VVD: Vrije keuze koopzondagen

De Limburgse VVD-fractie ondersteunde op de nieuwjaarsborrel van de JOVD-Maastricht de het pleidooi van voorzitter Jannick Burggraaf voor de vrije keuze aan de ondernemer voor koopzondagen. “We zijn blij dat burgemeester Onno Hoes zich uit heeft gesproken voor openstelling van winkels op elke zondag en vragen daarom aan het college van Gedeputeerde Staten of zij hier ook meerwaarde in zien”, aldus VVD-statenlid Joost van den Akker.

Volgens de jonge liberalen is het kwalijk dat de gemeente de winkeliers in hun vrijheid beperkt als het gaat om hun openingstijden. Dat verkondigde voorzitter Jannick Burggraaff op de nieuwjaarsbijeenkomst van De JOVD Maastricht e.o.: “Het moet aan de ondernemers zelf zijn te bepalen of zij ook daadwerkelijk elke zondag van de maand opengaan. Het gaat erom dat zij in ieder geval de vrijheid krijgen dit te doen, als dat wenselijk is. Toch willen wij ook juist de jonge Maastrichtse ondernemers activeren om op meer zondagen open te gaan. Hiertoe bestaat grote behoefte bij de groeiende en zeker ook jongere delen van de Maastrichtse bevolking.”

Hij kreeg hierbij steun van Maastrichts VVD‐Statenlid Joost van den Akker: “Het is essentieel voor groei van de economie en werkgelegenheid dat ook alle Zuid-Limburgse gemeenten optimaal gebruik maken van mogelijkheden die de Winkeltijdenwet biedt. Indien mogelijk moeten zij een toeristisch regime instellen om zo hun concurrentiekracht ten opzichte van omliggende gemeenten in België, Duitsland en Noord‐Limburg te behouden en zelfs te vergroten. De provincie heeft in zijn Ambitiedocument Vrijetijdseconomie een aantal groeidoelstellingen voor 2015 gesteld (vakanties, bestedingen, klantwaarde, kooptoerisme), die het niet meer dan logisch maken dat zoveel mogelijk winkeliers de mogelijkheid hebben hun zaken op zondag te openen.

Provincie voorop in hoogwaterbescherming Maas

Jozanne van der Velden (VVD) heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over welke regelingen getroffen worden om gedupeerden van hoogwateroverlast tegemoet te komen. Nu is het zo dat op sommige plaatsen in Limburg bewust geen kades gebouwd worden zodat dichter bevolkte gebieden langer droog kunnen blijven.

In navolging hiervan heeft gedeputeerde van der Broeck (CDA) tijdens de ingelaste commissievergadering van 24 november jl. antwoord gegeven. Zo zijn er meerdere mogelijkheden om hoogwaterschade te vergoeden. Bewoners kunnen eenmalig een afkoopsom ontvangen, er kan een fonds vanuit de provincie opgericht worden of er wordt een verzekering afgesloten.

De gedeputeerde gaat nu bekijken of bewoners die niet beschermd worden tegen de Maas hun schade vergoed kunnen krijgen en of een dergelijke regeling ook geldt voor Limburgers die bewust onbeschermd blijven wonen.

Klik hier voor het gehele persbericht in Dagblad De Limburger.

Het kind weer centraal

aar aanleiding van de gevolgen van de rijkskortingen voor de Limburgse jeugdzorg heeft op 26 augustus 2011 een extra ingelaste commissievergadering over de jeugdzorg plaatsgevonden.

Voordat het debat plaatsvond, heeft de VVD een duidelijke visie van alle politieke partijen gevraagd. Zonder duidelijke visie is een inhoudelijk debat immers niet mogelijk. De VVD wil gezamenlijk – met alle partijen – een constructieve en goede oplossing zoeken, zodat het kind binnen de jeugdzorg weer centraal komt te staan.

Uit landelijk onderzoek is gebleken dat het aanbod van jeugdzorg onvoldoende is afgestemd op de vraag naar jeugdzorg. De VVD beredeneert juist vanuit de vraag naar jeugdzorg. Belangrijk is wel dat de overheid efficiënt en effectief actie onderneemt als ouders de belangen van hun kind(eren) niet (kunnen) behartigen.

De VVD is blij dat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg van de provincie wordt overgedragen naar de gemeenten, zodat het kind weer centraal kan komen te staan. Immers, de gemeente is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van andere wetten (o.a. WMO, ) die het kind en het gezin raken. De gemeenten zijn daarom beter in staat om de zorg voor het kind te organiseren.

VVD Statenlid Jozanne van der Velden: ‘’Er moet een duidelijke regie op de zorg voor het kind komen. Niet de organisatieproblemen maar het kind staat centraal. De bureaucratische lappendeken moet er vanaf. Het is tijd voor een simpel, overzichtelijk, vraaggericht en doelmatig systeem van jeugdzorg met een heldere verantwoordelijkheidsverdeling; namelijk op één bestuurlijk niveau en dat is de gemeente.’’

Deze transitieperiode ( de overgang van de jeugdzorg van provincie naar gemeente) is natuurlijk ‘eng’. Maar deze periode biedt ook kansen. Kansen om te innoveren (bijv. op het gebied van social media). Daarnaast is een wijziging van beleid noodzakelijk. Het vraagt dus om ondernemerschap en creativiteit!
De VVD wil met concrete voorstellen komen, o.a.:
– Geld reserveren om op provinciaal niveau in te zetten op opleiding: mensen in de jeugdzorg die de huidige functie wellicht niet kunnen blijven uitoefenen opleiden en/of omscholen. Natuurlijk worden professionals zoveel mogelijk behouden voor deze belangrijke sector. Hierin kunnen wij als Limburg vernieuwend in zijn en een voorbeeld voor andere provincies. Grijp deze kans!

– Het aangaan van een aparte pilot om een overlegstructuur en samenwerking met omliggende provincies aan te gaan, met als doel ‘het wiel niet allemaal opnieuw uit te vinden’ en landelijke wetgeving helder en duidelijk te stroomlijnen.

Op 23 september zal er in het Gouvernement een hoorzitting over jeugdzorg plaatsvinden. Vele betrokken partijen binnen de jeugdzorg krijgen de mogelijkheid om hun verhaal te doen. Dus niet alleen de bestuurders van de jeugdzorginstellingen, maar ook de cliëntenraden, jeugdzorgvragers, de gemeenten en de mensen die werkzaam zijn binnen de jeugdzorg.

De VVD wil met nadruk weten wat er anders kan en/of moet binnen de Jeugdzorg en op welke wijze het kind weer centraal kan komen te staan.

Duidelijkheid over Masterplan Maasplassen

Naar aanleiding van de presentatie van het Masterplan Maasplassen onder de titel ”Slot gaat van Maasplassen” heeft VVD-Statenlid Lau van Bilsen vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten van Limburg. Met dit plan zou een belangrijke stap gezet worden om belemmeringen voor verdere ontwikkelingen van de Maasplassen op te ruimen.

Klik hier voor de vragen.

De VVD juicht nieuwe investeringen voor het ontwikkelingen van dit gebied immers toe. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) zou de plannen van de regio, Provincie en Rijkswaterstaat over het Maasplassengebied echter onhaalbaar achten.

Statenlid van Bilsen wil duidelijkheid of de Provincie geen valse verwachtingen wekt en zet twijfels of Rijkswaterstaat nu wel wil meewerken aan allerlei plannen. Ook wilt de volksvertegenwoordiger van de VVD an Gedeputeerde Staten weten wat de exacte gevolgen zijn voor de agrarische sector in Midden-Limburg.