Provinciale Staten bereid tot voorfinanciering Rijksprojecten in Limburg

Tijdens de Statenvergadering van vrijdag 30 juni presenteerde VVD Statenlid John Heuvelings een voorstel waarmee hij de Gedeputeerde Staten oproept om infrastructurele projecten, welke door het Rijk gefinancierd moeten worden, voor te financieren. Voorbeelden van dit soort projecten zijn de verbreding van de A2/ A67 en de verdubbelen van het spoor van de Maaslijn (Roermond-Nijmegen).

Heuvelings ziet de economie groeien maar ziet het gevaar dat daardoor de wegen en het spoor in onze provincie dichtslibben. ‘Den Haag wordt in deze ervaren als een hindermacht. Het Rijk heeft ogenschijnlijk meer aandacht door de Randstad en wat minder voor de periferie’, stelt Heuvelings. In het verleden werd dit vaak opgelost door gedeeltes van de Rijksinvestering te laten betalen door de provincie. ‘Dit is een hellend vlak’, aldus Heuvelings. De Rijksoverheid moet haar verantwoordelijkheid hierin nemen en investeringen in het spoor en Rijkswegen zelf te betalen.
De Rijksoverheid werkt met een zogenaamd kasstelsel. Dit stelsel houdt in dat als men een investering doet, deze investering in datzelfde jaar als uitgave geboekt wordt. Heuvelings haalt als voorbeeld de A2 aan. Stel: De verbreding van deze Rijksweg vraagt een investering van 100 miljoen. Het Rijk moet deze investering in hetzelfde jaar van de investering afboeken. De provincie daarentegen hanteert een zogenaamd baten en lastenstelsel. In dit stelsel wordt de investering verdeeld over de economische levensduur. Als deze 40 jaar bedraagt wordt het bedrag van 100 miljoen verdeeld en is daadwerkelijke last 2,5 miljoen per jaar.
De wijze waarop het Rijk mag investeren verschilt sterk met die van de provincies. In tegenstelling tot het Rijk mogen de provincies beschikken over een ’spaarrekening’. Limburg beschikt over voldoende spaargelden waarmee de provincie infrastructurele projecten van het Rijk vóór zou kunnen financieren. Natuurlijk moeten deze investeringen met rente uiteindelijk terugvloeien op de spaarrekening van de provincie.
‘Het mes snijdt dan aan twee kanten’, sluit Heuvelings af. ‘Wij hebben de zeer noodzakelijke infrastructurele maatregelen naar voren getrokken. De financiering is goudgerand en wordt terugbetaald. Tegelijkertijd heeft het Rijk lage, uitgesmeerde, lasten’.

VVD stelt vragen over ondertunneling Vierpaardjes

 

Op 3 en 4 oktober heeft statenlid John Heuvelings vragen ingediend bij het college inzake rapport ondertunneling Vierpaardjes in Venlo.

23 maart j.l. hebben  Provinciale Staten motie 747 aangenomen met het dictum:

 • samen met de gemeente Venlo een onderzoek te starten naar de meest kosteneffectieve tunnelvariant onder de Vierpaardjes in Venlo;
 • voor dit onderzoek op basis van een 50/50 kostenverdeling een bedrag van €100.000,– ter beschikking te stellen;
 • Provinciale Staten en de gemeenteraad van Venlo uiterlijk in de maand oktober 2016 het rapport ter hand te stellen.
 1. Kunt u ons berichten of u het rapport al heeft ontvangen?
 2. Wanneer kunnen wij het rapport tegemoet zien?

In aansluiting van onze vragen van gisteren, kwam vandaag het ogenschijnlijk goede bericht tot ons dat er € 110 miljoen vrij wordt gemaakt om de Brabant route stiller en veiliger te maken. Er wordt aangekondigd dat in Rijen en Deurne tunnels worden aangelegd. Tevens wordt gewag gemaakt dat Limburg deelneemt aan dit gezamenlijke project van Rijk, provincies en gemeenten gelegen aan deze spoorlijn.

Dit brengt ons tot de volgende aanvullende vragen:

 1. Op welke wijze bent u betrokken bij dit project?
 2. Maakt de ondertunneling van de Vierpaardjes daar onderdeel van uit?
 3. Voor welk bedrag dient de provincie Limburg aan de lat te staan?

Klik hier voor de originele vragen

Klik hier voor de originele vervolg vragen

Greenport Venlo in opmars

Afgelopen dinsdag bezocht een delegatie van Limburgse VVD politici de Brightlands, Campus Greenport Venlo. Daar werden de politici, de VVD Tweede Kamerleden Karin Straus en Chantal Nijkerken en Staten- en gemeenteraadslid John Heuvelings, alsmede de gemeenteraadsleden uit Venlo, Bart Kuntzelaers, Rob Pijpers, Martin Camp en het gemeenteraadslid uit Gennep, Janinne Hulsteijn, meegenomen in de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van de agro-industrie.

De Greenport Campus is hiervan een goed voorbeeld waar gemeente, provincie, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven gezamenlijk werken aan innovatieve oplossingen  de voedingsindustrie en de verbinding leggen tussen verschillende sectoren zoals de voedingsindustrie, maakindustrie en logistiek. Tijdens het bezoek werd, onder andere, het Blue Innovation Centrum, Brightbox in de Innovatoren, Brightlabs in Villa Fora en De distributieplant van Nutricia bezocht, en gesproken met ondernemers die hier actief zijn. 

De VVD is al jaren voorstander van meer samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid , “De ontwikkelingen op Greenport is een schoolvoorbeeld hoe de samenwerking zou moeten zijn, de overheid schept de kaders maar het zijn de ondernemers en het onderwijs die deze invullen”, zegt VVD Statenlid John Heuvelings, “Het is toch prachtig om te zien dat oplossingen van morgen in onze eigen achtertuin ontwikkeld worden”. Of zoals Jeroen Rondeel van Blue Innovation het zo treffend zegt, ‘ ideeën zijn er genoeg. Het komt echter aan op de mensen achter een goed plan. Geen ontwikkeling zonder goed Businessplan’

‘Kansen te over in onze regio, we moeten ze alleen vakkundig – in gezamenlijkheid oppakken!’

Motie startersleningen winkeliers

Maastricht 13 mei,

Na ons eerder bericht op 22 april heeft de VVD vandaag een motie inzake startersleningen voor winkeliers ingediend. In deze motie vraagt de VVD aandacht voor de problemen die zich momenteel voordoen in de detailhandel.

De VVD roept het college van Gedeputeerde Staten dan ook op om:

 • Snel beleid te implementeren waarin het MKB-leningenfonds zodanig wordt aangepast dat innovatieve ideeën van startende winkeliers van dit fonds gebruik kunnen maken;
 • Gemeenten te betrekken bij de steun aan innovatieve en haalbare ideeën van startende winkeliers;
 • Het aangepaste MKB leningenfonds, financieringspoort, ruimtelijk en volkshuisvestingsbeleid als instrumentarium te laten fungeren;
 • De toelichting ‘Startersleningen winkeliers’ hierbij te betrekken.
 • Het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt in te zetten voor onderzoek en uitvoering van wonen boven winkels alsmede het bestemmen van winkels voor wonen.

Voor de volledige motie klik hier

Voor de toelichting van de motie klik hier

Klik hier voor het eerdere 1Limburg persbericht

VVD wil plan Starterslening winkeliers

De VVD maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in de Limburgse binnensteden en koopcentra. Om de binnensteden en koopcentra weer aantrekkelijk te maken stelt de Limburgse VVD-fractie een Starterslening voor winkeliers voor bij de behandeling van het provinciale kadernotitie gericht op versterking van het Limburgse MKB.

Momenteel zit de winkeldetailhandel in een structurele crisis. De omzetten lopen terug doordat de verkoop via internet spectaculaire vormen aanneemt en ook winkelketens met bosjes omvallen dat enorme leegstand met zich meebrengt. Maar ook het verkrijgen van kredieten voor een origineel idee voor het starten van een winkel is zeer lastig.

“Met een starterslening voor winkeliers kan het kernwinkelgebied krimpen maar tegelijk krachtiger worden. Originele ideeën krijgen zo een kans die bovendien winkelgebieden weer divers, onderscheidend en aantrekkelijker maken,” aldus VVD-Statenlid John Heuvelings.

Startende ondernemers die een goed idee hebben kunnen zo een financiële drempel overwinnen. De gemeente en/of provincie zouden, naar analogie van startende woningbezitters, de niet op de markt te financieren top kunnen financieren via een achtergestelde lening uit een revolverend fonds. Het MKB leningenfonds van de Provincie Limburg zou ook daar geschikt voor moeten worden gemaakt. Dit fonds kan dan 50% van de kredietbehoefte financieren, terwijl de startende winkelier zelf voor 25 % aan eigen vermogen inbrengt en de gemeenten de resterende 25% financieren.

Het nieuwe loket MKB financieringspoort kan betrokken worden om de startende winkelier te ondersteunen om de lening rond te krijgen.

Klik hier voor het 1Limburg persbericht

Motie inzake ondertunneling Vierpaardjes Venlo

Foto: Laurens Eggen

Op vrijdag 18 maart heeft John Heuvelings een motie ingediend inzake ondertunneling Vierpaardjes Venlo. De motie is door alle aanwezige statenleden aangenomen.

Hieronder vind u de motie:

 

Motie 747

Motie inzake ondertunneling Vierpaardjes Venlo  

Constaterende dat:

 • de Brabantroute dwars door het Centrum van Venlo loopt;
 • reeds jaren gesproken wordt over een mogelijk ondertunneling van de Vierpaardjes in Venlo;
 • dat ook de Tweede Kamer zoekt naar een oplossing voor de drukke overgang in het centrum van Venlo over een spoorlijn op een van de drukste spoorvervoer assen van Nederland;
 • dat er naast de Vierpaardjes slechts één verbinding is met Venlo Zuid;
 • dat ook de Staatssecretaris van I & M erkent dat er aan de veiligheid het nodige verbeterd dient te worden;
 • de slagbomen bij de dubbele overgang langer gesloten dan geopend zijn;
 • de economische effecten voor Venlo hiervan onderbelicht blijven;
 • het oplossen van dit probleem primair bij de Rijksoverheid, secundair bij provincie en gemeente ligt;
 • de Staatssecretaris in haar overwegingen de ‘kosteneffectiviteit’ ogenschijnlijk prioriteert;
 • de Staatssecretaris de ‘tweetrapsovergang’ als voorkeursvariant het meest ‘kosteneffectief’ vindt;
 • dat deze ‘tweetrapsovergang’ geen positief economisch effect heeft (de duur van gesloten slagbomen blijft gelijk);
 • de veiligheid maar zeer beperkt wordt verbeterd;
 • de Staatssecretaris aan de regio ruimte biedt nader onderzoek te doen naar een ondertunneling van de Vierpaardjes;
 • dit onderzoek naar de verwachting van het ministerie van I & M € 100.000,– zal kosten.

Overwegende dat:

 • de door de staatssecretaris gewenste kosteneffectiviteit wellicht gerealiseerd kan worden door een   sobere ondertunneling te onderzoeken;
 • de provincie Limburg en de gemeente Venlo deze ruimte voor eigen onderzoek wensen te nemen.

Van mening zijnde dat:

 • bij de keuze van de wijze van ondertunneling optimalisatie van veiligheid nagestreefd moet worden;
 • er bij de keuze ook gestuurd moet worden op economische effectiviteit.

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op om:

 • samen met de gemeente Venlo een onderzoek te starten naar de meest kosteneffectieve tunnelvariant onder de Vierpaardjes in Venlo;
 • voor dit onderzoek op basis van een 50/50 kostenverdeling een bedrag van €100.000,– ter beschikking te stellen;
 • Provinciale Staten en de gemeenteraad van Venlo uiterlijk in de maand oktober 2016 het rapport ter hand te stellen.

Jaarstukken 2014

Op 19 juni j.l. heeft John Heuvelings – namens de VVD fractie – de Jaarstukken 2014 becommentarieerd in de vergadering van Provinciale Staten (PS). Het was zijn eerste woordmelding in PS. John vervangt momenteel de wegens ziekte afwezige Lau van Bilsen.

Lijvig stuk

Als nieuweling viel het John op dat de geleverde verantwoordingsstukken vooral veel informatie bevatten. Met alle bijlagen en nagezonden stukken zo’n 500 pagina’s. Dat werkt niet bevordelijk voor de controlerende taken uitgevoerd worden door de Statenleden. Natuurlijk dient het college van Gedeputeerde Staten, PS juist, volledig en tijdig te informeren. Dat houdt echter niet in dat de Statenleden bedolven moeten raken onder informatie. Vele Statenleden waren dit met de VVD eens. We hebben dan ook aangegeven dat wij er het komend jaar, bij de beoordeling van toekomstige documenten, op terug zullen komen. Wordt vervolgd!

Ruimte voor Ruimte

Wij hebben als VVD ook opmerkingen gemaakt over het dossier ‘Ruimte voor Ruimte’. Een dossier waar de provincie, samen met de Rabobank, agrarische grond opkocht die ingezet kon worden voor o.a. woningbouw. Hier zijn door Gedeputeerde Staten rendementstoezeggingen gedaan aan de Rabobank. Vele miljoenen zijn afgeboekt en tientallen miljoenen aan garanties waren afgegeven. Gedeputeerde Koopmans ging er helaas niet verder op in maar zegde toe er in het najaar op terug te komen. Wij houden u op de hoogte.

Werklandschap Klavertje 4 in Venlo

Momenteel lopen er onderhandelingen met de gemeenten Venlo, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venray en Gennep om te komen tot één ontwikkelbedrijf in de kop van Limburg. De VVD constateert dat op bezittingen -waarvan de provincie reeds eigenaar is in dit gebied- geen afwaarderingen plaats gaan vinden. Betekent dit dat er tijdens de onderhandelingen waarschijnlijk geen afwaarderingen bij de betreffende gemeenten hoeven plaats te vinden? Dat zou de lopende onderhandelingen wel een stuk eenvoudiger maken en waarschijnlijk tot een win-win situatie kunnen lijden. De provincie krijgt de in dit gebied zo noodzakelijke regie in handen en de gemeenten krijgen de gewenste liquiditeiten. Gedeputeerde Koopmans zegde toe dat er in het najaar op terug gekomen zou worden.

Geld zoekt projecten’

Als je van buiten naar de provincie Limburg kijkt zie je een (zeer) rijke overheid die haar geld zo goed mogelijk probeert te beleggen.

Wij zijn voorstander van een provinciale overheid die niet ‘op het geld gaat zitten’, maar het geld ‘terug geeft’ aan de inwoner van Limburg.

De VVD is dan ook zeer gelukkig dat het bevriezen van de opcenten van de motorrijtuigenbelasting, de komende 4 jaren, wordt voortgezet en bepleit dat er voldoende geld wordt ingezet op kansrijke economische projecten.

Tevens zullen de domeinen sport en cultuur van onze fractie de nodige aandacht krijgen om de cohesie van de Limburgse samenleving te verstevigen.

Ondernemend provincie

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven op de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. Dat is verheugend. Gaat er dan nooit iets fout? Ja natuurlijk wel! Dat is het gevolg van de intentie van de Provincie Limburg om niet ‘op het geld te gaan zitten’, maar om juist een ondernemende provincie te willen zijn die met geld van de Limburgers zorgvuldig voor Limburg investeert in een beter en welvarender Limburg!