VVD: Tweetalige menukaarten in de Eifel

Vrijdag spraken de VVD Statenfractie Limburg en de FDP-fractie, haar Duitse zusterpartij, uit de Kreis Euskirchen over de verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking binnen de Euregio Maas-Rijn. Aan het einde van de bijeenkomst presenteerden beide een 10 puntenplan waar men gezamenlijk, met de liberale partijen in de Euregio op wil gaan inzetten:

  1. Versterken van het leren van Nederlands en Duits binnen het (beroeps)onderwijs om voor de toekomstige generatie de kansen op een internationale arbeidsmarkt te vergroten;
  2. Werken aan snellere erkenning van MBO-diploma’s;
  3. Verbeteren van de informatievoorziening voor en versterken van het midden- en kleinbedrijf;
  4. Verbinding tussen MKB uit beide regio’s met kennisinstellingen op de Limburgse campussen;
  5. Het terugdringen van overbodige bureaucratie voor burgers en bedrijven;
  6. Verbetering van uitwisselen van belangrijke informatie ten behoeve van de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit in samenwerking met de andere partners in de Euregio;
  7. Verbeteren grensoverschrijdende OV-voorzieningen via zowel de regio Aken als de regio Eupen;
  8. Het netwerken richting de verantwoordelijke instanties en bedrijven voor het openbaar vervoer te gebruiken om te komen tot een erkenning van elkaars vervoersbewijzen voor ouderen, studerenden en gehandicapten;
  9. Versterking van toeristisch-economische corridor tussen Limburg en de Eifel.
  10. Ontwikkelen van concepten om de regionale economie te versterken.

Tijdens het overleg bleek dat in beide regio’s bijna identieke thema’s hoog op de politieke agenda staan, zoals de arbeidsmarktproblematiek en het vertrekken van goed opgeleide jongeren. “Wij zien de universiteit en hogescholen in Maastricht en de rest van Limburg, en al lang niet meer als onderwijsinstellingen in het ‘verre’ buitenland”, zegt FDP fractievoorzitter Hans Reiff, “ Wij zien onze jongeren liever studeren in Maastricht, Heerlen of Venlo dan in andere delen van Duitsland. Zo is de kans groter dat ze eerder geneigd zijn om na hun studie terug te keren naar Euskirchen.” Ook goed opgeleid personeel in het midden en kleinbedrijf is aan beide kanten moeilijk te vinden. “We moeten de Euregio als een opleidingsmarkt en arbeidsmarkt te zien. Dan hebben goed opgeleide jongeren meer mogelijkheden om in de buurt van hun woonplaats aan de bak te komen en vertrekken ze niet richting de randstad,” aldus Joost van den Akker van de VVD fractie. Een voorbeeld zou de toeristische sector in de Euregio. Volgens Joost van den Akker is een sterk toeristische sector in de Eifel ook voordelig voor het Limburgs toerisme, “Je bent vanuit Limburg zo in de Eifel of de Ardennen en vice versa.”

Beide fracties erkennen de problematiek van het grensoverschrijdende openbaar vervoer in de Euregio. Daarom zijn beide voor een gezamenlijke lobby richting OV-bedrijven om de situatie huidige situatie langs de grens te verbeteren. In het verleden heeft de VVD Limburg ook al nauw samengewerkt met de FPD. Een voorbeeld hiervan is de anti-tolactie die de VVD Limburg samen met de FDP georganiseerd heeft. Wij kijken dus graag uit naar een succesvolle en productieve samenwerking in de toekomst.

Zie het artikel in de Kölner Stadt-Anzeiger, 25.11.2015

KStA 25.11.15

John Heuvelings benoemd als statenlid

John Heuvelings uit venlo, is vandaag (09-10-2015) benoemd tot lid van provinciale staten Limburg. Hij heeft deze functie al eerder vervult als vervanger van Lau van Bilsen. John Heuvelings zal zich voor de volgende portefeuilles inzetten:  Financiën en Controle, Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie, Personeel en organisatie, Logistiek en distributie, Bedrijventerreinen, Toerisme en Recreatie, Grondbedrijf, Aanbestedingsbeleid, Interbestuurlijk toezicht, Handhaving, IPO bestuur, Public Affairs / Branding / Strategie, Liof en MKB fonds en Openbare orde en Veiligheid.

4de Limburgse Masterclass

Vanwege te weinig deelnemers is de 4de masterclass even uitgesteld.  De 4de masterclass  in Limburg zal nu in 2016 plaats gaanvinden. Deze Masterclass is bestemd voor ambitieuze VVD-leden in de Kamercentrale Limburg, welke nu reeds politiek actief zijn of die serieus overwegen zich voor de VVD politiek of organisatorisch in te gaan zetten. Daarnaast is de Masterclass een ideale mogelijkheid om zich voor te bereiden en te kwalificeren voor kadercursus en de daarop volgende  topkadercursus. Kandidaten die zich al eerder voor de 4de Masterclass hadden opgegeven worden automatisch meegenomen in de selectie.

Deze Masterclass is bedoeld om politiek en bestuurlijk talent in Limburg verder te ontwikkelen.

Daarnaast geeft het de deelnemers de mogelijkheid om een netwerk op te bouwen en zich zelf zichtbaar te maken binnen de VVD Limburg. Als thema van deze Masterclass is gekozen lokale en regionale ontwikkelingen. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan regionale samenwerking en de relatie met de provincie.

De 4de Limburgse masterclass bestaat uit acht zaterdagen.  Professionele en prominente inleiders uit onze partij, wetenschap en bedrijfsleven trainen dan de geselecteerde VVD’ers in de vele noodzakelijke liberale en professionele politieke vaardigheden. De Masterclass is dan ook zodanig opgebouwd dat er eerst een verdieping zal plaatsvinden m.b.t. liberalisme en nadere wordt ingegaan op de gemeentelijke en provinciale bestuurslaag,  hun verhoudingen met elkaar en de ontwikkelingen rond regionale samenwerking. Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden en consequenties van loopbanen in de politiek in een workshop liberale loopbanen.  Daarnaast wordt gewerkt aan de uitbouw van politieke vaardigheden in modules als onderhandelen, debat  en mediatraining. Deze elementen worden dan vervolgens samengebracht in de gemeenteraadssimulatie, een Lagerhuisdebat in combinatie met een lunch en afsluitende borrel met Limburgse VVD bestuurders en politici.

De Masterclass zal plaatsvinden in de Pastorie in Roermond en de eerste bijeenkomst zal in januari 2016 plaatsvinden. Daarna is er maandelijks een bijeenkomst voorzien, met een onderbreking in de zomer..

De bijdrage voor de gehele cyclus bedraagt €  300,- betaling kan eventueel in termijnen.

Het aantal plaatsen is beperkt en de groep wordt zo optimaal mogelijk samengesteld in samenwerking met de Limburgse Scouting Commissie. Er zal dus een selectie plaatsvinden, mede op basis van het CV, gevolgde opleidingen binnen de VVD  en politiek bestuurlijke ervaring.

Vanaf heden tot 30 oktober kunt u zich aanmelden bij de opleidingsfunctionaris van de KC Limburg per e-mail john.niessen@vvdlimburg.nl . Bij deze aanmelding gaarne uw CV een motivatie waarom wilt deelnemen aan deze masterclass en wat uw ambities zijn binnen de VVD.

Opleiding en Training

Het belang van goed opgeleide politici

Nu de vakantie voorbij is en de herfst aan de deur klopt, wil ik graag uw aandacht vragen voor de opleidingen en cursussen die worden georganiseerd door de VVD Limburg. De VVD Limburg gaat voor kwaliteit en kan zich juist door goed geschoolde bestuurders en volksvertegenwoordigers onderscheiden van andere politieke groeperingen. Het belang van voortdurende training kan hierbij niet voldoende worden benadrukt. Om te zorgen voor voldoende professionaliteit heeft de VVD ter ondersteuning van zowel politici en bestuurders een groot aantal opleidingen, waaraan leden kunnen deelnemen. De VVD Limburg helpt graag daarbij.

In het najaar 2015 zullen de volgende cursussen plaatsvinden:

Cursus

Datum

Politieke Vertegenwoordiging Gemeentefinanciën basis en verdieping. Een uitstekende voorbereiding op behandeling begroting 2016 zaterdag 24 oktober 10:00-16:00 uur
Politieke Oriëntatie Module 1: De VVD Partij en PolitiekModule 2: Liberale Kernwaarden zaterdag 14 november 10:00-16:00 uur
Professionele vaardigheden Presentatie I zaterdag   12 december 10:00-16:00 uur
Professionele vaardigheden Discussie 1 Debat   1 In   voorjaar 2016 10:00-16:00 uur

 

De cursussen zullen plaatsvinden in de Pastorie in Roermond

Opgave kan plaatsvinden per e-mail bij de opleidingsfunctionaris John Niessen john.niessen@vvdlimburg.nl onder vermelding van naam, adres, email telefoonnummer en natuurlijk de naam van de cursus.

Gaarne zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk twee weken voor de aanvang van de cursus. De eigen bijdrage bedraagt 60 Euro,  inclusief lunch. Bij deelname gaarne deze bijdrage vóór aanvang cursus overmaken op rek nr. NL 42 ABNA 0463 230 191 ten name van Kamercentrale VVD Limburg, onder vermelding van naam deelnemer en naam cursus.

De Masterclass die was gepland in 2015 zal nu starten in voorjaar 2016. In de nieuwe opleidingsstructuur van de VVD wordt vanaf 2016 deelname aan de Masterclass voorwaarde voor deelname aan de Kader Training. De Kader Training wordt selectiever en op een hoger niveau gezet; evenals de Top Kader Training. Voor deze Masterclass zal een selectie plaatsvinden en is eerdere deelname aan basis cursussen  zoals liberalisme, presentatie, debat en discussie een sterke pre

De details en procedure voor de deelname aan de masterclass zullen de komende weken worden gepubliceerd.

Voor verdere vragen kunt u altijd contact met mij opnemen.

 

John Niessen

Opleidingen VVD Limburg

0478-569114

VVD: Toekomst verblijfrecreatie in Limburg

Maastricht, 21 juli 2015

VVD fractie stelt vragen over de toekomst van de verblijfsrecreatie in Limburg.
Tijdens de behandeling van de provinciale voorjaarsnota, kondigde de Limburgse VVD fractie aan, met een initiatiefvoorstel te willen komen tot verdere toeristische ontwikkeling van het Maasplassen gebied. De noodzaak hiertoe wordt nog eens onderstreept door de publicatie van ZKA consultants die onderzoek hebben gedaan naar de kwaliteit en toekomst van de Limburgse verblijfsrecreatie.

Het onderzoek en bijbehorende adviezen, brengen nogal wat huiswerk mee voor het provinciaal bestuur en vragen om positieve actie. Naar verluid zijn onderzoek en adviezen door de regio’s en gemeenten al reeds omarmt en is het wachten nu op provinciale coördinerende adviezen. De VVD fractie vraagt het college van G.S. welke initiatieven het provinciaal bestuur nu gaat nemen. De VVD draagt daartoe ook een aantal punten aan.

Uitgangspunt is dat vooral ook de ondernemers zélf aan de slag moeten met vernieuwen en investeren om het aanbod aan verblijfsrecreatie in Limburg op het hogere, door de hedendaagse toerist verlangde niveau te brengen.

Het college van G.S. kondigde recentelijk bij monde van de gedeputeerde van toerisme aan, over te willen gaan tot promotie van uitsluitend ‘Limburg’ en niet langer promotie te willen voeren vanuit de diverse toeristische regio’s die Limburg rijk is. Het ZKA rapport dringt in haar advies juist aan op de promotie van het sterke regionale profiel. De VVD fractie wil nu graag klaarheid in deze beleidsrichting.

VVD & SP: Motie om Traffic Informers in stand te houden

De fracties van SP en VVD, gesteund door een groeiend aantal medestanders, dienen op 19 juni a.s. een motie in om het project Traffic Informers, in de komende jaren voort te zetten. Zij zien deze vorm van voorlichting en bewustwording over verkeersgevaarlijk gedrag,  voor de Limburgse jongeren als van essentieel belang voor de verkeersveiligheid in Limburg.  
Uit een rapportage aan Provinciale Staten die op 24 april behandeld werd, bleek dat het project Traffic Informers eind 2015 beëindigd zou worden. Géén goede zaak vonden VVD en SP al meteen en kondigden een gezamenlijke motie aan. Die ligt er nu.

Woordvoerder Bianca Evers van de SP: “we willen er mee door vanwege het grote bereik van de sessies en de vele positieve reacties van leerlingen en docenten. Er zijn nu al 184.000 leerlingen bereikt! Ook is het belangrijk dat dit project een vervolg krijgt, zodat jongeren direct geconfronteerd worden met de gevolgen van een verkeersongeval en zo het verkeersgedrag positief te beïnvloeden.”

De confrontatie van jongeren met mensen die zelf een verkeersongeval meegemaakt hebben, komt écht aan. Dat ervaren de Traffic Informers zélf ook; zij willen dan ook bijna allemaal graag doorgaan met het project.

Woordvoerder Anton Kirkels van de VVD: “De grootste winst voor de verkeersveiligheid in de toekomst zit hem in positieve gedragsbeïnvloeding. Je kunt niet álles in beton gieten. De VVD stond indertijd mede aan de wieg van dit succesvolle project. Het project heeft zich ondertussen bewezen, dus willen we het voortzetten. De motivatie en het enthousiasme van de vrijwilligers vragen daar ook om.”

Als Provinciale Staten op 19 juni de motie aannemen, kan het college van G.S meteen aan het werk om vóór 1 oktober a.s. een voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen. Dan kan het project Traffic Informers ook in 2016 en verder worden voortgezet.

VVD: Limburg moet meedoen met roamingakkoord België-Luxemburg

De Limburgse VVD-fractie wil dat Limburg aansluit bij het afgelopen week gesloten akkoord tussen België en Luxemburg dat het mogelijk maakt om tussen beide landen de roamingkosten af te schaffen.
“Bellen en internetten over de grens is op die manier net zo duur als binnen de grens” aldus fractievoorzitter Joost van den Akker.
“Je kunt straks een Belgisch gsm-nummer koppelen aan een Luxemburgs netwerk en omgekeerd. Dat moet in Limburg ook kunnen.”
De VVD stelt in schriftelijke vragen aan het provinciebestuur voor om een ‘gratis roaminglobby’ te starten richting Den Haag, Brussel en Luxemburg-Stad en te kijken welke kansen EU-fondsen hiertoe bieden.
Voor het MKB en exportbevordering in de grensregio’s zijn ook digitaal excellente verbindingen essentieel, zo stelt het nieuwe coalitieakkoord.
Laten we dan de daad bij het woord voegen, en tenminste Limburg laten participeren richting een roamingvrije Be(Ne)Lux, zo vindt de VVD.

Media Cursussen VVD Limburg

Nu zowel lokaal als provinciaal de kaarten zijn geschud,  is het van belang om verder te werken aan de kennis en kwaliteit van onze bestuurders en politici in Limburg.

De VVD Limburg heeft een aantal opleidingen die u helpen om uw politieke ambities adequaat te kunnen invullen; die u in contact brengen met gelijk denkende VVD’ers; die verdere invulling even aan uw netwerk en uw kijk op de zaken die er toe doen kunnen verbreden.  Het thema van dat we in juni vormgeven is het gebruik van de media.

Of je nu raadslid, vrijwilliger, senator, voorlichter, KC-bestuurder, Tweede Kamerlid, minister, campaigner of staatssecretaris bent, als het om de VVD gaat proberen we allemaal zo veel mogelijk mensen op positieve wijze kennis laten maken met onze boodschap, onze ideeën en onze vertegenwoordigers. De media kunnen daarbij helpen. Net zoals posters, folders of een gesprek met een kiezer dat kunnen. Het zijn allen middelen die we kunnen inzetten om onze boodschap zo goed mogelijk voor het voetlicht te krijgen. En net zoals bij posterplakken van alles mis kan gaan (de ladder te klein, het plaksel te dun, de poster te groot), kan dat bij het inzetten van media ook. Maar niets is niet te verhelpen door een goede voorbereiding.

Op zaterdag 13 juni starten we met een module algemene theorie.  Deze module wil je kennis laten maken met de mogelijkheden, kansen en gevaren van het inzetten van de media voor de door jou gekozen doelstelling. Het legt de basis uit van hoe om te gaan met de media vanuit een politieke organisatie. In de middag dan de module gebruik sociale media. De insteek is hierbij een betere bewust wording van de werking van sociale media, kennismaken met de verschillende sociale media platforms, het  gebruiken ervan om te zenden, om te luisteren, en om het online debat aan te gaan. Ook wordt gewerkt aan de bewustwording van een eigen online identiteit en het ontwikkelen van een persoonlijke online strategie.

Op zaterdag 27 juni zullen nader ingaan op het media landschap in bredere zin wanneer wel en niet een media optreden, wat van belang is bij optreden in de media, hoe het contact met de pers voor te bereiden, het maken van een communicatie plan, hoe een kernboodschap op te stellen en kennismaken met technieken waardoor je sturing kunt geven aan een interview. In de namiddag dan de nadruk op een stukje schriftelijke communicatie zoals het opstellen van een persbericht. Ingegaan wordt op de kenmerken van diverse soorten teksten zoals  webtekst, nieuwsbericht, column en een blog. Ook wordt ingegaan op het goed opstellen van een speech.

Opgave kan plaatsvinden per e-mail bij de opleidingsfunctionaris John Niessen john.niessen@vvdlimburg.nl onder vermelding van naam, adres, email telefoonnummer en natuurlijk de naam van de cursus. Gaarne zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk twee weken voor de aanvang van de cursus.  De eigen bijdrage bedraagt per zaterdag 60 Euro,  inclusief lunch. Bij deelname gaarne deze bijdrage vóór aanvang cursus overmaken op rek nr. NL 42 ABNA 0463 230 191 ten name van Kamercentrale VVD Limburg, onder vermelding van naam deelnemer en naam cursus.

4de Limburgse Masterclass

In najaar  2015 en voorjaar 2016 zal in Limburg weer een Masterclass worden georganiseerd. Deze Masterclass is bestemd voor ambitieuze VVD-leden in de Kamercentrale Limburg, welke nu reeds politiek actief zijn of die serieus overwegen zich voor de VVD politiek of organisatorisch in te gaan zetten. Daarnaast is de Masterclass een ideale mogelijkheid om voor te bereiden en te kwalificeren voor kadercursus en de daarop volgende  topkadercursus.

Deze Masterclass is bedoeld om politiek en bestuurlijk talent in Limburg verder te ontwikkelen. Daarnaast geeft het de deelnemers de mogelijkheid om een netwerk op te bouwen en zich zelf zichtbaar te maken binnen de VVD Limburg. Als thema van deze Masterclass is gekozen lokale en regionale ontwikkelingen Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan regionale samenwerking en de relatie met  de provincie.

De 4de Limburgse masterclass bestaat uit acht zaterdagen.  Professionele en prominente inleiders uit onze partij, wetenschap en bedrijfsleven trainen dan de geselecteerde VVD’ers in de vele noodzakelijke liberale en professionele politieke vaardigheden. De Masterclass is dan ook zodanig opgebouwd dat er eerst een verdieping zal plaatsvinden m.b.t. liberalisme en nadere wordt ingegaan op de gemeentelijke en provinciale bestuurslaag,  hun verhoudingen met elkaar en de ontwikkelingen rond regionale samenwerking. Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden en consequenties van loopbanen in de politiek in een workshop liberale loopbanen.  Daarnaast wordt gewerkt aan de uitbouw van politieke vaardigheden in modules als onderhandelen, debat  en mediatraining. Deze elementen worden dan vervolgens samengebracht in de gemeenteraadssimulatie, een Lagerhuisdebat in combinatie met een lunch en afsluitende borrel met Limburgse VVD bestuurders en politici.

De Masterclass zal plaatsvinden in de Pastorie in Roermond en de eerste bijeenkomst zal op 19 september plaatsvinden. Daarna is er maandelijks een bijeenkomst voorzien. De bijdrage voor de gehele cyclus bedraagt €  300,- betaling kan eventueel intermijnen.

Het aantal plaatsen is beperkt en de groep wordt zo optimaal mogelijk samengesteld in samenwerking met de Limburgse Scouting Commissie. Er zal dus een selectie plaatsvinden, mede op basis van het CV, gevolgde opleidingen binnen de VVD  en politiek bestuurlijke ervaring.

Vanaf heden tot 30 juni kunt u zich aanmelden bij de opleidingsfunctionaris van de KC Limburg per e-mail john.niessen@vvdlimburg.nl . Bij deze aanmelding gaarne uw CV een motivatie waarom wilt deelnemen aan deze masterclass en wat uw ambities zijn binnen de VVD.