Skip to main content

Herprioritering mobiliteitsopgaven en – ambities 2019 en verder

In de Commissie Mobiliteit en Duurzaamheid van 18 januari jl. stond de prioritering van mobiliteitsprojecten en ambitie op de agenda.

Anton Kirkels heeft namens de VVD een helder signaal afgegeven. Mobiliteit, bereikbaarheid en infra is een kerntaak van de provincie. En Limburg is niet af. We hebben op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid nog een flinke opgave.

Vanuit de SP wordt gevraagd of er dan geen keuzes gemaakt moeten worden? Zeker, aldus Anton Kirkels, maar dat is echt een onderwerp voor de onderhandelingstafel voor de volgende coalitiepartijen.  Een prioriteitsstelling vaststellen voor 2019 e.v. is echt een mooie en belangrijke opgave voor de volgende Staten!

De VVD heeft haar standpunt al helder verwoord. Mobiliteit, bereikbaarheid en infra zijn kerntaken van de provincie. Een betere bereikbaarheid van Limburg is essentieel. Wij gaan ervoor.  

N280 (Baexem/Gemeente Leudal): Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald…

Vanochtend heeft Anton Kirkels in de commissie Mobiliteit en Duurzaamheid een gloedvol betoog gehouden over ‘Het Moment’. Nu is het ‘Het Moment’ om niet door te gaan op de ingeslagen weg, de variant 3a (de weg in het dorp) die zoals blijkt nog de nodige hobbels heeft. Immers het wordt steeds duurder, biedt minder oplossingen en wordt steeds riskanter door vertraging  en verwerpen door de rechter.

Ook het moment pakken om alternatieven verder te onderzoeken en uit te werken. En die zijn er! Variant 5c (de rondweg)  biedt een robuuste oplossing die aan de mobiliteitsvraag van de toekomst kan voldoen.

Lees meer

De Limburgse VVD en de geitenhouderij, een kijk vanuit twee kanten.

Provinciale Staten van Limburg spraken zich op 9 november uit over het al-of-niet instellen van een stop op de ontwikkeling van de professionele geitenhouderij. De VVD ontwikkelde haar standpunt met het gepaste gevoel voor verantwoordelijkheid tot wat het nu is: even onderzoeken en vaststellen hoe een veilige ontwikkeling in de sector mogelijk is. Het gaat immers om mensen, aan beide kanten van de medaille. Herman Nijskens en Anton Kirkels laten ieder vanuit hun ervaring het licht over deze ontwikkeling schijnen. 

Lees meer

VVD wil opheldering over aanpak N271 Gennep

Onder de krantenkop “Limburg passeert Gennep” trok de provinciale weg N271 de aandacht in Dagblad De Gelderlander. Er is sprake van ongenoegen over de aanpak van de provincie Limburg m.b.t. de toekomst van de N271 en de daarbij behorende communicatie. De Limburgse VVD-fractie vraagt zich af of het besluitvormingsproces wel op een open afweging plaatsvindt; samen met alle partijen en in het belang van deze regio. Lees meer

Column: BTW is niet altijd van toegevoegde waarde

Voor ’s lands schatkist is het in ieder geval van toegevoegde waarde, de BTW verhoging van het laagste tarief. Maar hoe pakt dat lokaal uit, of regionaal hier aan de grens? Wat zijn de gevolgen. En is het wel allemaal evenwichtig. We bekijken het eens van de andere kant en zoemen in op een lokaal voorbeeld aan de grens. Het laagste BTW tarief is bedoeld voor de ‘alledaagse boodschappen’ wordt wel eens gesteld. Of voor ‘de eerste levensbehoeften’ lees je elders; altijd goed voor discussie want wat zijn dat, die eerste levensbehoeften in je boodschappenkarretje. Luxe producten zijn het in elk geval niet. Daar staat een BTW tarief voor van 21%. Lees meer

Nederweert: de Kanaalzone, de N266 en de randweg-west

Provinciale Staten hebben 29 september een moeilijk tot stand gekomen besluit genomen. Het dossier randweg-N266 wordt voorgezet maar het was een ‘stuitbevalling’. U bent misschien nu even de draad kwijt. Als we spreken over de kanaalzone, de N266 of de randweg-west dan hebben we het over hetzelfde project! De verwarring is het gevolg van de ontwikkeling van een overzichtelijke opdracht van de regio aan de provincie Limburg, naar een wel zeer complex dossier.

Hoe begon het ook al weer: De samenwerking in midden-Limburg moest beter. Daartoe werd o.a. de gebieds-ontwikkeling-midden-limburg, kortweg GOML, in het leven geroepen. Een van de projecten die daar uitkwamen was een toekomstvaste oplossing voor de groeiende verkeersdrukte in – en rondom de kern van Nederweert, geformuleerd als “leg een randweg aan die de N266 kan vervangen en de kom van Nederweert lucht geeft”. We schrijven dan 2011. Provinciale Staten van Limburg namen deze eensgezindheid van de regio midden-Limburg over en besloten een begin te maken aan dit project.

We schrijven inmiddels 2017. Er is veel studie verricht. Er zijn vóór en tégenstanders ontstaan rondom dit project, zowel binnen de betrokken gemeente als binnen Provinciale Staten. Nu kost het weinig moeite om vast te stellen dat ieder infrastructuur project in Nederland als vanzelf omstreden raakt; die constatering is waarschijnlijk wel juist maar levert geen bijdrage aan een oplossing. De VVD-fractie in Provinciale Staten is er van overtuigd dat je moet weten wat de nut en noodzaak is en dat er met een brede oriëntatie en open vizier naar de opgave gekeken moet worden.

Door een debat met vooral een groeiende negatieve toonzetting werd de uitkomst van verdere uitwerking voorspelbaar: niets doen dan alléén nog sleutelen aan het bestaande tracé door de kom van Nederweert. Het categorisch willen uitsluiten van het onderzoeken en meewegen van grote mobiliteitsontwikkelingen in de onmiddellijke omgeving, zoals de A2 en de A67 dreigde het project een surrealistische wending te geven. Daarop moest tegengestuurd worden. De VVD-fractie is daar dit jaar andermaal duidelijk in geweest: daar passen wij voor; “geen miljoenen uitgeven aan een fop-oplossing!”. Politieke verantwoordelijkheid nemen voor het uitgeven van overheidsgeld aan een schijnmaatregel zonder duurzaam probleemoplossende betekenis gaat de VVD niet doen.

Het nu genomen besluit voorziet uiteindelijk in twee verstandige uitgangspunten:
1) neem de invloed van de A2 en de verbrede A67 (Leenderheide-Asten) en de N279 (Den Bosch-Veghel-Helmond) mee in de toekomst berekeningen;
2) werk evenwichtige en betere alternatieven uit, óók voor de randweg en het nu al bestaande verkeersknooppunt N266/N275/A2.
Als het verhitte debat dit najaar enigszins zou kunnen afkoelen ontstaat er weer ruimte voor het betere gesprek tussen partijen. Dat leidt dan in onze optiek naar een betere uitkomst met meer draagvlak.

Limburg moet apart statuut krijgen binnen Nederland

Limburg moet een apart statuut krijgen binnen Nederland. Dat moet een flinke impuls geven aan de grensoverschrijdende samenwerking.

In dat statuut moet komen te staan dat nationaal beleid en regelgeving niet geldt als dat samenwerking over de grens lastig maakt.
Motie
Het Limburgs Parlement heeft daar een motie over aangenomen. Dat gebeurde tijdens een speciale vergadering ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van Limburg als uitsluitend Nederlandse provincie. VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker diende de motie mede namens D66, CDA, SP, PvdA en 50PLUS in en kreeg ook steun van de PVV, LL en VL:

Het idee voor een statuut is afkomstig van de VVD.

Kansen
Volgens VVD-statenlid Anton Kirkels biedt grensoverschrijdende samenwerking Limburg enorme kansen. Maar die blijven nu nog te vaak onbenut omdat beleid en wet- en regelgeving in de weg zitten. Een statuut moet dat veranderen.

Keuzeruimte
In het verleden is al vaak geprobeerd om belemmeringen op te heffen, maar dat is nog nooit echt gelukt, aldus Kirkels. Daarom moeten we het nu van onderop proberen via een statuut. Want daardoor krijgt Limburg zelf meer ruimte om keuzes te maken en de samenwerking over de grens te bevorderen, zegt het statenlid.

Woningen
Kirkels verwacht dat er zo onder andere veel nieuwe banen beschikbaar komen voor Limburgers. Ook woningen voor buitenlandse studenten, met name in Parkstad, zou zo een stuk gemakkelijker kunnen worden gerealiseerd.

Het is de bedoeling dat de motie de komende tijd verder wordt uitgewerkt. Ook moet het provinciebestuur het Limburg statuut inbrengen bij de staatscommissie over de toekomst van het parlementair stelsel.

Klik hier voor het originele artikel op 1Limburg

VVD: onderzoek doortrekken Maaslijn naar Weert

De VVD alleen een auto-partij? De VVD Limburg kijkt verder. In de ijver om grensoverschreidende spoorverbindingen en regionale bereikbaarheid te verbeteren, was de VVD Statenfractie weer in actie. Vrijdag 4 november jl. overhandigde fractievoorzitter Joost van den Akker het rapport “Quick Scan doortrekken Maaslijn”  aan de voorzitter van Provinciale Staten van Limburg. Aanleiding vormt de bereikbaarheid per spoor van Midden-Limburg. Het is de ambitie van deze regio, het gebied tussen de beide centrumsteden Weert en Roermond, beter te ontsluiten. Daarom staat de (her)opening van de treinstations Baexem en Haelen op de agenda.

Het baanvak Weert – Roermond valt (nog) niet onder het regionale spoorwegnet waarover de provincie Limburg de vervoersautoriteit vormt. Daarom wordt het onderzoek naar de bediening van de nieuwe Midden-Limburgse stations, uitgevoerd door ProRail. In dit onderzoek wordt gekeken naar twee varianten, beiden verlengde stoptreindiensten die parallel lopen aan de intercitylijn Maastricht – Roermond – Weert – Amsterdam. Dit parallelverkeer heeft, behalve de bediening van beide nieuwe stations, logischerwijze weinig meerwaarde. In dit verband brengt de VVD fractie de quick scan doortrekken Maaslijn in. De Limburgse VVD wilde een eerste beoordeling op tafel brengen over deze Maaslijn – optie als derde variant in het onderzoek. Daartoe vroeg zij het gerenommeerde spoor-infrabureau Movares een quick scan uit te voeren. Het leek ook het geschikte moment nadat een directielid van Arriva (het nieuwe uitvoerende OV bedrijf in Limburg) in een krantenartikel aangaf “de OV verbinding tussen Weert en Venlo treinwaardig te vinden”.

Wat vindt de VVD-fractie er nu zelf van: de uitkomst van het rapport geeft natuurlijk geen revolutionaire winst op voor de treinreiziger. Dat kan op een afstand van minder dan 50 kilometer ook niet verwacht worden. Het levert dus geen tijdswinst op voor de reiziger tussen Weert en Venlo ten opzichte van de huidige verbinding met de overstap in Roermond. Als alles goed gaat tenminste. Want juist op die overstap wordt de aansluiting vaak gemist. De reiziger ziet dan ‘net de rode achterlichten van de trein naar Venlo het station uitrijden’ en kan wachten op de volgende trein. In dat veelvoorkomend geval valt de reistijd wel tegen. Het doortrekken van de Maaslijn van Venlo tot Weert v.v., scheelt een krappe overstap en verhoogt daarmee het reizigerscomfort. Movares adviseert uiteindelijk in haar rapport “het doortrekken van de Maaslijn als variant op laten nemen in de lopende studie van Prorail.” Het is nu aan de Provincie Limburg hiermee aan de slag te gaan.

Zie ook het artikel op 1Limburg