Sluiting parkeerplaats A67 catastrofe

De Limburgse VVD-fractie is verontrust door de berichten dat per 1 april 2014 de vrachtwagenparkeerplaats langs de A67 op Traffic Port in Venlo wordt gesloten door Rijkswaterstaat.

Normaliter maken zo’n 150 vrachtwagens dagelijks gebruik van dit terrein, echter op drukke dagen zijn dit er meer dan 500. Niet alleen het feit dat Venlo een logistieke hotspot is, echter ook vanwege de goede beveiliging, goede hygiëne en sanitaire voorzieningen op het terrein maken de vrachtwagenchauffeurs graag gebruik van Traffic Port en het parkeerterrein. De parkeerplaats is er 2 jaar geleden gekomen om juist een einde te maken aan de verkeersoverlast in en rondom Venlo en aan de onhygiënische toestanden.Ondanks dat er 40 km verderop in Brabant een aantal gratis parkeerplaatsen door Rijkswaterstaat zijn geopend, zullen de consequenties bij sluiting van het parkeerterrein op Traffic Port voor Venlo en omgeving niet te overzien zijn.

“Een regelrechte catastrofe. Voor de VVD is veiligheid, ook in het verkeer, erg belangrijk. De eerste Duitse dagen zijn weer in aantocht met de daarmee gepaard gaande verkeersproblematiek en chaos. Vrachtwagens zullen vlak voor de grensovergang in Venlo een veilige en hygiënische overnachtingplaats zoeken en komen bedrogen uit. Resultaat is dat Venlo en de bedrijventerreinen uiteindelijk met de overlast blijven zitten en de inwoners van Venlo en omgeving geconfronteerd worden met (verkeers) onveilige situaties en overlast. Daarom hebben wij vragen gesteld aan het provinciebestuur, om te kijken of deze parkeerplaats geopend kan blijven en welke rol de provincie daarbij kan spelen”, aldus Statenlid Jozanne van der Velden.

klik hier voor de berichtgeving op L1.

Klik hier voor de vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

VVD doet niet aan symboolpolitiek

Tijdens de Statenvergadering van 2 maart heeft de VVD Limburg niet ingestemd met de motie ‘Asielkinderen’ van het CDA. “Wij doen niet aan symboolpolitiek”, aldus VVD-Statenlid Jozanne van der Velden. De oppositiepartijen steunden deze motie echter wel; hiermee steunen ze ook het kabinetsbeleid.

De motie van het CDA vraagt dat het kabinet voor asielkinderen die als gevolg van oud beleid al lang in Nederland wonen en ingeburgerd zijn ‘een zo humaan mogelijke oplossing aanreikt binnen de kaders van de wet’. Hiermee voegt de motie dus niets toe aan het huidige beleid van de Nederlandse regering. Individueel beoordelen van kinderen gebeurt momenteel al, en minister Leers heeft al een discretionaire bevoegdheid. Voor zeer schrijnende gevallen kan dus reeds een uitzondering gemaakt worden.

Hiernaast roept de motie op tot maatregelen zodat kinderen in de toekomst nooit meer zo lang in Nederland kunnen blijven om vervolgens toch weggezonden te worden. Het kabinet neemt echter al maatregelen om de procedures voor asielkinderen te verkorten. Bovendien heeft VVD-Tweede Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen recent de zogenaamde ‘Weeshuizenmotie’ ingediend. Deze is erop gericht AMV’s (Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen), die geen recht hebben op asiel, niet tot hun 18e in Nederland te houden zoals nu het geval is, maar zo snel mogelijk terug te sturen naar het land van herkomst. Dit is belangrijk: juist op deze wijze verkomen we dat de afgewezen vluchtelingen hier wortelen. Nederland bouwt de weeshuizen met ontwikkelingsgeld in zoveel mogelijk herkomstlanden. Uiteindelijk is dit ook een veel betere oplossing voor het kind, en humaner dan het Kinderpardon van Groenlinks.

De in de Statenvergadering aangenomen motie is simpelweg een bevestiging van het beleid van het huidige kabinet, en hierdoor pure symboolpolitiek. De VVD werkt hier niet aan mee.

Provincie voorop in hoogwaterbescherming Maas

Jozanne van der Velden (VVD) heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over welke regelingen getroffen worden om gedupeerden van hoogwateroverlast tegemoet te komen. Nu is het zo dat op sommige plaatsen in Limburg bewust geen kades gebouwd worden zodat dichter bevolkte gebieden langer droog kunnen blijven.

In navolging hiervan heeft gedeputeerde van der Broeck (CDA) tijdens de ingelaste commissievergadering van 24 november jl. antwoord gegeven. Zo zijn er meerdere mogelijkheden om hoogwaterschade te vergoeden. Bewoners kunnen eenmalig een afkoopsom ontvangen, er kan een fonds vanuit de provincie opgericht worden of er wordt een verzekering afgesloten.

De gedeputeerde gaat nu bekijken of bewoners die niet beschermd worden tegen de Maas hun schade vergoed kunnen krijgen en of een dergelijke regeling ook geldt voor Limburgers die bewust onbeschermd blijven wonen.

Klik hier voor het gehele persbericht in Dagblad De Limburger.

Het kind weer centraal

aar aanleiding van de gevolgen van de rijkskortingen voor de Limburgse jeugdzorg heeft op 26 augustus 2011 een extra ingelaste commissievergadering over de jeugdzorg plaatsgevonden.

Voordat het debat plaatsvond, heeft de VVD een duidelijke visie van alle politieke partijen gevraagd. Zonder duidelijke visie is een inhoudelijk debat immers niet mogelijk. De VVD wil gezamenlijk – met alle partijen – een constructieve en goede oplossing zoeken, zodat het kind binnen de jeugdzorg weer centraal komt te staan.

Uit landelijk onderzoek is gebleken dat het aanbod van jeugdzorg onvoldoende is afgestemd op de vraag naar jeugdzorg. De VVD beredeneert juist vanuit de vraag naar jeugdzorg. Belangrijk is wel dat de overheid efficiënt en effectief actie onderneemt als ouders de belangen van hun kind(eren) niet (kunnen) behartigen.

De VVD is blij dat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg van de provincie wordt overgedragen naar de gemeenten, zodat het kind weer centraal kan komen te staan. Immers, de gemeente is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van andere wetten (o.a. WMO, ) die het kind en het gezin raken. De gemeenten zijn daarom beter in staat om de zorg voor het kind te organiseren.

VVD Statenlid Jozanne van der Velden: ‘’Er moet een duidelijke regie op de zorg voor het kind komen. Niet de organisatieproblemen maar het kind staat centraal. De bureaucratische lappendeken moet er vanaf. Het is tijd voor een simpel, overzichtelijk, vraaggericht en doelmatig systeem van jeugdzorg met een heldere verantwoordelijkheidsverdeling; namelijk op één bestuurlijk niveau en dat is de gemeente.’’

Deze transitieperiode ( de overgang van de jeugdzorg van provincie naar gemeente) is natuurlijk ‘eng’. Maar deze periode biedt ook kansen. Kansen om te innoveren (bijv. op het gebied van social media). Daarnaast is een wijziging van beleid noodzakelijk. Het vraagt dus om ondernemerschap en creativiteit!
De VVD wil met concrete voorstellen komen, o.a.:
– Geld reserveren om op provinciaal niveau in te zetten op opleiding: mensen in de jeugdzorg die de huidige functie wellicht niet kunnen blijven uitoefenen opleiden en/of omscholen. Natuurlijk worden professionals zoveel mogelijk behouden voor deze belangrijke sector. Hierin kunnen wij als Limburg vernieuwend in zijn en een voorbeeld voor andere provincies. Grijp deze kans!

– Het aangaan van een aparte pilot om een overlegstructuur en samenwerking met omliggende provincies aan te gaan, met als doel ‘het wiel niet allemaal opnieuw uit te vinden’ en landelijke wetgeving helder en duidelijk te stroomlijnen.

Op 23 september zal er in het Gouvernement een hoorzitting over jeugdzorg plaatsvinden. Vele betrokken partijen binnen de jeugdzorg krijgen de mogelijkheid om hun verhaal te doen. Dus niet alleen de bestuurders van de jeugdzorginstellingen, maar ook de cliëntenraden, jeugdzorgvragers, de gemeenten en de mensen die werkzaam zijn binnen de jeugdzorg.

De VVD wil met nadruk weten wat er anders kan en/of moet binnen de Jeugdzorg en op welke wijze het kind weer centraal kan komen te staan.