Skip to main content

Subsidiekraan dicht voor frauderende boeren

Mestfraude
Van den Akker verwees onder meer naar de mestfraude en de foute registratie van kalveren “waardoor de landbouwsector de laatste maanden helaas in opspraak is geraakt”. Bij ontdekking van beide vormen van fraude bleek dat er enerzijds meer mest werd geproduceerd en anderzijds meer kalveren werden gehouden dan is toegestaan en dan dat er werd gerapporteerd.

Agroofoodsector

Tegelijk juicht de VVD toe dat er nieuwe initiatieven worden ontplooid. Zo trekt de provincie 2,7 miljoen euro uit voor AgrofoodLimburg. Dat is een nieuw programma om onwas dernemers in de land- en tuinbouwsector te ondersteunen. De inzet is om in 3 jaar 90 projecten te steunen, voor totaal 5,4 miljoen euro, inclusief de investeringen van de ondernemers zelf. Ook kunnen Limburgse boeren en tuinders minimaal 20.000 en maximaal 250.000 euro provinciale subsidie krijgen voor het moderniseren van hun bedrijf. Aanvragen kunnen tot half maart 2018 worden ingediend. Daarnaast bepleitte de LLTB onlangs een fonds voor jonge boeren, om met name jonge agrariërs te ondersteunen bij het overnemen van het bedrijf.Maar die regelingen moeten volgens de VVD niet open staan voor frauderende bedrijven. “Het moet afgelopen zijn met frauderende boeren. De goeden moeten niet lijden onder de kwaden. De VVD wil staan voor fair trade. Voor eerlijke en rechtvaardige landbouw”, aldus Van den Akker.

Bron: 1Limburg.

Dagblad De Limburger tekende het voorstel van de VVD eveneens op.

update:

Motie

Tijdens de Provinciale Staten vergadering van vrijdag 23 februari heeft de VVD een motie ingediend die Gedeputeerde staten oproept om met maatregelen te komen dit de vervlechting van de boven- en onderwereld verder moet tegengaan. Het is volgens de VVD onwenselijk wanneer de provincie middels subsidie, of enig andere wijze, criminele activiteiten van personen en bedrijven ondersteunt. Herman Nijskens (Statenlid): “De goeden mogen niet lijden onder de slechten”. Klik hier op de motie te openen.

Joost van den Akker

Joost van den Akker

Joost van den Akker (Maastricht) is sinds 20 april 2018 gedeputeerde voor de Provincie Limburg. In de huidige coalitie 2015-2019 heeft hij de portefeuille Economie en Kennisinfrastructuur. Naast de campusontwikkelingen op de Chemelot Campus, Maastricht Health Campus, Smart Services Campus en Greenport Campus bevat die onder andere ook acquisitie, het MKB, logistiek, de regionale ontwikkelingsmaatschappij LIOF en het Grondbedrijf.