Anton Kirkels

Anton Kirkels

Vice-fractievoorzitter

Anton Kirkels (Weert) is vice-fractievoorzitter en Statenlid namens de VVD in Limburg en woordvoerder op de onderwerpen Ruimtelijke ordening, Binnenstedelijke ontwikkeling, Mijnschade, Archeologie, IBA, Volkshuisvesting/Wonen, Rijksinfrastructuur, Provinciale wegen, Verkeersveiligheid, Cultuur en erfgoed, incl. Monumenten, Mediabeleid, monitoring 3 decentralisaties en Demografie.

Email |

Berichten

Tijdens de behandeling in de commissie van 23 november bleek dat de meerderheid van partijen voorstander is van het voortzetten van de starterslening om zo starters op de woningmarkt de gelegenheid te bieden om een eigen woning te kunnen kopen. Tot zover al goed nieuws! ...
Verder Lezen
Anton Kirkels, lid van Provinciale Staten namens de VVD en tevens verbonden aan het Raadhuis Advies voor Mobiliteit in Helmond vindt dat maatregelen voor beter verkeersgedrag en de handhaving daarvan een taak van gemeenten moet zijn. Dit schrijft hij in een opiniestuk in het Eindhovens Dagblad (link).  ...
Verder Lezen
Ruimte voor particulier initiatief gevraagd! Provinciale Staten in debat over ontwikkeling van de woningmarkt. De VVD fractie uitte de eerdere roep om meer maatwerk en flexibiliteit binnen regio’s en voor gemeenten. Dat besef dringt nu door bij het provinciaal bestuur. Het is tijd voor een nieuwe, echt andere aanpak in beleid en sturing. Limburg geeft een afwisselend beeld van krimp en groei en per saldo zijn er toch te weinig woningen; of ze staan op de verkeerde plek of zijn in kwaliteit niet op de toekomst voorbereid. Tijd om het particulier initiatief te mobiliseren en echt de ruimte te geven. Provinciale Staten van Limburg, VVD en CDA voorop, gaven het provinciaal bestuur opdracht een goede update te leveren over de ontwikkelingen binnen de Limburgse woningmarkt. Deze werd opgeleverd op 30 januari 2018 en kon op 23 maart binnen de vakcommissie van Provinciale Staten besproken worden. We kijken even terug en ...
Verder Lezen
Onder de krantenkop “Limburg passeert Gennep” trok de provinciale weg N271 de aandacht in Dagblad De Gelderlander. Er is sprake van ongenoegen over de aanpak van de provincie Limburg m.b.t. de toekomst van de N271 en de daarbij behorende communicatie. De Limburgse VVD-fractie vraagt zich af of het besluitvormingsproces wel op een open afweging plaatsvindt; samen met alle partijen en in het belang van deze regio ...
Verder Lezen
Voor ’s lands schatkist is het in ieder geval van toegevoegde waarde, de BTW verhoging van het laagste tarief. Maar hoe pakt dat lokaal uit, of regionaal hier aan de grens? Wat zijn de gevolgen. En is het wel allemaal evenwichtig. We bekijken het eens van de andere kant en zoemen in op een lokaal voorbeeld aan de grens. Het laagste BTW tarief is bedoeld voor de ‘alledaagse boodschappen’ wordt wel eens gesteld. Of voor ‘de eerste levensbehoeften’ lees je elders; altijd goed voor discussie want wat zijn dat, die eerste levensbehoeften in je boodschappenkarretje. Luxe producten zijn het in elk geval niet. Daar staat een BTW tarief voor van 21% ...
Verder Lezen
Limburg moet een apart statuut krijgen binnen Nederland. Dat moet een flinke impuls geven aan de grensoverschrijdende samenwerking. In dat statuut moet komen te staan dat nationaal beleid en regelgeving niet geldt als dat samenwerking over de grens lastig maakt.Motie Het Limburgs Parlement heeft daar een motie over aangenomen. Dat gebeurde tijdens een speciale vergadering ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van Limburg als uitsluitend Nederlandse provincie. VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker diende de motie mede namens D66, CDA, SP, PvdA en 50PLUS in en kreeg ook steun van de PVV, LL en VL: Het idee voor een statuut is afkomstig van de VVD. Kansen Volgens VVD-statenlid Anton Kirkels biedt grensoverschrijdende samenwerking Limburg enorme kansen. Maar die blijven nu nog te vaak onbenut omdat beleid en wet- en regelgeving in de weg zitten. Een statuut moet dat veranderen. Keuzeruimte In het verleden is al vaak geprobeerd om belemmeringen op te ...
Verder Lezen
VVD pleit voor optimaal Openbaar Vervoer in Noord- en Midden Limburg Weert, 16 augustus 2016 In Dagblad ‘De Limburg’ verscheen een kort artikel onder de kop “Snelbus van Weert naar Venlo en Roermond”. Daarin is door een woordvoerder van Arriva aangegeven hoe zij de OV in en rond Midden-Limburg willen gaan uitvoeren. De VVD in Limburg denkt dat er nog steeds werk aan de winkel is om de OV behoefte tussen de economische centra en de omliggende regio, goed gedekt te krijgen. De VVD-fractie stelt dan ook de volgende vragen: Bent u bekend met bovengenoemd artikel (Snelbus van Weert naar Venlo en Roermond)? Het artikel begint met het citaat: “eigenlijk is de verbinding Weert-Venlo treinwaardig, vindt adjunct-directeur Frank van Setten van Arriva.” Onderschrijft u zijn opvatting? Wilt het college van G.S., op basis van dit inzicht van deze OV-professional, met Arriva onderzoeken of deze “treinwaardige verbinding” bedient kan worden door het ...
Verder Lezen
Het Limburgs als streektaal staat weer eens in de belangstelling. Deze keer aan de hand van het uitvoeringsprogramma "immaterieel erfgoed" van de provincie Limburg. Provinciale Staten van Limburg bespraken het deze maand. Voor de VVD fractie aanleiding eens te kijken naar het gebruik van het Limburgs in onze samenleving, en daarmee ook naar de vitaliteit én de toekomst van onze streektaal. De sleutel ligt bij het geschreven woord, zo blijkt. Dat was nog niet in beeld. De VVD Limburg komt met een voorstel. Dat het gebruik van het Limburgs onder de loep genomen wordt komt geregeld voor. Maar nu gaat het eens niet over het sociaal gebruik, de maatschappelijke waarde of het voor of nadeel van het spreken van Limburgs voor je taalontwikkeling; al zijn er nog altijd enkele onwetenden die vervallen in oude vooroordelen dat het een goede ontwikkeling van de kennis van het Nederlands in de weg staat ...
Verder Lezen
Naar aanleiding van de berichtgeving in verschillende Limburgse media over de behoefte aan betaalbare woonruimte in Limburg stelt Statenlid Kirkels (Weert) een achttal schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Kirkels vraagt het College naar de stand van zaken betreffende het woningtekort van 8700 woningen in Limburg zoals enkele maanden geleden gemeld door GS. Een van de reden die GS hiervoor aandraagt is de druk vanuit Asielzoekerscentra. “Te constateren valt dat er een grote diversiteit in regio’s is tussen leegstand, tekorten, kwaliteit en kwantiteit van aanbod en de ontwikkeling van de toekomstige lokale en regionale behoefte. Hierbij rijst de vraag of het niet tijd wordt om een specifieker en flexibeler beleid te voeren zodat er beter ingespeeld kan worden op ontwikkeling”. Aldus Anton Kirkels. Voor de volledige vragen klikt u hier ...
Verder Lezen
Vrijdag 11 september spraken Provinciale Staten over de ontwikkelingen in het milieu dossier ‘Edelchemie’. Het afval verwerkende bedrijf in de gemeente Maasgouw, heeft een grote milieulast op haar terrein en in de bodem achtergelaten. Daaraan verbonden kunnen gemeente, provincie en nog andere instanties al terug kijken op een lange handhavinggeschiedenis. Aan die geschiedenis schrijft men nog verder; de handhavingsancties, het kostenverhaal en rechtsgeding zullen nog noodgedwongen vele bladzijden toevoegen. De VVD fractie meent dat er niet aan te ontkomen valt om verdere procedures te voeren. De nieuw aangetreden gedeputeerde Prevoo (SP) leek daar anders over te denken. Hij wilde hier van af zien onder het mom “van een kale kip kun je toch niet plukken”. De VVD vindt dit iets te snel gaan. Wij zijn aan de belastingbetaler en aan alle goedwillende ondernemers moreel verplicht ons tot het uiterste in te spannen een zo groot mogelijk deel van de kosten ...
Verder Lezen
Het thema kantorenleegstand  beheerst al een tijd de discussie in de Nederlandse vastgoed sector. Recentelijk kwam het Planbureau (PBL) voor de Leefomgeving met de laatste cijfers. Gemeten over heel Nederland bedraagt de leegstand zo’n 17%. Dat is al weer een procentpunt meer dan een jaar daar voor, (bron: PBL) terwijl een gezonde kantorenmarkt goed functioneert met ca. 5% leegstand (frictieleegstand) als schuifruimte. Er is dus nog steeds een probleem, en het probleem wordt niet kleiner. Het effectief in gebruik zijnde areaal aan kantoormeters groeit ook nog, maar de voorraad neemt niet af vanwege de voortgaande nieuwbouw. Zou nieuwbouw van kantoren in alle gevalle taboe moeten zijn? Daar zou je genuanceerd over moeten denken. Allereerst is het verstandig het gezond-nuchter-verstand te gebruiken. Zet in op hergebruik van bestaand vastgoed. Dat heeft de provincie Limburg als toezichthoudende en sturende overheid, ook tot uitgangspunt gemaakt. Het staat in haar coalitieakkoord 2015-2019. Maar daar ...
Verder Lezen
Op donderdag 23 april werd wederom een actie gehouden aan de A2 in het kader van de petitie “A2 moet breder”. Deze petitie speelt in op de reeds jarenlange bestaande fileproblematiek op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Het verkeer staat er vrijwel iedere morgen van iedere werkdag vast, vaak over een lengte van 7 tot 10 kilometer. Deze actiedag zijn er weer honderden handtekeningen opgehaald. Met de handtekeningen die digitaal geplaatst zijn via de internetsite komt de totaal stand nu op bijna 5800 ondertekenaars. Initiatiefnemer Limburgs Statenlid Anton Kirkels vindt de tussenstand indrukwekkend: “in beperkte tijd met een aantal vrijwilligers, zoveel steun kunnen ophalen is echt geweldig.” Het is dringend nodig dat de A2 fileproblematiek hoger op de agenda komt en maatregelen op de weg méér ruimte aan het verkeer gaan geven en een eind te maken aan het sluipverkeer in de dorpen langs de A2. “De gemeenten en ...
Verder Lezen
Aan het laden...