Skip to main content

Nieuw elan voor de woningmarkt

Ruimte voor particulier initiatief gevraagd!

Provinciale Staten in debat over ontwikkeling van de woningmarkt. De VVD fractie uitte de eerdere roep om meer maatwerk en flexibiliteit binnen regio’s en voor gemeenten. Dat besef dringt nu door bij het provinciaal bestuur. Het is tijd voor een nieuwe, echt andere aanpak in beleid en sturing. Limburg geeft een afwisselend beeld van krimp en groei en per saldo zijn er toch te weinig woningen; of ze staan op de verkeerde plek of zijn in kwaliteit niet op de toekomst voorbereid. Tijd om het particulier initiatief te mobiliseren en echt de ruimte te geven.

Provinciale Staten van Limburg, VVD en CDA voorop, gaven het provinciaal bestuur opdracht een goede update te leveren over de ontwikkelingen binnen de Limburgse woningmarkt. Deze werd opgeleverd op 30 januari 2018 en kon op 23 maart binnen de vakcommissie van Provinciale Staten besproken worden. We kijken even terug en vooral ook vooruit naar wat er allemaal speelt en te doen staat. Lees meer

VVD wil opheldering over aanpak N271 Gennep

Onder de krantenkop “Limburg passeert Gennep” trok de provinciale weg N271 de aandacht in Dagblad De Gelderlander. Er is sprake van ongenoegen over de aanpak van de provincie Limburg m.b.t. de toekomst van de N271 en de daarbij behorende communicatie. De Limburgse VVD-fractie vraagt zich af of het besluitvormingsproces wel op een open afweging plaatsvindt; samen met alle partijen en in het belang van deze regio. Lees meer

Column: BTW is niet altijd van toegevoegde waarde

Voor ’s lands schatkist is het in ieder geval van toegevoegde waarde, de BTW verhoging van het laagste tarief. Maar hoe pakt dat lokaal uit, of regionaal hier aan de grens? Wat zijn de gevolgen. En is het wel allemaal evenwichtig. We bekijken het eens van de andere kant en zoemen in op een lokaal voorbeeld aan de grens. Het laagste BTW tarief is bedoeld voor de ‘alledaagse boodschappen’ wordt wel eens gesteld. Of voor ‘de eerste levensbehoeften’ lees je elders; altijd goed voor discussie want wat zijn dat, die eerste levensbehoeften in je boodschappenkarretje. Luxe producten zijn het in elk geval niet. Daar staat een BTW tarief voor van 21%. Lees meer

Limburg moet apart statuut krijgen binnen Nederland

Limburg moet een apart statuut krijgen binnen Nederland. Dat moet een flinke impuls geven aan de grensoverschrijdende samenwerking.

In dat statuut moet komen te staan dat nationaal beleid en regelgeving niet geldt als dat samenwerking over de grens lastig maakt.
Motie
Het Limburgs Parlement heeft daar een motie over aangenomen. Dat gebeurde tijdens een speciale vergadering ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van Limburg als uitsluitend Nederlandse provincie. VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker diende de motie mede namens D66, CDA, SP, PvdA en 50PLUS in en kreeg ook steun van de PVV, LL en VL:

Het idee voor een statuut is afkomstig van de VVD.

Kansen
Volgens VVD-statenlid Anton Kirkels biedt grensoverschrijdende samenwerking Limburg enorme kansen. Maar die blijven nu nog te vaak onbenut omdat beleid en wet- en regelgeving in de weg zitten. Een statuut moet dat veranderen.

Keuzeruimte
In het verleden is al vaak geprobeerd om belemmeringen op te heffen, maar dat is nog nooit echt gelukt, aldus Kirkels. Daarom moeten we het nu van onderop proberen via een statuut. Want daardoor krijgt Limburg zelf meer ruimte om keuzes te maken en de samenwerking over de grens te bevorderen, zegt het statenlid.

Woningen
Kirkels verwacht dat er zo onder andere veel nieuwe banen beschikbaar komen voor Limburgers. Ook woningen voor buitenlandse studenten, met name in Parkstad, zou zo een stuk gemakkelijker kunnen worden gerealiseerd.

Het is de bedoeling dat de motie de komende tijd verder wordt uitgewerkt. Ook moet het provinciebestuur het Limburg statuut inbrengen bij de staatscommissie over de toekomst van het parlementair stelsel.

Klik hier voor het originele artikel op 1Limburg

“snelbus van Weert naar Venlo”, next best?

VVD pleit voor optimaal Openbaar Vervoer in Noord- en Midden Limburg

Weert, 16 augustus 2016

In Dagblad ‘De Limburg’ verscheen een kort artikel onder de kop “Snelbus van Weert naar Venlo en Roermond”. Daarin is door een woordvoerder van Arriva aangegeven hoe zij de OV in en rond Midden-Limburg willen gaan uitvoeren. De VVD in Limburg denkt dat er nog steeds werk aan de winkel is om de OV behoefte tussen de economische centra en de omliggende regio, goed gedekt te krijgen.

De VVD-fractie stelt dan ook de volgende vragen:

  • Bent u bekend met bovengenoemd artikel (Snelbus van Weert naar Venlo en Roermond)?
  • Het artikel begint met het citaat: “eigenlijk is de verbinding Weert-Venlo treinwaardig, vindt adjunct-directeur Frank van Setten van Arriva.” Onderschrijft u zijn opvatting?
  • Wilt het college van G.S., op basis van dit inzicht van deze OV-professional, met Arriva onderzoeken of deze “treinwaardige verbinding” bedient kan worden door het doortrekken van de Maaslijn vanuit Venlo, over Roermond, naar Weert?  Provinciale Staten zal zeker geïnteresseerd zijn in de uitkomst van dit onderzoek.
  • In het artikel valt verder te lezen dat er tussen Roermond en Weert een snelle busdienst komt die “volgens Van Setten bijna even goed is als de door Limburg zo gewenste – maar door ‘Den Haag’ afgeschoten – stoptrein.” Wat betekent dit voor de bemoeienis van de provincie Limburg in haar doel een regionale stoptrein tussen Weert en Roermond te laten rijden? Acht het college van G.S. de OV behoefte tussen beide centrumsteden met deze “snelle busdienst”, kwalitatief voldoende ingevuld?

 

Anton Kirkels
VVD fractie
Provinciale Staten van Limburg

Over het geschreven Limburgs, taal nog teken

Het Limburgs als streektaal staat weer eens in de belangstelling. Deze keer aan de hand van het uitvoeringsprogramma “immaterieel erfgoed” van de provincie Limburg. Provinciale Staten van Limburg bespraken het deze maand. Voor de VVD fractie aanleiding eens te kijken naar het gebruik van het Limburgs in onze samenleving, en daarmee ook naar de vitaliteit én de toekomst van onze streektaal. De sleutel ligt bij het geschreven woord, zo blijkt. Dat was nog niet in beeld. De VVD Limburg komt met een voorstel.

Dat het gebruik van het Limburgs onder de loep genomen wordt komt geregeld voor. Maar nu gaat het eens niet over het sociaal gebruik, de maatschappelijke waarde of het voor of nadeel van het spreken van Limburgs voor je taalontwikkeling; al zijn er nog altijd enkele onwetenden die vervallen in oude vooroordelen dat het een goede ontwikkeling van de kennis van het Nederlands in de weg staat. Nee, er zijn zorgen over de ontwikkeling, het gebruik en de participatie door middel van het Limburgs op langere termijn. Dat is althans op te maken uit het onderdeel “streektaal, taal als erfgoed” van het uitvoeringsprogramma.

Het provinciaal bestuur voert sinds tijden beleid via de inzet van een streektaalfunctionaris, ondergebracht bij het Huis van de Kunsten en als ondersteuning van de organisaties die zich met het Limburgs bezig houden. Daaruit komen tal van activiteiten voort die aandacht vragen voor het Limburgs. Prima. Redelijk wat Limburgers doen daar aan mee; echter nog niet het brede publiek. Nu formuleert men in het uitvoeringsprogramma het doel voor de raod veur ut Limburgs tot het “sensibiliseren van het grote publiek ten aanzien van het in levend gebruik houden van de Limburgse streektaal”.

Volgens de VVD fractie ontbreekt hier iets aan: de participatie via het geschreven woord. Gebruiken veel Limburgers hun taal, dagelijks én op bijzondere momenten als gesproken woord; voor het dagelijks gebruik van het Limburgs als geschreven woord bestaan meteen enorme barrières. De verklaring is eenvoudig: de huidige spellingsmethode. Buiten een aantal liefhebbers en taalkundigen waagt er zich bijna niemand aan om met die methode in het Limburgs te gaan schrijven. Desgevraagd hoor je dat ook van de Limburger: “veel te moeilijk…die wir-war van accenten en leestekens…dan laat je het wel.” Hoe komt dit toch? Eigenlijk is dat eenvoudig. De Limburgse taal wordt geschreven volgens de spellingsregels van een andere taal, het standaard Nederlands. Dit moet dus anders.

De VVD Limburg vindt het tijd voor een spellingshervorming. Het Limburgs én de Limburger verdienen het om laagdrempelig hun taal te kunnen gebruiken, ook in geschrift. Het provinciaal streektaalbeleid dient het aanvullende doel: het eenvoudig hanteerbaar maken van het Limburgs in geschreven vorm en het zó te bevorderen dat het Limburgs vitaal en volop in gebruik blijft. Daartoe zal op 8 juli de VVD fractie een voorstel indienen.

Anton Kirkels

Woordvoerder cultuur, VVD fractie

Provinciale Staten van Limburg.

VVD Stelt vragen over betaalbare woningen in Limburg

Naar aanleiding van de berichtgeving in verschillende Limburgse media over de behoefte aan betaalbare woonruimte in Limburg stelt Statenlid Kirkels (Weert) een achttal schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Kirkels vraagt het College naar de stand van zaken betreffende het woningtekort van 8700 woningen in Limburg zoals enkele maanden geleden gemeld door GS. Een van de reden die GS hiervoor aandraagt is de druk vanuit Asielzoekerscentra.

“Te constateren valt dat er een grote diversiteit in regio’s is tussen leegstand, tekorten, kwaliteit en kwantiteit van aanbod en de ontwikkeling van de toekomstige lokale en regionale behoefte. Hierbij rijst de vraag of het niet tijd wordt om een specifieker en flexibeler beleid te voeren zodat er beter ingespeeld kan worden op ontwikkeling”. Aldus Anton Kirkels.

Voor de volledige vragen klikt u hier.

Edelchemie, een groeiend zorgenkind

Vrijdag 11 september spraken Provinciale Staten over de ontwikkelingen in het milieu dossier ‘Edelchemie’. Het afval verwerkende bedrijf in de gemeente Maasgouw, heeft een grote milieulast op haar terrein en in de bodem achtergelaten. Daaraan verbonden kunnen gemeente, provincie en nog andere instanties al terug kijken op een lange handhavinggeschiedenis. Aan die geschiedenis schrijft men nog verder; de handhavingsancties, het kostenverhaal en rechtsgeding zullen nog noodgedwongen vele bladzijden toevoegen.

De VVD fractie meent dat er niet aan te ontkomen valt om verdere procedures te voeren. De nieuw aangetreden gedeputeerde Prevoo (SP) leek daar anders over te denken. Hij wilde hier van af zien onder het mom “van een kale kip kun je toch niet plukken”. De VVD vindt dit iets te snel gaan. Wij zijn aan de belastingbetaler en aan alle goedwillende ondernemers moreel verplicht ons tot het uiterste in te spannen een zo groot mogelijk deel van de kosten te verhalen op de veroorzaker van de milieuschade en de handhavingkosten. Gelukkig dacht een aanzienlijk deel van de Statencommissie daar ook zo over.

Deze aanpak van handhaving en kostenverhaal zit de aanpak van het milieu ook niet in de weg. Gelukkig is er al heel veel gedaan. Veel van de gevaarlijke stoffen zijn geruimd en de verdere ontmanteling van bedrijf en installaties is voorbereid en in gang gezet. Daarmee is bovengronds de zaak voor het eerste veilig gesteld. Rest de bodemvervuiling. Die blijkt volgens de laatste inzichten snel grotere en vooral geváárlijke proporties aan te nemen. De milieu – en gezondheid belastende stoffen bewegen zich in de bodem veel sneller in de richting van de drinkwaterbronnen van WML. In het ergste geval bedreigt dit de kwaliteit en winning van een kwart van de Limburgse drinkwatervoorziening, zo is de actuele analyse. Daarmee overstijgt de problematiek van vervuiling dat van het lokale en komt naar de mening van de VVD, het Rijk als ultieme borger van de volksgezondheid in beeld. Vandaar dat VVD-Statenlid Anton Kirkels de vergelijking trekt met Nederlands eerste grote milieuschandaal: de bodemvervuiling onder de huizen in de Lekkerkerk-polder. Ook de door de gedeputeerde genoemde kostenraming van een bodemsanering, mogelijk oplopende tot ver voorbij de € 100 miljoen, benadert de indertijd opgebrachte saneringskosten van de Lekkerkerk-polder.

De vergelijking met het Lekkerkerk-dossier had voor de VVD fractie in Provinciale Staten tot doel, provincie en gemeente aan te moedigen, zich van de steun van het Rijk te voorzien. Niet alleen voor een toekomstige financiële participatie; nee, ook voor de expertise en het instrumentarium op Rijksniveau dat mogelijk voor een oplossing van de Edelchemie vervuiling, noodzakelijk is. Deze oproep vond brede steun binnen de Staten en zo kreeg de gedeputeerde de opdracht op een hoger en intensief niveau te gaan werken aan een voorstel voor een verdere fase in het Edelchemie-dossier; in het belang, de Limburgse drinkwatervoorziening ook in de verre toekomst zeker te stellen. Gelukkig heeft de voorgaande fase in de afgelopen jaren een goede basis gelegd voor een definitieve oplossing. En daarmee bleken voorbarige uitingen, als had het provinciaal bestuur de ‘Edelchemie’ problematiek bewust overdreven, geheel uit de lucht gegrepen.

 

Kantorenleegstand vraagt om investeren én leiderschap

Het thema kantorenleegstand  beheerst al een tijd de discussie in de Nederlandse vastgoed sector. Recentelijk kwam het Planbureau (PBL) voor de Leefomgeving met de laatste cijfers.

Gemeten over heel Nederland bedraagt de leegstand zo’n 17%. Dat is al weer een procentpunt meer dan een jaar daar voor, (bron: PBL) terwijl een gezonde kantorenmarkt goed functioneert met ca. 5% leegstand (frictieleegstand) als schuifruimte. Er is dus nog steeds een probleem, en het probleem wordt niet kleiner. Het effectief in gebruik zijnde areaal aan kantoormeters groeit ook nog, maar de voorraad neemt niet af vanwege de voortgaande nieuwbouw. Zou nieuwbouw van kantoren in alle gevalle taboe moeten zijn?

Daar zou je genuanceerd over moeten denken.

Allereerst is het verstandig het gezond-nuchter-verstand te gebruiken. Zet in op hergebruik van bestaand vastgoed. Dat heeft de provincie Limburg als toezichthoudende en sturende overheid, ook tot uitgangspunt gemaakt. Het staat in haar coalitieakkoord 2015-2019.

Maar daar ben je er niet mee. Slimme keuzes zijn gevraagd, op basis van een goede probleemanalyse. Op hoofdlijnen komt die hier op neer:

Niet alleen teveel aanbod maar ook vooral verkeerd aanbod van kantoren; conceptueel verouderd, oncomfortabel, energetisch onaantrekkelijk, op een verkeerde locatie. Conclusie: generiek aanpakken is niet dé oplossing, maatwerk is dus nodig. Daarbij komt dat de verschillen in leegstand en kwaliteitsbestand per regio of centrumstad érg groot zijn.

Hoe gaan vastgoed aanbieders hier mee om? Beleggers proberen prijsverlaging te vermijden en gaan daarmee niet stunten. Kantooraanbieders zoeken het meer in incentives, vrij vertaald: lokkertjes, en proberen potentiële huurders daarmee over de streep te trekken.

Nu pleit ik ook niet voor forse huurverlagingen, als je dat al af zou kunnen dwingen. Nee, geforceerde huurverlagingen ontnemen exploitant of belegger de investeringsruimte. Die is net broodnodig om te investeren in kwaliteitsverbetering. Die kwaliteitsslag naar betere energetische waarden, eigentijdse kantoor concepten, etc geeft het kantoorbestand een nieuw leven in plaats van nieuw bouwen en afdanken.

Een hoe nu verder? Transformatie lijkt het toverwoord. Kantoren verbouwen naar woningen, vooral jongeren – en studentenhuisvesting lijkt favoriet, en soms zelfs herbestemming tot hotelaccommodatie. Dat draagt zeker bij aan een oplossing, maar het kan niet altijd en er is ook niet overal behoefte aan.

Het PBL constateert dat er een “wall of money op de vastgoedmarkt afkomt”. Rente en staatsobligaties brengen geen rendement en het geld moet ergens in belegd worden, is de analyse. Dat wordt dus volop nieuwbouw. Een tegendraadse ontwikkeling. Herbestemming en vernieuwbouw (dé kwaliteitsslag) zou gestimuleerd moeten worden, zodat dit investeringsgeld dáárvoor ingezet gaat worden.

En de rol van de (regionale) overheid?

Partijen bij elkaar brengen en kennis beschikbaar en inzetbaar maken. Beleid van beleggers en ontwikkelaars en openbaar bestuur moeten op één lijn worden gebracht. Dat vraagt om overleg en afstemming.  Niet puur generiek, want dat doet geen recht aan de probleemanalyse, maar per regio. Kijk of bestaande organisaties in de regio’s daarvoor gebruikt kunnen worden. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een organisatie als IBA Parkstad. Het beschikbaar maken van kennis om de kwaliteitsslag te maken zou een toegevoegde opgave kunnen zijn voor de Limburgse smart-services-campus.

Als transformatie en kwaliteitsslag zijn werk doen, blijft er een zeker restbestand over van kantoorgebouwen die op de verkeerde plek liggen. Daarvoor ligt sloop dan voor de hand. De provincie Limburg doet er goed aan niet zomaar met een sloopfonds te komen.

Dus niet meteen met de beurs open, klaar gaan staan. Hooguit in relatie tot de nog beperkt benodigde nieuwbouw in een vereveningsformule. Gelukkig heeft een provincie het wapen tegen ongewenste nieuwbouw, de provinciale verordening, als stok achter de deur. Met leiderschap en goed gerichte investeringen, kan dat waarschijnlijk achterwege blijven.

 

 

Anton Kirkels is lid van Provinciale Staten van Limburg, verbonden aan de VVD fractie.