Voorjaarsnota 2017 – Limburg mooier maken


Deze warme lente brengt een degelijke voorjaarsnota. Limburg wordt nu ruim twee jaar bestuurd door een coalitie waarin de VVD de rechterpoot is van een vijfpartijenverbond. Hoewel er geen pot met goud staat aan het eind van deze regenboog, is de lucht aardig opgeklaard nu ook Limburg uit de crisis is. Limburg heeft veerkracht laten zien. Zeker als je kijkt naar de ontwikkeling die onze provincie de afgelopen 150 jaar heeft doorgemaakt; een mijlpaal die dit voorjaar op 11 mei passend gevierd is. We zijn blij als VVD vanavond ook onze voormalig volksvertegenwoordigers in het zonnetje te zetten en kijken uit naar de theatervoorstelling voor 150 jaar Limburg bij enkele zomerfestivals die onze provincie rijk is. We zien in het kader van de ‘Grensland-agenda’ ook uit naar de discussie over een nieuw Statuut voor Limburg om waar nodig gemandateerd optimaal Rijkstaken bij grensoverschrijdende zaken te kunnen uitvoeren. Het statuut is inmiddels op weg naar de staatscommissie-Remkes.

FINANCIËN

De VVD richt zich bij deze nota vooral op de economie en mobiliteit, op banen en wegen dus. Maar eerst de afrekening van deze nota: de VVD is blij met de extra impuls van €5 miljoen rond de restauratie van onze monumenten en €3 miljoen in het Limburgse MKB. Maar wat betekent dit concreet (voor het MKB)? Toch kwam er bij de presentatie van deze voorjaarsnota een soort ‘winstwaarschuwing’ van het College dat de provincie geen nieuwe gemeentelijke projecten meer zou willen co-financieren. Bij navraag bleek dat dit vooral nieuwe beleidskaders betreft, en dat ook bij bestaande afspraken bepaalde partners onvoldoende in staat zijn de gewenste capaciteit, bestuurlijke wil of middelen te leveren. Als voorbeeld werd genoemd de verbouwing van het Theater aan het Vrijthof, welk traject drie jaar speelt en nog steeds met een gemeentelijk tekort zou kampen. Toch heeft de VVD vernomen dat de verbouwing al begonnen is: het Theater is al grotendeels dicht. Hoe zit het nu? En hoe staat het met de ontwikkeling van de nieuwbouw Mosae Vitae bij het MECC in Maastricht?

Wat betreft energie streeft de provincie naar “een dekkend financierings-instrumentarium voor de verschillende doelgroepen en ontwikkelfasen van energieprojecten.” Vraag: is dit een structurele oplossing, en is deze toekomstbestendig? De energietransitie heeft effect op 40% van het BNP in Noord-West Europa. Zo ook hier. De nota stelt ook dat met de uitwerking van de Visie Chemelot 2025 bedrijven, overheden en kennisinstellingen stevig aan de slag zijn. Lukt dit wel voldoende, daar grote delen van het Chemelotterein in handen is van buitenlandse bedrijven (‘de Saudi’s’)? We moeten blijven investeren in de campusontwikkeling. Kijk na zes jaar wat er gebeurd is met het aantal kenniswerkers, banen en innovatie. Stilstand zou immers achteruitgang betekenen. Door mét het Rijk te investeren in kennis, campussen, investeren we met goede infrastructuur ook in de mensenbinding aan deze regio.

ECONOMIE & ARBEIDSMARKT

Limburg zit in de top-3 met laagste werkloosheid en de regionale economie groeit als kool, net als het aantal arbeidsplaatsen bij VDL NedCar. Dankzij robotisering zijn er hier (juist) méér banen gekomen. Zie ook de mooie instroom van 1250 mensen vanuit de WW/Bijstand.

Gelukkig vliegen de lappen grond voor bedrijven de deur uit: ruim 89 ha. is in 2016 aan kavels verkocht, goed voor zo’n 3000 nieuwe banen. Maar ook het werken over de grens zit in de lift. Met de lancering van de app GrenzJobs heeft onze fractie samen met liberale collega’s in de gemeente Venlo en in Nordrhein-Westfalen een aanzet gegeven om makkelijker aan weerszijden van de grens aan de slag te gaan. En die verantwoordelijkheid om ook daar een baan te zoeken die bij je past, kunnen Limburgers echt zelf aan.

De inmiddels verbeterde conjunctuur laat de werkloosheidscijfers in alle categorieën dalen; die voor 45+ het traagst en het meest gering. Want deze groep werkzoekenden, de 45+ groep, profiteert het minst van de economische ontwikkeling en krijgt ook nog te maken met de spagaat van enerzijds ongewenst of afgeschreven te zijn met 50, anderzijds juist langer te moeten doorwerken tot de verhoogde pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar. Voor de invulling van de 120.000 vacatures en aanpak van de werkloosheid kondigen GS terecht een Aanvalsplan arbeidsmarkt aan. Maar hoe ziet dit er uit, en wat is het kader voor €3,5 miljoen? Het aanvalsplan behoeft o.a. een extra accent op de bestrijding van de werkloosheid onder ouderen. De derde tranche van de 45+ regeling is inmiddels volledig besteed, waarmee ruim 1300 45+ers een scholings- of begeleidingstraject volgt. Dat moet vervolgd en uitgebouwd worden. In tegenstelling tot de 15-45 jarigen, doet meer dan de helft van 45-65 jarige werkzoekenden (laag tot hoogopgeleid) er meer dan een jaar over om weer een baan te vinden. Ook bij werkgevers moet het bewustzijn versterkt worden om 45+ ers aan het werk te zetten. Zij kunnen en verdienen het.

De arbeidsmarkt gezamenlijk aangepakt worden door de provincie en de gemeenten. Bij veel gemeenten leeft het besef onvoldoende wat het terugbrengen van het aantal bijstandsgerechtigden oplevert. Gemeenten dienen aangemoedigd te worden om het aantal bijstandsgerechtigden te beperken om zo een effectievere matching van vacatures te bewerkstelligen.[1] Maatregelen van gemeenten om de instroom van bijstandsgerechtigden te beperken en de uitstroom te bevorderen, worden beloond, zeker in de 45+ categorie. Ook de banenafspraak met het Rijk en sociale partners om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, moet deel van dit aanvalsplan uitmaken. De VVD dient zodoende een amendement in. We verwachten dat GS dit bij de begroting verwerkt met een helder doel en resultaat met bijbehorend budget.

MOBILITEIT

Daarnaast dient de VVD ook een motie in voor spitsstroken op de A2 Weert-Eindhoven, nu van Rijkswege er geen schot in de zaak lijkt te zitten, ondanks de scherpe uitspraken bij het Debat van het Zuiden op 11 maart jl. Het coalitieakkoord rept niet voor niets van een slimme aansluiting van knelpunten op rijkswegen op het regionale wegennet. Het vorige week breed omarmde voorstel van de VVD-fractie bij monde van collega Heuvelings bij de de jaarrekening, om rijksinfraprojecten vanuit de provincie voor te financieren kan hierbij als aanjager dienen zodat toch snel de schop de grond in gaat.

Wat betreft infrastructuur kondigt het College een Roadmap Mobiliteit aan. Maar waar is the Road? De VVD maakt zich grote zorgen over de wegenaanpak. Hit the Road, Eric! De Buitenring is dan hopelijk eerder klaar, maar wat betreft provinciale wegen boert het college eerder achteruit dan vooruit. Er komt met deze gedeputeerde geen meter asfalt bij. Zie de stagnatie op de N266 bij Nederweert, de N271 bij Gennep en de N280 bij Baexem. En dan laten we de N595 bij Wittem en de N598 van De Hut naar De Planck nog buiten beschouwing. Dit College verzoekt het Rijk terecht om verbreding van de A2, A67 en A76, maar neemt in deze voorjaarsnota gas terug met de zin “dat we kiezen om de kwaliteit van ons mobiliteitssysteem centraal te stellen in plaats van de reflex naar meer asfalt voor autogebruik”. In feite creëer je met dit anti-asfalt verhaal een nieuwe vorm van schaarste van mobiliteit: eenzijdig de OV-kaart trekken en andere oplossingen ongewenst verklaren. Dat gaat er bij de VVD echt niet in: het is niet alleen slecht voor de economie, maar ook in strijd met wat de burger wil: kunnen kiezen welke vorm van mobiliteit hem het beste past. Liberaal: vrij en gelijkwaardig. Het past niet in onze ambitie en werk anti-productief in de wegenlobby bij het Rijk. Een zeer sterke groei van de OV-capaciteit voor bovenlokale afstanden loopt vast omdat de huidige spoorcapaciteit dit niet aankan. Realisme dwingt tot meerdere keuzes tot investering in de basisinfrastructuur, of die nu op rails of op rolletjes loopt. Goede voorbeelden van gedragsbeïnvloeding uit het mobiliteitsprogramma SmartwayZ (Zuidoost Nederland), leren dat óók meer asfalt nodig is. Smart mobility heeft de komende jaren experimenteer- en ontwikkelruimte nodig. Daarom dient de VVD een amendement inzake mobiliteit in. Het amendement geeft daarnaast prioriteit aan experimenten met dynamische maximumsnelheden middels slimme verkeerslichten op provinciale wegen om de doorstroming te bevorderen, vergelijkbaar met de N279 in Brabant.

 

Met deze voorstellen wil de VVD deze voorjaarsnota waarin de uitvoering centraal staat nog degelijker maken, opdat onze provincie Limburg nog mooier wordt dan zij al is

[1] Stel we krijgen per saldo 10.000 bijstandsgerechtigden aan het werk. Dan levert dat de gemeenten tezamen € 140.000.000 op. Bij veel gemeenten leeft dat besef helemaal niet of onvoldoende. Met een incentive moeten we dit aanjagen. Als het een succes wordt mag dit de provincie ook wat kosten want het arbeidspotentieel neemt toe en dat is vervolgens weer goed voor het aantrekken van bedrijven en de algehele welvaart. Benchmark wordt bijgehouden om een Best Practise voor het voetlicht te krijgen. Gemeenten moet de provincie op het schild hijsen; dat is iets gemeente-overstijgend; de provincie moet niet zelf uitvoeren.

 

Openingstour Maasfietsroute / La Meuse à Vélo

In 2009 is in Venlo het idee geboren om de Maas als niet enkel als vaarroute maar ook als fietsroute te gaan promoten. Onder andere Statenlid John Heuvelings heeft daarvoor aan de bakermat gestaan, nadat hij enthousiast geworden was van het fietsen langs de Donau: van de bron in Donaueschingen in het Zwarte Woud tot Wenen. Een fantastische route met veel natuur, historie en cultuur. De Maas heeft deze potentie ook: van de bron op het plateau Langres in Frankrijk tot de monding bij Hoek van Holland. Een goede fietsinfrastructuur langs de Maas met goede bewegwijzering, kan daarnaast veel toeristisch gewin opleveren: volle terrassen, lunches en diners, overnachtingen en culturele bezoekjes.

Nadat in 2010 de gemeenteraad van Venlo per motie opriep tot verwezenlijking van de Maasfietsroute, vond in 2012 tijdens de Floriade een startconferentie plaats waarbij een convenant convenant getekend  door vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en toeristenbureaus uit Frankrijk, België en Nederland.

Vroeg van start

Op donderdagmiddag 22 juni jl. werd dan eindelijk de Maasfietsroute officieel gelanceerd bij een conferentie in Theater de Maaspoort in Venlo met als eregast olympisch kampioene Leontien van Moorsel. Om deze opening extra kracht bij te zetten, besloten enkele Statenleden die ochtend een Limburgs gedeelte van die route te fietsen: van provinciehoofdstad Maastricht tot Venlo, volgens John Heuvelings de mooiste stad van Limburg. Ook Venlo’s wethouder Stephan Satijn was met enkele liberale stadgenoten van de partij. Statenlid Erik Koppe (doorgaans een fervent fietser maar nu helaas geblesseerd) en fractiemedewerker Harry Vermeulen bestuurden de volgauto’s annex bezemwagen. Het beloofde een snikhete dag te worden met temperaturen oplopend tot 35 graden, dus Harry had voor een grote voorraad water, mueslirepen en bananen gezorgd om ons vocht- en suikergehalte op peil te houden.

Rond 6.30 verzamelde iedereen bij station Maastricht. De bandenspanning werd gecontroleerd, zadels afgesteld en de helmen opgezet. Ook L1 was met camera en microfoon aanwezig en filmde onze voorbereiding. Kort voor 7.00  gingen de 9 fietsers dan van start. Het eerste stuk ging langs de mooie oostrand van Maastricht, via de Maasdorpen Bunde, Brommelen, Geulle en Urmond op weg naar Maaseik. Bij de start hadden we D66-statenlid Hans van Wageningen gemist, hij was op eigen houtje vast naar Bunde gefietst waar hij ons opwachtte. Met 22 km/u lagen we het eerste uur mooi op schema. De temperatuur was inmiddels al opgelopen tot 27 graden maar dit kon ons enthousiasme niet drukken.

Begroeting in Maaseik

Precies om 9:00 reden we Maaseik binenn. Na 10 minuten pauze gaf burgemeester Jan Creemers van Maaseik ons een peptalk. Hij bood koffie aan, maar die werd door John Heuvelings vriendelijk afgeslagen: om tijdig in Venlo te arriveren moesten we verder. ‘U twijfelt aan uw capaciteiten,’ grapte de burgemeester tot hilariteit van de deelnemers. Over anderhalf uur wilden we in Roermond zijn: 30 km verderop, waar ons verse vlaai in het vooruitzicht was gesteld. Over de prachtige Maasdijk van Maaseik richting Thorn deden we de naam ‘Maasfietsroute’ eer aan. Hoewel de Maasfietsroute officiële routebordjes heeft, waren die op het Nederlandse deel van het parcours nog nergens te bekennen en navigeerden we op de Nederlandse fietsroutebordjes. In België waren ze echter keurig onder de Belgische fietsroutebordjes geschroefd. Hier is voor gedeputeerde Geurts  nog werk aan de winkel.

In vliegende vaart naar Roermond

Na wat gehobbel over de kasseitjes in het altijd prachtige Thorn ging het via Wessem en Pol in vliegende vaart langs het kanaal richting de Maasbrug van de N280. Rode lantaarn Jasper Kuntzelaars (PvdA) pikte zelfs even aan bij een groepje wielrenners. Klokslag 11.00 uur draaiden we de Markt van Roermond op. Wethouder Raja Fick-Moussaoui en medewerker Jacques Michel Bloi wachtten ons op met overheerlijke vlaai, gekoelde sportdrank en kannen ijswater. Dat konden we goed gebruiken. De hitte leek even vergeten en het was nog niet zo stil geweest als op het moment dat de vlaai naar binnen geschoven werd. Helaas was ook deze pauze van korte duur. Rond 11.15 uur schudde kopman John Heuvelings iedereen uit zijn trans om weer eens op de fiets te stappen. Na een groepsfoto met Raja op het bordes van het Roermonds stadhuis, vervolgden we onze weg richting Asselt.

Verhit naar Venlo

Het begon intussen flink heet te worden, de wind bracht nog weinig verkoeling. Op dit gedeelte van de route bevonden we ons meer in de zon langs het water. Het leverde mooie uitzichten op maar ook veel hitte. Zodoende besloten we de oostoever van de Maas te volgen waar de weg wat meer schaduw had. Na een kleine omweg richting Reuver trapten we vanaf de stuw voor kloosterdorp Steyl  met de wind vol in de rug zo hard mogelijk richting Venlo. De streeftijd van 13.00 zouden we net niet halen, maar nog geen kwartier later reden John en Joost als eersten langs de prachtige binnenhaven aan de Maasboulevard. Voor Theater de Maaspoort werden we getrakteerd op verse Hollandsche Nieuwe  door Chiel Backus, de zoon van deelnemer Frans. We bleken in ‘netto’ 5,5 uur ruim 109 km afgelegd te hebben.

In het heerlijk gekoelde Theater werd de Maasroute équipe toegesproken door gedeputeerde Geurts en waren er bloemen voor initiatiefnemer John Heuvelings, die de aanwezigen zijn dank uitsprak voor de support voor het ontwikkelen van de route. Na een klein buffet ging ieder voldaan weer zijns weegs. Voor 2018 is het plan om de gehele route van de bron in Frankrijk tot de monding bij Rotterdam af te leggen. Fietst u ook mee?

Dank aan alle deelnemers! John Heuvelings, Joost van den Akker, Frans Backus, Marcel Hogenhuis, Jasper Kuntzelaers, Stephan Satijn, Hans van Soest en Hans van Wageningen (fietsers) en Erik Koppe en Harry Vermeulen (volgauto’s).

 

Op de website van L1 is het radio- en tv-verslag te zien:

 

Ook het NOS Journaal besteedde enkele seconden aan de openingstour van de Maasfietsroute:

http://nos.nl/uitzending/25663-nos-journaal.html (vanaf 9’38)

 

Tekst: Harry Vermeulen en Joost van den Akker

Tevreden over bus & trein?

Op 11 december 2016 is de nieuwe dienstregeling in heel Limburg ingegaan. Arriva nam het stokje over van Veolia die ruim 10 jaar verantwoordelijk was voor het openbaar vervoer in Limburg.

De nieuwe dienstregeling brengt veel vernieuwingen met zich mee. Nieuwe bussen bedienen nieuwe lijnen. Toch verloopt de overgang naar de nieuwe dienstregeling niet overal soepel.

Heeft u op- of aanmerkingen hoe het OV in Limburg verbeterd kan worden? Stuur uw opmerkingen en suggesties naar Arriva.

Wilt u liever telefonisch contact opnemen met Arriva? Bel dan 0800 0232 545.

Wilt u rechtstreeks met de Provincie Limburg spreken over het openbaar vervoer? Neem dan contact op met 043 389 99 99 (optie 3) of servicedesk@prvlimburg.nl

Om direct contact op te nemen met de woordvoerder Openbaar Vervoer van de VVD Statenfractie, stuur dan een e-mail naar fractie@vvdlimburg.nl of bel: 043 389 70 74.

 

 

 

VVD wil vaart maken rond Maasplassen

De Limburgse VVD wil dat provincie snel met ondernemers, verenigingen en medeoverheden aan de slag gaat om samen meer mogelijk te maken in het Maasplassengebied. Dat was de uitkomst van een varende werkconferentie die het Watersportverbond en de VVD zaterdag 25 juni samen organiseerden op de Maasplassen. Zo’n 50 ondernemers, verenigingen en politici van verschillende partijen waren aanwezig, evenals een vertegenwoordiging van Rijkswaterstaat.

“Tijdens de werkconferentie zijn tal van goede ideeën geopperd die boven de gemeentegrenzen uitstijgen”, zo vatte fractievoorzitter Joost van den Akker samen, “zoals de internationale watersportwedstrijden, fietsen langs de Maas, de aanleg van een wildwaterbaan, het uitrollen van een WiFi-netwerk en vaar-apps over het stroomgebied van de Maas en de Maasplassen”. Daarnaast riep hij de gemeenten op dubbele – disproportionele – belasting van het Gemeentelijk (voorheen Limburgs) Kwaliteits Menu buiten werking te stellen. Hij riep ten slotte op om een convenant te sluiten met Rijkswaterstaat voor een enkelvoudig stelsel van vergunningen.

Wethouder Raja Fick-Moussaoui (VVD) van de gemeente Roermond riep alle aanwezigen op de geopperde ideeën concreet te maken en aan de slag te gaan. De VVD-fractie zal samen met o.a. de fractie van D66 in Provinciale Staten concrete, bovenlokale, voorstellen doen.

Motie inzake ondertunneling Vierpaardjes Venlo

Foto: Laurens Eggen

Op vrijdag 18 maart heeft John Heuvelings een motie ingediend inzake ondertunneling Vierpaardjes Venlo. De motie is door alle aanwezige statenleden aangenomen.

Hieronder vind u de motie:

 

Motie 747

Motie inzake ondertunneling Vierpaardjes Venlo  

Constaterende dat:

 • de Brabantroute dwars door het Centrum van Venlo loopt;
 • reeds jaren gesproken wordt over een mogelijk ondertunneling van de Vierpaardjes in Venlo;
 • dat ook de Tweede Kamer zoekt naar een oplossing voor de drukke overgang in het centrum van Venlo over een spoorlijn op een van de drukste spoorvervoer assen van Nederland;
 • dat er naast de Vierpaardjes slechts één verbinding is met Venlo Zuid;
 • dat ook de Staatssecretaris van I & M erkent dat er aan de veiligheid het nodige verbeterd dient te worden;
 • de slagbomen bij de dubbele overgang langer gesloten dan geopend zijn;
 • de economische effecten voor Venlo hiervan onderbelicht blijven;
 • het oplossen van dit probleem primair bij de Rijksoverheid, secundair bij provincie en gemeente ligt;
 • de Staatssecretaris in haar overwegingen de ‘kosteneffectiviteit’ ogenschijnlijk prioriteert;
 • de Staatssecretaris de ‘tweetrapsovergang’ als voorkeursvariant het meest ‘kosteneffectief’ vindt;
 • dat deze ‘tweetrapsovergang’ geen positief economisch effect heeft (de duur van gesloten slagbomen blijft gelijk);
 • de veiligheid maar zeer beperkt wordt verbeterd;
 • de Staatssecretaris aan de regio ruimte biedt nader onderzoek te doen naar een ondertunneling van de Vierpaardjes;
 • dit onderzoek naar de verwachting van het ministerie van I & M € 100.000,– zal kosten.

Overwegende dat:

 • de door de staatssecretaris gewenste kosteneffectiviteit wellicht gerealiseerd kan worden door een   sobere ondertunneling te onderzoeken;
 • de provincie Limburg en de gemeente Venlo deze ruimte voor eigen onderzoek wensen te nemen.

Van mening zijnde dat:

 • bij de keuze van de wijze van ondertunneling optimalisatie van veiligheid nagestreefd moet worden;
 • er bij de keuze ook gestuurd moet worden op economische effectiviteit.

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op om:

 • samen met de gemeente Venlo een onderzoek te starten naar de meest kosteneffectieve tunnelvariant onder de Vierpaardjes in Venlo;
 • voor dit onderzoek op basis van een 50/50 kostenverdeling een bedrag van €100.000,– ter beschikking te stellen;
 • Provinciale Staten en de gemeenteraad van Venlo uiterlijk in de maand oktober 2016 het rapport ter hand te stellen.

Initiatiefvoorstel Maasplassen 2.0 met overgrote steun aangenomen

Maastricht, 18 maart 2016

Vandaag hebben Provinciale Staten met overgrote meerderheid het VVD-initiatiefvoorstel ‘Maasplassen 2.0’ aangenomen. Daarin hebben Provinciale Staten een scala aan voorstellen gedaan om planologische regels en lasten te schrappen in het Maasplassengebied om zo meer initiatieven rond waterrecreatie mogelijk te maken.

Dit gebeurde tegelijkertijd met het Investeringsprogramma Toerisme & Recreatie, waarin 3,3 miljoen gereserveerd is voor investeringsbijdragen voor de uitvoering van het ‘Nautisch Programma van Eisen 2.0’.

“Met dit plan maakt Limburg meer initiatieven mogelijk, met balans in het Maasplassengebied tussen toerisme, recreatie, natuur, landschap en hoogwaterbescherming” aldus fractievoorzitter Joost van den Akker. Volgens mede-initiatiefnemer Anton Kirkels kan nu ook de ongebruikte potentie van het gebied snel aan bod komen.

In december 2015 lanceerde de VVD het initiatief om de ambities van ondernemers en de regio om de potentie qua recreatie, watersport en toerisme van de Maasplassen te versterken. Gedeputeerde Staten is nu opgedragen de realisatie van het plan voortvarend ter hand te nemen, o.m. via het Actieplan Waterrecreatie Midden- en Noord-Limburg. Gedeputeerde Staten hebben voorts toegezegd om binnen 6 weken met een schriftelijke reactie te komen hoe (knellende en financiële) regelgeving rond het Limburgs Kwaliteits Menu voor een beperkte periode opgeschort kan worden.

41 van de 43 Statenleden stemden voor het voorstel. Alleen de twee eenmansfracties Partij voor de Dieren en Volkspartij Limburg stemden tegen.

Het volledige persbericht

Het initiatiefvoorstel Maasplassen 2.0

VVD: Limburg moet meedoen met roamingakkoord België-Luxemburg

De Limburgse VVD-fractie wil dat Limburg aansluit bij het afgelopen week gesloten akkoord tussen België en Luxemburg dat het mogelijk maakt om tussen beide landen de roamingkosten af te schaffen.
“Bellen en internetten over de grens is op die manier net zo duur als binnen de grens” aldus fractievoorzitter Joost van den Akker.
“Je kunt straks een Belgisch gsm-nummer koppelen aan een Luxemburgs netwerk en omgekeerd. Dat moet in Limburg ook kunnen.”
De VVD stelt in schriftelijke vragen aan het provinciebestuur voor om een ‘gratis roaminglobby’ te starten richting Den Haag, Brussel en Luxemburg-Stad en te kijken welke kansen EU-fondsen hiertoe bieden.
Voor het MKB en exportbevordering in de grensregio’s zijn ook digitaal excellente verbindingen essentieel, zo stelt het nieuwe coalitieakkoord.
Laten we dan de daad bij het woord voegen, en tenminste Limburg laten participeren richting een roamingvrije Be(Ne)Lux, zo vindt de VVD.

Coalitieakkoord:

VVD: Aan het werk met lage lasten

Maastricht, 22 april 2015

Vandaag is de VVD verheugd het coalitieakkoord “In Limburg bereiken we meer” bekend te maken met de partijen CDA, SP, D66 en PvdA. “Een akkoord dat Limburg liberaler maakt,” aldus VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker. “De provinciale opcenten blijven op het door de VVD verlaagde niveau van 2014/15, en worden zelfs niet geïndexeerd. De Limburger gaat er reëel dus op vooruit, €40 miljoen in totaal.” De VVD-fractie draagt unaniem Twan Beurskens voor als gedeputeerde Economische Zaken, Kennis en Innovatie (tevens 2e plaatsvervangend Commissaris van de Koning).

Interview Joost van den Akker bij L1:

Daarnaast krijgt economische structuurversterking zoals de campusontwikkeling, een forse impuls – als voorgesteld in het VVD-verkiezingsprogramma. Hiervoor is minimaal €70 miljoen extra beschikbaar vanuit de Essentreserve (niet-revolverend). Ook investeert de provincie de komende vier jaar €8 miljoen in het Limburgse MKB. De ingezette koers voor behoud van Maastricht Aachen Airport als vracht- en passagiersluchthaven, wordt voortgezet. Dit alles zorgt voor bedrijvigheid en duizenden banen. Op beleid wordt €40 miljoen bezuinigd; op de organisatie €8,8 miljoen en bovendien intern niet geïndexeerd (dit bespaart €2 miljoen). Dus meer focus op kerntaken en minder ambtenaren. Daarnaast komt er een nieuwe en verfrissende impuls voor toerisme, zoals ontwikkeling van de Maasplassen. Voor agrarisch ondernemers blijft er ruimte voor groei door extra activiteiten en diensten. Ook worden ideeën uit het VVD-programma gerealiseerd, zoals: een grensoverschrijdend MKB-loket, koppeling van Euregionale vacaturebanken om werken en solliciteren over de grens te bevorderen, een impuls voor het Jeugdsportfonds en voortzetting van de starterslening die de woningmarkt aanjaagt.

Ook betaalbare verduurzaming en een realistische energiepolitiek gaan daar aan bijdragen. Ook zijn VVD-speerpunten in het akkoord opgenomen, zoals aandacht voor vrachtwagenparkeerplaatsen langs de snelwegen en dynamische maximumsnelheden op provinciale en gemeentelijke wegen. We zetten over de hele breedte in op de grensoverschrijdende bereikbaarheid en logistieke positie van Limburg: met een completer openbaar vervoer door extra treinverbindingen en vraaggericht nacht-OV, maar ook door oplossing van de echte knelpunten op het wegennet: de A2, de A67 en via de Buitenring Parkstad. De VVD is vastbesloten de burger en ondernemer te verlossen van de kosten en ergernis van de file. Zoals het akkoord stelt, geven we zo: “ruim baan aan die initiatieven van de Limburgse burger, de organisatie, de ondernemer en al onze partners, die Limburg welvarender maken.”

Kijk hier de persconferentie terug (VVD vanaf 20.00 min.):
IMG_5211

En reportage TV Limburg Vandaag (vanaf 02.15 min.):

Zie ook de artikelen in Dagblad De Limburger (12345)

VVD interpellatie over Tram Vlaanderen Maastricht

De Limburgse VVD-fractie vroeg voor de Statenvergadering van 6 februari een interpellatiedebat aan over de gang van zaken rond de tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht. De VVD wilde helderheid over de stand van zaken en weten of het provinciebestuur de politieke wil heeft om er uit te komen.

Die politieke wil kwam er, uitgesproken door zowel Gedeputeerde als Provinciale Staten. Een VVD-motie om zich voor de tramverbinding uit  te spreken werd met 28-4 stemmen aangenomen. De motie sprak echter ook uit dat dit ‘niet tegen elke prijs’ kan en het bestaand budget van €12,3 miljoen leidend is. Daarnaast moeten Gedeputeerde Staten onderzoeken waarom de problemen pas in het najaar van 2014 aan het licht zijn gekomen.

Bovendien heeft de gemeente Lanaken per 29 januari de algehele samenwerking met de gemeente Maastricht en de Provincie Limburg bevroren, aangezien Maastricht een overleg met Lanaken momenteel niet opportuun zou achten.

Het lijkt er op dat in aanloop naar de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in 2014 en nu richting de realisatie grote inschattingsfouten zijn gemaakt die de gemoederen hoog doen oplopen en het hele project ter discussie stellen.

Fractievoorzitter Joost van den Akker: “Het project wordt zo een puinhoop. Non-communicatie biedt geen oplossing voor de gerezen problemen en geen vruchtbare basis voor grensoverschrijdende samenwerking. De VVD acht het voor de verbindingen en verhoudingen tussen de beide Limburgen van het grootste belang om de contacten zo spoedig mogelijk te herstellen. Provinciale Staten moeten zich hiervoor inspannen en zich voor de tramverbinding Maastricht-Hasselt uitspreken.”

Tijdens een vergadering van het Vlaams Parlement op 22 januari gaf de Vlaamse minister Weyts aan dat er technische en stabiliteitsproblemen zouden zijn bij het tracé in Maastricht, over en voorafgaand aan de Wilhelminabrug. Ook zouden volgens Weyts de meerkosten oplopen tot 30 à 40 miljoen euro en is nieuwe besluitvorming nodig van de Gemeenteraad en Provinciale Staten. De VVD wil o.a. weten welke nieuwe besluitvorming het provinciebestuur voorziet en wanneer de problemen aan het licht zijn gekomen.

Zie het bericht op 1Limburg en De Limburger en VRT De Redactie.

NL Limburg tram_VRT

Beluister het interview van Joost van den Akker op VRT Radio 2  

en L1 Radio: