Onderhoud van wegen en kunstwerken; van levensbelang! 

Onze woordvoerder Verkeer, Erik Koppe, heeft tijdens de Statenbehandeling een stevig geluid laten horen over het onderhoud van onze wegen en viaducten. Voor de VVD is een goede bereikbaarheid van Limburg van groot belang, mede vanwege het belang als vestigingsfactor voor bestaande en nieuwe bedrijven en dus voor banen. Daarvoor is  een goede weg-, spoor, water- en luchtinfrastructuur essentieel.   Lees meer

VVD wil IJzeren Rijn dossier loskoppelen van Intercity Eindhoven – Venlo – Düsseldorf

Op dinsdag 11 april heeft Statenlid de volgende vragen ingediend betreft de koppeling van de spoorlijn Eindhoven via Venlo naar Düsseldorf met het dossier IJzeren Rijn door de Bondsminister voor Verkeer.

Via een artikel in de NRC van 5 april 2017 vernam de VVD-fractie van een brief van de Duitse Minister van Verkeer, Alexander Dobrindt, aan onze Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) waarin wordt gesteld dat Duitsland alsnog bereid is om mee te werken aan een directe intercityverbinding van Eindhoven naar Düsseldorf. België en Nederland moeten het dan wel mogelijk maken dat het Duitse Ruhrgebied per goederenspoor wordt ontsloten voor de zeehavens van Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge.
1. Is het College van Gedeputeerde Staten (GS) bekend met het artikel ‘Duitsland wil toch snelle trein naar Eindhoven’, dat op 5 april 2017 in de NRC1 is verschenen?

2. Is het College van GS inmiddels door het Ministerie op de hoogte gesteld van de brief van de Duitse minister van verkeer waarnaar in het artikel wordt verwezen? Zo ja, wanneer? Zo nee, gaat het College van GS verhaal halen bij het Ministerie van I&M? a. Indien ja, wat is het standpunt van het College van GS in deze? b. Indien nee, wanneer gaat het College van GS het gesprek aan met I&M?

3. Is het College van GS het met de VVD eens dat de noodzaak van een snelle spoorverbinding Eindhoven-Venlo-Düsseldorf en het dossier IJzeren Rijn los van elkaar moeten worden gezien?

4. Wat betekent dit voor de andere grensoverschrijdende spoorverbindingen tussen Limburg en Duitsland, zoals de verbinding Heerlen-Aken?

5. Volgens het artikel kunnen wij in de loop van dit jaar nog diverse ontwikkelingen m.b.t. de IJzeren Rijn verwachten. Is het College van GS bereid dit dossier nauwlettend te volgen en Provinciale Staten van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte te houden.

Voor de originele vragen kunt u hier klikken.

Klik hier voor het L1 artikel.

Tevreden over bus & trein?

Op 11 december 2016 is de nieuwe dienstregeling in heel Limburg ingegaan. Arriva nam het stokje over van Veolia die ruim 10 jaar verantwoordelijk was voor het openbaar vervoer in Limburg.

De nieuwe dienstregeling brengt veel vernieuwingen met zich mee. Nieuwe bussen bedienen nieuwe lijnen. Toch verloopt de overgang naar de nieuwe dienstregeling niet overal soepel.

Heeft u op- of aanmerkingen hoe het OV in Limburg verbeterd kan worden? Stuur uw opmerkingen en suggesties naar Arriva.

Wilt u liever telefonisch contact opnemen met Arriva? Bel dan 0800 0232 545.

Wilt u rechtstreeks met de Provincie Limburg spreken over het openbaar vervoer? Neem dan contact op met 043 389 99 99 (optie 3) of servicedesk@prvlimburg.nl

Om direct contact op te nemen met de woordvoerder Openbaar Vervoer van de VVD Statenfractie, stuur dan een e-mail naar fractie@vvdlimburg.nl of bel: 043 389 70 74.

 

 

 

Schriftelijke vragen vervuiling Maas water

De VVD-fractie heeft vorig jaar met grote zorg kennisgenomen van de ontwikkelingen rondom de vervuiling van het Maaswater met de chemische stof Pyrazool. Wij hebben hier dan ook op 20 oktober 2015 vragen over gesteld.

Op 14 juni dit jaar heeft het Waterschap Roer en Overmaas wederom bekend gemaakt dat er vanaf het Chemelotterrein een hogere concentratie pyrazool is geloosd dan is toegestaan. Ook zijn er recentelijk hoge concentraties melamine in het gezuiverde afvalwater van Sitech aangetroffen.

Er is inmiddels één jaar verstreken na onze laatste vragen hierover maar toch lijkt de problematiek nog lang niet opgelost. Wij vragen ons dan ook het volgende af:

1. Is het College bekend dat de Waterleiding Maatschappij Limburg, Dunea en Evides het Waterschap Roer en Overmaas voor de rechter gaat slepen?

Antwoord. Ja, dat is ons college bekend. Het Waterschap Roer en Overmaas (WRO) heeft bij besluit van  17 mei 2016 een nieuwe Watervergunning aan Sitech Services B.V. verleend voor het lozen van diverse stoffen (waaronder pyrazool) vanuit de IAZI. De drinkwaterbedrijven (WML, Dunea en Evides) alsmede Sitech Services B.V. en AnQore B.V. hebben hiertegen beroep aangetekend. Een datum waarop deze beroepen worden behandeld, is nog niet bekend.

2. Wat vindt het college ervan dat overheidsorganisaties elkaar voor de rechter slepen?

Antwoord. Ons college is voorstander van een goed (voor)overleg om voorafgaand aan de formeel juridische procedure zoveel mogelijk overeenstemming te bereiken over meningsverschillen in een dossier.  Dat geldt overigens niet alleen voor overheidsorganisaties onderling. Helaas is het bereiken van overeenstemming vooraf niet in alle dossiers mogelijk.

3. Wat heeft de verantwoordelijk gedeputeerde precies gedaan sinds onze vorige vragen van 20 oktober 2015?

Antwoord. Zoals bekend komen het provinciaal bestuur in het “Pyrazool-dossier” geen directe formele  bevoegdheden toe maar wij hebben ons als middenbestuur ingezet om een goede communicatie en “korte lijnen” tussen alle betrokkenen te faciliteren. Daartoe heeft de verantwoordelijk portefeuillehouder veelvuldig overleggen gevoerd met WML, WRO, de drinkwaterbedrijven Dunea en Evides,  Rijkswaterstaat, Sitech B.V. en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Over de resultaten die zijn bereikt naar aanleiding van de afspraken die de gedeputeerde heeft gemaakt met de Minister van I&M en haar ambtelijke top, bent u al geïnformeerd middels de bovengenoemde ‘mededeling portefeuillehouder’.

4. Heeft de Provincie met de Waterleiding Maatschappij Limburg, het Waterschap en Sitech rond de rafel gezeten om tot een oplossing te komen?

Antwoord. Ja, wij hebben in onze rol als facilitator ook rond de tafel gezeten met de WML, Sitech en het Waterschap als bevoegd gezag voor de Watervergunning.

5. Hoe vaak heeft er overleg plaatsgevonden omtrent deze problematiek?

Antwoord. Naast de nodige ambtelijke overleggen heeft de verantwoordelijk gedeputeerde sinds september 2015 ca. 20 overleggen gevoerd, variërend van bestuurlijke overleggen met diverse partijen tot bilateraal overleg en telefonisch onderhoud.

6. Hoeveel gespreksverslagen zijn aanwezig en is het college bereid deze openbaar te maken / voor PS ter inzage te leggen?

Antwoord. Door de provincie zijn geen gespreksverslagen gemaakt van de verschillende overleggen die hebben plaatsgevonden.

Klik hier voor het originele bericht

Klik hier voor de antwoorden

Ontwikkelingen verbreding A2

De discussie rondom de verbreding van de A2 Weert-Eindhoven gaan een volgende fase in. Wat aanvankelijk begon als een initiatief van de liberalen in de regio is inmiddels uitgegroeid tot een brede maatschappelijke coalitie bestaande uit publieke en private partijen in Limburg en Noord-Brabant.
Statenlid Koppe is zeer verheugd dat na jaren nu wellicht eindelijk een oplossing komt voor de A2 tussen Weert en Noord-Brabant, ‘Al midden jaren negentig gingen er in de regio stemmen op om met de A2 verbreding aan de slag te gaan. Het is mooi om te zien dat nu, 20 jaar later, de wil om de A2 te verbreden is uitgegroeid tot een brede maatschappelijke coalitie zodat er nu ook serieus vanuit het Ministerie naar gekeken wordt. Een verbreding komt niet alleen de regio Weert maar ook de bereikbaarheid van heel Limburg ten goede. Het zal wellicht nog een paar jaar duren maar het begin is gemaakt.’

Lagere contributies door Limburgse Sport Energie!

Opinie door Erik Koppe in Dagblad De Limburger, 6 oktober 2016.energie-door-sport_ddl

De Limburgse sportclubs hebben moeite om het hoofd boven water te houden door teruglopende ledenaantallen. Dat terwijl wij graag iedereen zien bewegen. Daarom moeten de contributies omlaag zodat sporten voor iedereen toegankelijker wordt.

Namens de VVD heb ik zo’n vijf jaar geleden het plan geopperd om de Limburgse sportaccommodaties te verduurzamen, zodat de exploitatiekosten kunnen worden verminderd en de contributies omlaag kunnen. Hierdoor komt sporten binnen ieders bereik en dat is nu net wat wij allemaal willen. Win-win Een win-winsituatie voor iedereen. Door goedkope duurzaamheidsleningen aan verenigingen te verstrekken, is daarmee een begin gemaakt en wij moeten daarmee vooral doorgaan. Op het sportcomplex van BSV/Limburgia in de gemeente Brunssum is bijvoorbeeld een proefopstelling geplaatst waarmee een interessant verdienmodel kan wordt ontwikkeld. Energie Dat behelst overdag energie opwekken voor het sportcomplex en de naastgelegen woningen, tijdens wedstrijden reclame maken en, indien gewenst,’s nachts het zuiveren van lucht (CO2, enz.) en regenwater. Hierbij worden oppervlakten multifunctioneel gebruikt. Dit verdienmodel zou geoptimaliseerd kunnen worden als sportaccommodaties als energieproducent kunnen worden gezien. Bijvoorbeeld door de oprichting van een stichting Limburgse Sport Energie. Daarnaast zouden alle in Limburg gevestigde bedrijven die veel CO2 uitstoten via een stichting CO2-certificaten kunnen verwerven. Daarmee kunnen de Limburgse sportaccommodaties een maximale bijdrage leveren aan de milieudoelstellingen en kan tegelijkertijd nieuwe werkgelegenheid ontstaan. MKB Zo kan het materialenonderzoek (continue innovatie) op de Brightlands Chemelot Campus plaatsvinden. Vervolgens kunnen de materialen in Limburg worden geproduceerd en kan het Limburgse midden- en kleinbedrijf de installaties uitvoeren en onderhouden.

Toen ik dit op 2 september jongstleden tijdens een provinciale commissievergadering aan gedeputeerde Daan Prevoo meegaf, reageerde hij met de mededeling dat hij hierover met de clubs in gesprek was. Ik was hoopvol … totdat ik in de krant van 16 september met verbazing las dat de contributies voor de Limburgse sporters met vijf euro moeten worden verhoogd, dus een nieuw soort provinciale belasting moet worden ingevoerd, om Limburg te verduurzamen. Onacceptabel Dit is onacceptabel voor de VVD. Gedeputeerde Prevoo lijkt het doel en het middel te verwarren. Het verduurzamen is voor de VVD geen doel op zich, maar een middel om de contributies voor verenigingen te verlagen waardoor sporten binnen ieders bereik komt. Met het voorstel van Prevoo wordt het tegendeel bereikt. De Limburgse sportclubs hebben immers al jaren een teruglopend aantal leden en moeten watertrappelen om hun hoofd boven water te houden. Verzilveren Een hogere contributie gaat hen hierbij niet helpen. Goedkope leningen en hulp bij het opzetten van een stichting Limburgse Sport Energie waardoor de contributies omlaag kunnen, doen dat wel. En als het bedrijfsleven bereid is om de handen ineen te slaan, kunnen nieuwe kansen worden gecreëerd en verzilverd.

Ik adviseer gedeputeerde Prevoo en andere geïnteresseerden daarom een werkbezoek te brengen aan BSV/Limburgia en zich bij te laten praten door Hub Hofland (initiatiefnemer).

Erik Koppe, Statenlid (VVD)