Zorgen om leegstand boerderijen

De VVD in het Limburgs Parlement maakt zich zorgen over de toenemende leegstand van boerderijen in het buitengebied. Deze leegstand komt door het grote aantal boeren dat stopt met hun bedrijf. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is sinds de eeuwwisseling met 31 procent afgenomen. Die trend lijkt voorlopig aan te houden. Uit onderzoek van het Wageningse kennisinstituut Alterra blijkt dat de komende jaren steeds meer boerderijen leeg komen te staan. In 2030 zou de leegstand op kunnen lopen tot 32 miljoen vierkante meter. De verwachting is dat tussen de 16.000 en 24.000 boeren stoppen.

De VVD is van mening dat leegstand van agrarische bedrijven ook een achteruitgang van de leefbaarheid in het buitengebied en de kleine kernen betekent. “Als ondernemers geen middelen hebben om iets aan hun panden te doen, dan zal dat uiteindelijk tot verval leiden. In Midden Limburg is er om die reden enkele jaren geleden al een eigen sloopregeling in het leven geroepen”, aldus Lau van Bilsen namens de VVD Limburg.

Om deze reden heeft de VVD Limburg Statenfractie vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. De VVD wil weten wat de ontwikkelingen tot op heden zijn en welke mogelijke acties, al dan niet in overleg met betrokken gemeentes, genomen kunnen worden om verdere achteruitgang tegen te gaan.

VVD wil af van extra regels natuurgebieden

De VVD Limburg wil dat de door vorige kabinetten bedachte complementaire doelen voor Natura 2000-gebieden in Limburg geschrapt worden. Deze doelen komen bovenop de Natura 2000-doelen die door Brussel zijn gesteld. “Onwenselijk”, aldus de woordvoerder Lau van Bilsen van de VVD. Deze extra regels vragen nog meer overheidsgeld en werken extra vertragend voor ondernemers. Voor de vergadering van Provinciale Staten van Limburg van vrijdag 20 april zal hij een motie vreemd aan de orde van de dag indienen om die complementaire doelen van tafel te krijgen.

Natura 2000 is een Europees netwerk van 166 beschermde natuurgebieden. Voor en bij de aanwijzing van de gebieden heeft Brussel een aantal instandhoudingsdoelen gesteld, ter bescherming van de natuur. Daarmee is de instandhouding van de beschermde natuurgebieden gegarandeerd. Vorige kabinetten hebben echter voor Nederland bovenop de Europese doelen extra doelen toegevoegd, die dus niet van “Brussel”  moeten en ook niet noodzakelijk zijn om de beschermde natuurgebieden in stand te houden. Voor het realiseren van deze extra doelen is jaarlijks echter wel veel overheidsgeld nodig, terwijl deze doelen nauwelijks toegevoegde waarde hebben voor het totaal van de 166 beschermde natuurgebieden in Nederland.


In de Tweede Kamer is een motie aangenomen om deze extra doelen te schrappen voor de gebieden die onder de verantwoordelijkheid van het Rijk vallen.
De VVD Limburg heeft via een motie vreemd aan de orde van de dag het initiatief genomen om voor die natuurgebieden waar de provincie verantwoordelijk is voor het beheer, deze extra doelen eveneens te schrappen.

“Voor alle provincies tezamen bestaat ruim 28% van de doelstellingen uit nationale toevoegingen buiten het kader van de Habitatrichtlijn en behoren richtlijnmaatregelen daarop niet te worden toegepast”, aldus Lau van Bilsen. Voor Limburg noemt hij een aantal voorbeelden:
–    Brunsummerheide, 4 extra’s toegevoegd bovenop 2 in goede staat en 1 in matig/slechte staat;
–    Geuldal, 3 extra’s toegevoegd bovenop 2 in uitstekende staat en 7 in goede staat;
–    Savelsbos, 4 extra’s toegevoegd bovenop 1 in uitstekende staat en 1 in goede staat.
Bron: I Quatro. (Stichting Instituut Quatro voor Europese natuur- en milieuwetgeving, 22 november 2010)

Van Bilsen: “De VVD in Limburg staat voor een haalbaar en betaalbaar natuurbeleid en evenwicht tussen ecologie en economie. Een onbetamelijk toevoegen van allerlei zogenaamde natuurwaarden door nationale toevoegingen bovenop Europese verplichtingen wijzen wij af”.

Duidelijkheid over Masterplan Maasplassen

Naar aanleiding van de presentatie van het Masterplan Maasplassen onder de titel ”Slot gaat van Maasplassen” heeft VVD-Statenlid Lau van Bilsen vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten van Limburg. Met dit plan zou een belangrijke stap gezet worden om belemmeringen voor verdere ontwikkelingen van de Maasplassen op te ruimen.

Klik hier voor de vragen.

De VVD juicht nieuwe investeringen voor het ontwikkelingen van dit gebied immers toe. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) zou de plannen van de regio, Provincie en Rijkswaterstaat over het Maasplassengebied echter onhaalbaar achten.

Statenlid van Bilsen wil duidelijkheid of de Provincie geen valse verwachtingen wekt en zet twijfels of Rijkswaterstaat nu wel wil meewerken aan allerlei plannen. Ook wilt de volksvertegenwoordiger van de VVD an Gedeputeerde Staten weten wat de exacte gevolgen zijn voor de agrarische sector in Midden-Limburg.