om alternatieven verder te onderzoeken en uit te werken. En die zijn er! Variant 5c (de rondweg)  biedt een robuuste oplossing die aan de mobiliteitsvraag van de toekomst kan voldoen.

In elk geval dient er voor variant 3 nog een gedegen onderzoek plaats te vinden, naar doelmatigheid en inpassing van het nieuwe wegtracé in haar omgeving. Deskundigen hebben al aangegeven dat de  voorliggende variant zeer summier onderbouwd is en te weinig alternatieven zijn onderzocht, waardoor het absoluut niet Raad van State proof is.

Diverse fracties waren van mening dat het destijds genomen besluit onomkeerbaar is en snel moet worden uitgevoerd. De VVD is van mening dat het nu het moment is om alternatieven verder te verkennen en tot een echt goede oplossing te komen.

Gedeputeerde Geurts geeft desgevraagd aan dat ‘de Staten nog besluiten over het PIP en over budget en financiering. PS kan nog alle kanten op met hun besluit’.  Er is dus inderdaad nog geen sprake van een onomkeerbaar besluit en dit biedt de Staten de gelegenheid om het onderzoek te verdiepen en tot een afgewogen besluit te komen.

De VVD zal tijdens de behandeling in de Provinciale Staten alert blijven om ervoor te zorgen dat een goed en doordacht besluit wordt genomen wat leidt tot een betere verkeersoplossing voor de N 280, een betere doorstroming en minder overlast voor de inwoners van Baexem. Na al die jaren van overlast en ergernis mag er wel een verkeersoplossing komen die echt soelaas biedt!

Reactie Limburg op ontwerp-Klimaatakkoord

Uitdaging die uitvoerbaar en betaalbaar moet zijn voor iedereen: thuis, op het werk én in de auto

Vrijdag 21 december 2018 reageerde gedeputeerde Joost van den Akker bij L1 op het ontwerp-Klimaatakkoord: 

Limburg is voor een doeltreffend klimaat- en energiebeleid. Maar wel met een realistisch tempo, passend aangesloten op onze grensligging en zonder afbreuk te doen aan onze concurrentiepositie. Een uitdaging voor Limburg die betaalbaar en uitvoerbaar moet zijn voor iedereen: thuis, op het werk én in de auto. Met tenminste behoud van onze banen.
Zie ook de artikelen in De Limburger (‘Kritiek Limburg op klimaatdeal‘ en ‘Provincie wil gelijk speelveld‘) over de brief van Gedeputeerde Staten aan het Interprovinciaal Overleg van 15 januari 2019.

Bekijk het item hier:

Luister het radio item hier:

Lees meer

Tussen de cockpit en het grondpersoneel

Voorafgaand aan het verkiezingsjaar 2019 staat de Limburgse economie er sterker voor dan ooit: de werkloosheid is met 3,8 procent lager dan het landelijk gemiddelde en daalt naar verwachting volgend jaar verder. Die cijfers zijn echter geen reden om achterover te leunen. Want wordt iedereen met rooskleurige cijfers dolgelukkig? Nee.

Vlak voor de herindelingsverkiezingen in de nieuwe gemeente Beekdaelen stuitte ik in het gemeentehuis van Schinnen op deze twee liberale tegeltjeswijsheden: Het geheim van geluk is vrijheid. En: Het geheim van vrijheid is moed. Moed is niet altijd de makkelijkste weg, ook niet voor politici. Als je alleen luistert naar wat de buurman in zijn achtertuin wil, komen er geen windmolens, geen kernenergie, geen arbeidsmigranten, geen grote industrie, geen luchthaven, geen autofabriek, geen distributiecentra van DHL. Dan wordt het al snel een dooie boel in Limburg. Want zonder transport staat alles stil, draait onze economie niet en gaat het licht uit. Wat dan wel? We willen allemaal de kachel aan, voldoende personeel, meer besteden, snel onze pakketjes bezorgd hebben en niet in de file staan. Lees meer

De Limburgse VVD en de geitenhouderij, een kijk vanuit twee kanten.

Provinciale Staten van Limburg spraken zich op 9 november uit over het al-of-niet instellen van een stop op de ontwikkeling van de professionele geitenhouderij. De VVD ontwikkelde haar standpunt met het gepaste gevoel voor verantwoordelijkheid tot wat het nu is: even onderzoeken en vaststellen hoe een veilige ontwikkeling in de sector mogelijk is. Het gaat immers om mensen, aan beide kanten van de medaille. Herman Nijskens en Anton Kirkels laten ieder vanuit hun ervaring het licht over deze ontwikkeling schijnen. 

Lees meer